BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Türk’ün sözlerine inceleme kararı

Türk’ün sözlerine inceleme kararı

Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk hak­kın­da ön­ce­ki gün­kü açık­la­ma­la­rıy­la il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı.Di­yar­ba­kır Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı, DTP Ge­nel Baş­ka­nı Ah­met Türk hak­kın­da ön­ce­ki gün­kü açık­la­ma­la­rıy­la il­gi­li in­ce­le­me baş­lat­tı. Ah­met Türk, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Ko­nu­ke­vi önün­de bir grup mil­let­ve­ki­li ve be­le­di­ye baş­ka­nıy­la yap­tı­ğı ba­sın açık­la­ma­sın­da, te­rör ör­gü­tü ele­ba­şı hak­kın­da ‘sa­yın’ ifa­de­si ile DTP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Emi­ne Ay­na hak­kın­da da ay­nı se­bep­ten in­ce­le­me baş­lat­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT