BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > GARANTİNİZ YOK

GARANTİNİZ YOK

T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Er­sun Ya­nal fut­bol­cu­la­rı­nı sert bir şe­kil­de u­ya­rır­ken, a­ba al­tın­dan so­pa gös­ter­me­yi ih­mal et­me­diG.AN­TEP’E FARK­LI KAD­RO Sü­per Lig’de al­dı­ğı G.Sa­ray mağ­lu­bi­ye­ti­ni, G.An­teps­por’u ye­ne­rek unut­tur­mak is­te­yen Trab­zons­por’da ha­zır­lık­lar de­vam edi­yor. G.Sa­ray ma­çı son­ra­sı fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da oyun­cu­la­rı­na ha­ta­la­rı­nı an­la­tan ve da­ha mü­ca­de­le­ci ol­ma­la­rı ko­nu­sun­da sert uya­rı­lar­da bu­lu­nan Ya­nal’ın, G.An­tep ma­çı­na fark­lı bir oyun sis­te­mi ve de­ği­şik bir kad­ro ile çık­ma­sı bek­le­ni­yor. Ya­nal’ın fut­bol­cu­lar­la yap­tı­ğı top­lan­tı­da, “Bu ta­kım­da kim­se­nin ye­ri ke­sin de­ğil. Bun­dan son­ra bu­nu ka­fa­nı­za yer­leş­ti­re­rek oy­na­yın” di­ye­rek mağ­lu­bi­yet­ten do­la­yı sert bir tep­ki ver­di­ği de öğ­re­nil­di. YAT­TA­RA’YA CE­ZA GEL­ME­Dİ Bu ara­da Trab­zons­por’dan Al Sadd ku­lü­bü­ne trans­fe­ri ger­çek­leş­me­yen Gi­ne­li fut­bol­cu İb­ra­hi­ma Yat­ta­ra’ya izin­siz ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di­ği ge­rek­çe­siy­le yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ve­ril­me­si bek­le­nen ce­za gün­de­me da­hi alın­ma­dı. Ön­ce­ki ak­şam top­la­nan yö­ne­tim ku­ru­lu­nun bu ko­nu­yu gö­rüş­me­di­ği, sa­de­ce Uzun­göl Re­gü­la­tö­rü ile HES Pro­je­si’nde ya­şa­nan ge­liş­me­ler ve G.Sa­ray mağ­lu­bi­ye­ti­nin se­bep­le­ri üze­rin­de tar­tış­tı­ğı ifa­de edil­di. Öte yan­dan “Trab­zons­por’a des­tek ol­mak için bir SMS de sen at” kam­pan­ya­sı­na şu ana ka­dar sa­de­ce 8 bin me­saj gel­di­ği ve ge­rek­li il­gi­yi gör­me­yen kam­pan­ya­nın kal­dı­rı­la­bi­le­ce­ği bil­di­ril­di. İLK DE­FA NE­ŞE­Lİ İD­MAN Trab­zons­por G.An­tep ma­çı ha­zır­lık­la­rı­nı dün de sür­dür­dü. İd­ma­na, ha­fif sa­kat­lı­ğı se­be­biy­le sa­lon­da ça­lı­şan Ege­men dı­şın­da tüm fut­bol­cu­lar ka­tıl­dı. Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal yö­ne­ti­min­de­ki an­tren­man­da, fut­bol­cu­lar kı­sa sü­re­li düz ko­şu­nun ar­dın­dan, bi­re­bir­de top çal­ma, ya­rı sa­ha­da çift ka­le maç ve gol ça­lış­ma­sı yap­tı. Bu id­man es­na­sın­da bor­do-ma­vi­li fut­bol­cu­la­rın, G.Sa­ray üzün­tü­sü son­ra­sı ilk de­fa ne­şe­li olu­şu dik­kat çe­ker­ken, Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal da sert fut­bo­la izin ver­di. İd­man­da özel­lik­le Ad­nan, Ser­kan ve Buğ­ra per­for­mans­la­rıy­la göz dol­dur­du.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT