BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kılıç: Mahkeme başörtü kararında yetkisini aştı!

Kılıç: Mahkeme başörtü kararında yetkisini aştı!

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, üni­ver­si­te­le­re ba­şör­tü ser­best­li­ği ge­ti­ren de­ği­şik­li­ğin ip­ta­li için, “Mec­lis’in yet­ki ala­nı­na gi­ril­di” de­di> Cem Kor AN­KA­RA Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç dün Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­la­nan üni­ver­si­te­ler­de ba­ş ör­tü­sü ser­bes­ti­si de ge­ti­ren Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği­nin ip­tal ge­rek­çe­sin­de­ki kar­şı oy ya­zı­sın­da ka­rar için çok sert eleş­ti­ri­ler­de bu­lun­du. Ka­ra­rı ‘va­him bir ha­ta’ ola­rak yo­rum­la­yan Ha­şim Kı­lıç; “Ana­ya­sa’da erk­le­rin yet­ki­si bel­li­dir. Şek­len in­ce­le­me ge­re­kir­ken esa­sa gi­ril­di. Si­ya­sal iş­le­yiş yar­gı ve­sa­ye­ti­ne bağ­lan­dı” de­di. Ha­şim Kı­lıç, kar­şı oy ya­zı­sın­da Ana­ya­sa’nın 148. mad­de­si’nin Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­nin de­net­len­me­si­ne iliş­kin tek Ana­ya­sa ku­ra­lı ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, bu­na gö­re, Ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri­nin esas­tan de­ne­tim so­nu­cu­nu do­ğu­ra­cak bir in­ce­le­me­ye ta­bi tu­tul­ma­sı müm­kün ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çek­ti. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin 1982 Ana­ya­sa­sı dö­ne­min­de ver­di­ği bü­tün ka­rar­la­rın­da esas de­ne­ti­min imkan­sız­lı­ğı­nı vur­gu­la­dı­ğı­nı be­lir­ten Kı­lıç, şöy­le de­vam et­ti: “Şe­kil de­ne­ti­mi ise (tek­lif ço­ğun­lu­ğu) ve (oy­la­ma ço­ğun­lu­ğu)nun bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı (ive­di­lik­le gö­rü­şü­le­me­ye­ce­ği) şar­tı­na uyu­lup uyul­ma­dı­ğıy­la sı­nır­lı ola­rak ya­pı­lan bir de­ne­tim­dir. Ana­ya­sa’nın çiz­di­ği sı­nır­lar için­de yet­ki kul­lan­ma­sı, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­rar­la­rı­nın da hu­kuk­sal açı­dan ge­çer­li ol­ma­sı­nın ön­şartıdır. Bir de­ne­tim or­ga­nı olan Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin, hu­kuk dı­şı­na çık­tı­ğı id­di­a edi­len oto­ri­te­le­ri de­net­ler­ken, bu de­ne­ti­mi­nin hu­ku­ka uy­gun­lu­ğu ko­nu­sun­da tüm kuş­ku­lar­dan arın­ma zo­run­lu­lu­ğu var­dır. Ana­ya­sal sı­nır­la­rı aşa­rak de­ne­ti­me baş­la­dı­ğı yer­de, de­net­le­nen oto­ri­te­ler­den her­han­gi bir far­kı kal­maz. Hu­kuk dü­ze­ni dı­şı­na çı­kan oto­ri­tey­le ay­nı ka­de­ri pay­laş­mak­tan kur­tu­la­maz. De­ne­ti­min meş­ru­iye­ti de­net­le­yen or­ga­nın hu­kuk­sal meş­ru­iyet sı­nır­la­rı için­de ha­re­ket et­me­si­ne bağ­lı­dır.” Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği çok zor ha­le gel­di Ana­ya­sa Mah­ke­me­si üye­si Sa­cit Ada­lı, Res­mi Ga­ze­te’de ya­yın­la­nan kar­şı oy ya­zı­sın­da, nor­mun muh­te­va­sı hak­kın­da bağ­la­yı­cı ka­rar­la ula­şıl­ma­sı­nın he­ye­tin ço­ğun­lu­ğu­nun şe­kil yö­nün­den de­ğil esa­sa gi­re­rek ka­rar ver­di­ği­ni gös­ter­di­ği­ni, bu­nun­ da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin yet­ki­si dı­şın­da ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ada­lı, kar­şı oy ya­zı­sın­da şu ifa­de­le­ri kul­lan­dı: Bun­dan son­ra her tür­lü ge­rek­çe­nin ga­yet ra­hat­lık­la içi­ne gi­re­bi­le­ce­ği de­re­ce­de ge­niş an­lam­la­rı olan de­mok­ra­si, lâ­ik­lik, sos­yal­lik kav­ram­la­rı uya­rın­ca ve bun­lar­da Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nce her za­man fark­lı yo­rum­la­ma­ya gi­di­le­bi­le­ce­ği ih­ti­ma­liy­le ar­tık hiç­bir Ana­ya­sa de­ği­şik­li­ği ya­pı­la­ma­ya­cak, tek­lif edi­le­me­ye­cek, ak­la da­hi ge­ti­ril­me­ye­cek­tir.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT