BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İslam ülkeleri Türkiye gibi sağlam ülkeye yatırım yapmalı

İslam ülkeleri Türkiye gibi sağlam ülkeye yatırım yapmalı

MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, Tür­ki­ye’nin, dün­ya­da fi­nan­sal kriz ya­şa­nan bir dö­nem­de her­ke­se gü­ven ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, İs­lam ül­ke­le­ri­ni ya­tı­rı­ma da­vet et­ti> İS­TAN­BUL VAR­DAN: KA­TI­LIM SE­VİN­Dİ­Rİ­Cİ MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, Kon­gre’de 62 ül­ke­den 2 bin 200 işa­da­mı­nı bir ara­ya ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği (MÜ­Sİ­AD) Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, İs­lam ül­ke­le­rin­de bi­ri­ken kay­nak­la­rın, Tür­ki­ye gi­bi gü­ve­ni­lir ül­ke­ler­de de­ğer­len­di­ril­me­si­ni is­te­di. MÜ­Sİ­AD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 12. Ulus­la­ra­ra­sı İş Fo­ru­mu (IBF) Kon­gre­si’nin açı­lı­şın­da ko­nu­şan Var­dan, kon­gre­de bu yıl 17 ül­ke­den 23 mi­sa­fir ba­ka­nı ve 40’ı aş­kın bü­rok­ra­tı, 62 ül­ke­den 2 bin 200 işa­da­mı­nı, 40’a ya­kın mi­sa­fir edi­tör ve med­ya men­su­bu­nu ve bin­ler­ce MÜ­Sİ­AD’lı­yı bir ara­ya ge­tir­me­nin mut­lu­lu­ğu­nu ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di. BA­TI AR­TIK RİSK­Lİ İk­ti­sa­di kriz­ler, dev­let­leş­tir­me gi­bi se­bep­ler­le Ba­tı ül­ke­le­ri­nin, “son de­re­ce risk­li ve gü­ve­nil­mez” ha­le gel­dik­le­ri­ni be­lir­ten MÜ­Sİ­AD Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan, “Tür­ki­ye’nin gü­ve­ni­lir bir li­man ve ör­nek bir ül­ke ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, “Tür­ki­ye, dün­ya­yı fi­nan­sal kriz­in ka­sıp kav­ur­du­ğu bir dö­nem­de her­ke­se gü­ven ver­mek­te­dir” şek­lin­de ko­nuş­tu. İs­lam ül­ke­le­rin­de bi­ri­ken kay­nak­la­rın Tür­ki­ye gi­bi özel­lik­le sa­na­yi ve fi­nan­sal alt ya­pı­sı sağ­lam, gü­ve­ni­lir ül­ke­ler­de­ki re­el sek­tö­re ak­ta­rıl­ma­sı­nı öner­dik­le­ri­ni ifa­de eden Var­dan, “Ül­ke­le­ri­mi­zin kar­şı­lık­lı ola­rak güç ka­zan­ma­sı ve bü­yü­me­si için tek yo­lun bu kay­nak­la­rın Ba­tı’nın hor­tum­cu­la­rı­na kap­tı­rıl­ma­dan ül­ke­le­ri­miz ara­sın­da fi­nan­sal bü­tün­leş­me­yi sağ­la­mak üze­re kul­la­nıl­ma­sı ve bu şe­kil­de im­ka­nı olan­dan ih­ti­ya­cı ola­na kay­nak­la­rın ak­ta­rıl­ma ge­rek­li­li­ği ol­du­ğu­na ina­nı­yo­ruz” de­di. FUA­RI TÜZ­MEN AÇA­CAK Bu ara­da 12. MÜ­Sİ­AD Ulus­la­ra­ra­sı Fua­rı bu­gün CNR’da ger­çek­leş­ti­ri­le­cek olan tö­ren­le ka­pı­la­rı­nı aça­cak ve Pa­zar gü­nü­ne ka­dar ge­zi­le­bi­le­cek. Fua­rı zi­ya­ret ede­cek olan 2200’ü aş­kın ya­ban­cı işa­da­mı sa­yı­la­rı 5 bi­ni aşan Türk işa­dam­la­rı ile ti­ca­ri bağ­lan­tı­lar da bu­lu­na­cak­lar. Fua­ra Tür­ki­ye’den 408 ve yurt­dı­şın­dan 74 fir­ma ka­tı­lı­yor. Açı­lı­şa Dış Ti­ca­ret ve Güm­rük­ler­den So­rum­lu Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men ve MÜ­Sİ­AD Ge­nel Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan’ın ya­nı­sı­ra iş ve si­ya­set dün­ya­sın­dan önem­li isim­le­rin ka­tıl­ma­sı bek­le­ni­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT