BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hrant Dink davasında iki beraat

Hrant Dink davasında iki beraat

Ga­ze­te­ci Hrant Dink’i öl­dür­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­la­nan Ogün Sa­mast’ın Sam­sun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de çe­ki­len gö­rün­tü­le­riy­le il­gi­li açı­lan da­va­da yar­gı­la­nan Sam­sun Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür Ve­ki­li Me­tin Bal­ta ile Ko­mi­ser İb­ra­him Fı­rat be­ra­at et­ti.Ga­ze­te­ci Hrant Dink’i öl­dür­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le tu­tuk­la­nan Ogün Sa­mast’ın Sam­sun Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­de çe­ki­len gö­rün­tü­le­riy­le il­gi­li açı­lan da­va­da yar­gı­la­nan Sam­sun Te­rör­le Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür Ve­ki­li Me­tin Bal­ta ile Ko­mi­ser İb­ra­him Fı­rat be­ra­at et­ti. Du­ruş­ma­da Me­tin Bal­ta’nın “atı­lı su­çu iş­le­me­di­ği­nin sa­bit ol­ma­sı” se­be­biy­le be­ra­ati­ne ka­rar ve­ril­di. “Giz­li­li­ğin ih­la­li” su­çun­dan da­va açı­lan İb­ra­him Fı­rat ise, “Atı­lı su­çu iş­le­di­ği ko­nu­sun­da mah­ku­mi­ye­te ye­te­cek de­re­ce­de ke­sin de­lil el­de edi­le­me­di­ği” ge­rek­çe­siy­le suç­suz bu­lun­du.
Reklamı Geç
KAPAT