BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yerel seçimler CHP’nin varlık yokluk seçimi

Yerel seçimler CHP’nin varlık yokluk seçimi

“CHP, 22 Tem­muz se­çim­le­rin­de­ki oran­la­rı­nı ko­ru­ma­lı. Ko­ru­ya­maz­sa Bay­kal’ın ge­nel baş­kan­lı­ğı tar­tı­şı­la­cak”> Ha­ber Mer­ke­zi AN­KA­RA İh­las Medya An­ka­ra Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol ve TGRT Ha­ber Te­le­viz­yo­nu An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş’ın ha­zır­la­yıp sun­du­ğu An­ka­ra’nın Gün­de­mi prog­ra­mı­nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu An­ka­ra Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı Me­lih Gök­çek ol­du. Yak­la­şan ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Gök­çek, Ma­hal­li se­çim­le­rin CHP Li­de­ri De­niz Bay­kal ve SHP Li­de­ri Mu­rat Ka­ra­yal­çın için var­lık ve­ya yok­luk se­çi­mi ola­ca­ğı­nı id­di­a et­ti. Se­çi­mi kay­be­der­se si­ya­se­ti bı­ra­ka­ca­ğı­nı söy­le­yen Gök­çek, Ka­ra­yal­çın’a da ‘hod­ri mey­dan’ de­di. Gök­çek, “Söz ve­ri­yo­rum ha­di ba­ka­lım gir­dim id­di­aya de işin lez­ze­ti gel­sin. Bu mil­let siz­den mi ben­den mi kur­tul­mak is­ti­yor gö­re­lim” diye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT