BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Operasyona katılan özel harekâtçılara ZAMLI MAAŞ

Operasyona katılan özel harekâtçılara ZAMLI MAAŞ

Ye­ni ka­nun tek­li­fi­ne gö­re, ma­aş­la­rın 300 i­la 400 YTL a­ra­sın­da ar­tı­rıl­ma­sı, ay­rı­ca şe­hit ço­cuk­la­rı­na ü­ni­ver­si­te­ler­de yüz­de 1’lik kon­ten­jan ay­rıl­ma­sı p­lan­la­nı­yor> Yü­cel Ka­ya­oğ­lu AN­KA­RA Bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK’nın sal­dı­rı­la­rı­na kar­şı ha­yat­la­rı pa­ha­sı­na mü­ca­de­le eden gü­ven­lik güç­le­ri­nin ma­aş­la­rı ar­tı­rı­la­cak. Ay­rı­ca ope­ras­yon­lar­da şe­hit olan­la­rın ço­cuk­la­rı­na üni­ver­si­te­ler­de yüz­de 1’lik kon­ten­jan ay­rı­la­cak. AK Par­ti İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li ve Mec­lis Mil­li Sa­vun­ma Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Ke­mal Yar­dım­cı, ga­ze­te­mi­ze yap­tı­ğı açık­la­ma­da te­rör­le mü­ca­de­le kap­sa­mın­da gö­rev ya­pan gü­ven­lik güç­le­ri­nin ek gös­ter­ge­le­ri­nin ar­tı­rıl­ma­sı için ka­nun tek­li­fi ha­zır­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Ha­zır­la­nan tek­lif için Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı’nın ona­yı­nın da alın­dı­ğı­nı ifa­de eden Ke­mal Yar­dım­cı, tek­lif ya­sa­laş­tı­ğın­da üni­ver­si­te­ler­de şe­hit ço­cuk­la­rı­na için yüz­de 1’den az ol­ma­mak üze­re kon­ten­jan ay­rı­la­ca­ğı­nı be­lirt­ti. Bu kon­ten­jan­dan ge­ri­ye dö­nük ola­rak bü­tün şe­hit ço­cuk­la­rı­nın ya­rar­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­ten Ke­mal Yar­dım­cı, “Ya­kın­la­rı­nı kay­be­den şe­hit ço­cuk­la­rı­nın için­de bu­lun­du­ğu du­ru­mu dik­ka­te ala­rak bu­nu ha­zır­la­dım. Uy­gu­la­ma sa­ye­sin­de, üni­ver­si­te­de oku­mak is­te­yen şe­hit ço­cuk­la­rı­na az da ol­sa bir des­tek sağ­la­na­cak­tır” di­ye ko­nuş­tu. HER­KE­SE UY­GU­LA­NA­CAK Ke­mal Yar­dım­cı, ha­zır­la­nan ka­nun tek­li­fi kap­sa­mın­da te­rör­le mü­ca­de­le­de gö­rev alan­la­rın ma­aş­la­rı­nın dü­zel­ti­le­ce­ği­ni de söy­le­di. Ke­mal Yar­dım­cı’nın ver­di­ği bil­gi­le­re gö­re, özel ha­re­kat tim­le­ri ile ope­ras­yon­lar­da gö­rev alan gü­ven­lik güç­le­ri­nin taz­mi­nat­la­rı ye­ni­den dü­zen­le­ne­cek. Ka­nun tek­li­fi ya­sa­laş­tı­ğın­da, 9 bin olan ek gös­ter­ge ra­ka­mı 15 bi­ne, 4 bin olan gös­ter­ge ra­ka­mı ise 5 bi­ne çı­ka­cak. Bu­nun ne­ti­ce­sin­de, söz ko­nu­su ra­kam­lar­la ma­aş­lar­da­ki ar­tış 300 ila 400 YTL ara­sın­da ger­çek­le­şe­cek. Ay­rı­ca, bu taz­mi­nat­tan sa­de­ce Gü­ney­do­ğu’da gö­rev ya­pan gü­ven­lik güç­le­ri de­ğil, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de özel ha­re­ket ve te­rör ope­ras­yon­la­rı­na ka­tı­lan gü­ven­lik güç­le­ri de ya­rar­la­na­cak. Ke­mal Yar­dım­cı, ya­pı­la­cak ar­tı­şın çok bü­yük bir ra­kam ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, “An­cak bu gü­ven­lik güç­le­ri­miz için bir jest ola­cak. Az da ol­sa mo­ral ola­cak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT