BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Irak’tan kaçan 5 terörist Mehmetçiğe teslim oldu

Irak’tan kaçan 5 terörist Mehmetçiğe teslim oldu

Te­rör ör­gü­tü PKK’nın Irak’ta­ki kam­pın­dan ka­çan 2’si ka­dın 5 te­rö­rist tes­lim ol­du. Irak-Tür­ki­ye sı­nı­rın­da olan He­zil Ça­yı’ndan yü­ze­rek Tür­ki­ye’ye ge­çen 5 te­rö­rist, Si­lo­pi’de gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim ol­du.Te­rör ör­gü­tü PKK’nın Irak’ta­ki kam­pın­dan ka­çan 2’si ka­dın 5 te­rö­rist tes­lim ol­du. Irak-Tür­ki­ye sı­nı­rın­da olan He­zil Ça­yı’ndan yü­ze­rek Tür­ki­ye’ye ge­çen 5 te­rö­rist, Si­lo­pi’de gü­ven­lik güç­le­ri­ne tes­lim ol­du. Ay­rı­ca Bin­göl’ün Dal­lı­te­pe kö­yü kır­sa­lın­da sür­dü­rü­len ope­ras­yon­da, Ka­ra­ce­hen­nem mev­ki­sin­de 2 te­rö­rist­le sı­cak te­mas sağ­lan­dı ve ölü ola­rak ele ge­çi­ril­di. Te­rö­rist­ler­den bi­ri­nin, da­ha ön­ce öl­dü­rü­len PKK’nın Bin­göl so­rum­lu­su ol­du­ğu öne sü­rü­len “Kah­ra­man” kod ad­lı te­rö­ris­tin ye­ri­ne ge­ti­ril­miş ola­bi­le­ce­ği­ tah­min edi­li­yor. Öte yan­dan, ön­ce­ki ge­ce Şem­din­li’de hem ha­va hem ka­ra ha­re­ket­li­li­ği hız kes­me­di. 2 Skorsky ti­pi he­li­kop­ter, ge­ce Şem­din­li’de bu­lu­nan 3. Dağ Ko­man­do Ta­bur Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan ve Şem­din­li Tak­tik Sı­nır Jan­dar­ma Alay Ko­mu­tan­lı­ğı’ndan al­dı­ğı as­ker­le­ri Ak­tü­tün böl­ge­si­ne ta­şı­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT