BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bölücü terör neden tırmandı?

Bölücü terör neden tırmandı?

Son ay­lar­da bö­lü­cü te­rö­rün hem dağ­lık alan­lar­da tır­man­ma­sı hem de yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ke­penk ka­pa­ma, gü­ven­lik güç­le­ri ile ça­tış­ma ve gös­te­ri olay­la­rı­nın al­tın­da ya­tan üç te­mel se­bep var.Son ay­lar­da bö­lü­cü te­rö­rün hem dağ­lık alan­lar­da tır­man­ma­sı hem de yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ger­çek­leş­ti­ri­len ke­penk ka­pa­ma, gü­ven­lik güç­le­ri ile ça­tış­ma ve gös­te­ri olay­la­rı­nın al­tın­da ya­tan üç te­mel se­bep var. Bi­rin­ci se­bep; Tür­ki­ye’nin hem Irak Mer­ke­zî Hü­kü­me­ti, hem de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel yö­ne­tim­le yü­rüt­tü­ğü yo­ğun dip­lo­ma­si tra­fi­ği. Te­rör ör­gü­tü, Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel yö­ne­ti­min li­de­ri Bar­za­ni ile Tür­ki­ye ara­sın­da­ki psi­ko­lo­jik du­va­rın yı­kıl­ma­sın­dan ve Bar­za­ni ile Tür­ki­ye’nin gö­rüş­me­ye baş­la­ma­sın­dan çok ra­hat­sız. Ku­rul­ma­ya baş­la­nan bu iliş­ki­yi en­gel­le­mek is­ti­yor, di­na­mit­le­me­ye ve ke­sin­ti­ye uğ­rat­ma­ya ça­lı­şı­yor. Çün­kü Bar­za­ni ile Tür­ki­ye ara­sın­da baş­la­yan gö­rüş­me tra­fi­ği­nin olum­lu so­nuç­lar ver­me­si ha­lin­de PKK’nın, Irak’ın ku­ze­yin­den sö­kü­lüp atıl­ma­sı için Bar­za­ni’nin Irak mer­ke­zî hü­kü­me­ti-ABD ve Tür­ki­ye ile iş bir­li­ği yap­ma­sın­dan kor­ku­yor, bö­lü­cü ör­güt. Pe­ki Bar­za­ni, Tür­ki­ye ile dost ol­mak ve dost kal­mak kar­şı­lı­ğın­da PKK’yı top­rak­la­rın­dan kov­ma­ya ya­na­şır mı? Ak­lı var­sa ya­na­şır. Irak’ın ku­ze­yin­de­ki hal­kın mut­lu­lu­ğu ve re­fa­hı­nı ar­zu edi­yor­sa, böl­ge­ye ba­rış ve is­tik­rar gel­me­si­ni is­ti­yor­sa bu­nu ya­par. Tür­ki­ye’nin dost­lu­ğu­nu ka­zan­mak or­ta ve uzun va­de­de Irak’ın ku­ze­yin­de­ki ye­rel yö­ne­ti­min ve hal­kın çı­ka­rı­na­dır. Ay­rı­ca geç­miş­te ay­nı Bar­za­ni PKK’yı böl­ge­den sö­küp at­mak için mü­ca­de­le­ler et­ti, bir­çok ka­yıp­lar ver­di. Bu­gün ne­den yap­ma­sın? Ye­ter ki Tür­ki­ye, baş­lat­tı­ğı dip­lo­ma­tik iliş­ki­yi sa­mi­mi ola­rak sür­dü­rüp dost ol­ma­nın yo­lu­nu aç­sın. Bar­za­ni ile Tür­ki­ye’nin iliş­ki­le­ri ge­liş­tik­çe PKK’nın li­der kad­ro­su­nun bu­na­lı­ma gir­me­si ve bu­nu en­gel­le­mek için çok risk­li ey­lem­le­re gi­riş­me­si do­ğal­dır. Bar­za­ni ka­za­nır­sa PKK kay­be­der... PKK’nın, DTP ile iş bir­li­ği ha­lin­de te­rö­rü tır­man­dır­ma­sı­nın ikin­ci önem­li ne­de­ni ise yak­la­şan ma­hal­li se­çim­ler­dir. Ma­hal­li ida­re­ci­ler te­rör ör­gü­tü açı­sın­dan mec­li­se ge­len ve­kil­ler­den da­ha önem­li. Çün­kü te­rör ör­gü­tü sı­nır­la­rı­mız içe­ri­sin­de en önem­li lo­jis­tik ve fi­nans des­te­ği­ni ken­di seç­tir­di­ği be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan alı­yor. DTP’li be­le­di­ye baş­kan­la­rı­nın PKK’nın her­han­gi bir ta­le­bi­ni ge­ri çe­vir­me şans­la­rı yok. Ye­rel yö­ne­tim­le­rin im­kân­la­rı te­rör ör­gü­tü için vaz­ge­çil­mez önem­de. 22 Tem­muz se­çim so­nuç­la­rı ile AK Par­ti böl­ge­de DTP’yi si­lip geç­ti. Bö­lü­cü ör­güt ay­nı he­zi­me­tin ye­rel se­çim­ler­de ya­şan­ma­ma­sı için DTP ile iş bir­li­ği ya­pa­rak ha­re­ke­te geç­ti. Kor­ku sa­la­rak, sin­di­re­rek, ci­na­yet­ler iş­le­ye­rek gü­cü­nü gös­ter­me­ye ça­lı­şı­yor, DTP dı­şın­da­ki par­ti­le­re oy ve­ren ve­ya ver­me­yi dü­şü­nen in­san­la­rın gö­zü­nü kor­ku­tu­yor. On­la­rı DTP et­ra­fın­da, da­ha doğ­ru­su PKK et­ra­fın­da ke­net­le­me­ye ça­lı­şı­yor. Te­rö­rün böl­ge­de tır­man­ma­sı­nın di­ğer bir ne­de­ni de ül­ke­miz in­sa­nın­dan ele­man te­mi­nin­de güç­lük çek­me­ye baş­la­ma­sı. Böl­ge­ye ya­pı­lan ya­tı­rım­lar, uy­gu­la­nan sos­yal pro­je­ler ve yar­dım­lar ör­gü­tü ra­hat­sız edi­yor. Ör­güt, Irak’ın ku­ze­yin­de sı­kış­tık­ça, içe­ri­de halk des­te­ği­ni kay­bet­tik­çe ca­ni­le­şi­yor. Te­rör­le mü­ca­de­le­de ak­lı­mı­zı duy­gu­la­rı­mı­zın önü­ne ge­çi­rip de­mok­ra­si ve in­san hak­la­rın­dan ta­viz ver­me­den, hu­kuk için­de ka­la­rak ve her­kes­le iş bir­li­ği ya­pa­rak yo­lu­mu­za de­vam et­me­li­yiz.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT