BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Fırsat, kapı çalmaz

Fırsat, kapı çalmaz

İn­san, zor se­ven, kar­şı­sın­da­ki­ne zor ısı­nan bir can­lı­dır... Elek­trik­len­me­nin bir an­da ol­du­ğu an­lar yok de­ğil­dir ta­bi­i...İn­san, zor se­ven, kar­şı­sın­da­ki­ne zor ısı­nan bir can­lı­dır... Elek­trik­len­me­nin bir an­da ol­du­ğu an­lar yok de­ğil­dir ta­bi­i... Ama in­ce ele­yip sık do­ku­yan bir an­la­yı­şın sa­hip­le­ri ola­rak, kar­şı­mız­da­ki­ni ka­fa­mı­zın için­de­ki kıl­cal da­mar süz­ge­cin­den ge­çi­rir­ken, ara­dı­ğı­mız kri­ter­le­rin zen­gin­li­ği ne­de­ni ile, ko­lay ka­rar ve­re­mez bi­ri olup çı­ka­rız. Ba­şa­rı­nın öl­çü­sü, in­san­lık de­ğil­dir... Ba­şa­rı­nın öl­çü­sü, inan­mak­tır... *** Ba­zı fut­bol kar­şı­laş­ma­la­rın­da, skor ne olur­sa ol­sun, or­ta­ya ko­nan fut­bo­lun ye­ter­siz­li­ği yü­zün­den, baş­ta tek­nik di­rek­tör­ler ol­mak üze­re, fut­bol­cu­la­rı eleş­tir­me do­zu­nu art­tı­ra­rak, san­ki duy­gu­la­rı­mı­zı baş­ka­la­rı­na ka­bul et­tir­mek is­te­riz. Oy­sa, o eleş­tir­di­ği­miz ki­şi­ler, bi­zim­le ay­nı fi­kir­de de­ğil­dir ço­ğu za­man... Hep, doğ­ru yap­tık­la­rı­nı, dü­şün­dük­le­ri­ni ger­çek­leş­ti­rip, ba­şa­rı­yı ya­ka­la­dık­la­rı­nı sa­vu­nur­lar. Skor önem­li­dir on­la­ra gö­re... Çün­kü, oy­na­ya­na de­ğil, ka­za­na­na pu­an ve­ril­di­ği için “Ne­ti­ce” ve “Ha­ti­ce” ay­rım­cı­lı­ğı­nı gün­de­me ge­ti­rir­ler... On­lar da hak­lı­dır ken­di­le­rin­ce... Ama emek­li kuy­ruk­la­rın­da bek­le­yip, kü­çük pa­ra­lar­la bir ay ge­çin­mek zo­run­da bı­ra­kı­lan­la­rın ya­nın­da, el­le­ri­ne ge­çen uçuk ra­kam­la­rın sa­hip­le­ri, bun­la­rı hak ede­cek bir şey­ler yap­mak ve ta­raf­tar­la­rı da mut­lu et­mek zo­run­da­dır. Er­tuğ­rul Sağ­lam‘ın, Be­şik­taş‘ın ba­şı­na gel­me­si, o za­man­lar hem ken­di­si, hem de Türk fut­bo­lu adı­na şans­tı. Bu şan­sı iyi kul­lan­dı­ğı an­da, bu ül­ke­ye Ara­go­nes gi­bi ih­ti­yar de­ni­len ho­ca­lar, Skib­be gi­bi staj­yer­lik­ten ye­ni çık­mış­lar, geç­miş­le­rin­de Ana­do­lu fut­bo­lu­nu ye­rin­de say­dır­ma­la­rı­na rağ­men, ucuz ol­duk­la­rı için, tek­rar tek­rar da­vet­te bu­lu­nu­lan­lar­dan kur­tu­lur, pa­ra­la­rı­mı­zı da har­man sa­vu­rur gi­bi rüz­ga­rın önü­ne at­maz­dık. Ama bü­yük ta­kım­da ho­ca­lık yap­mak, baş­ka özel­lik­ler ve be­ce­ri is­ter... Ön­ce­lik­le dı­şa­rı­dan “ga­zel” oku­yan­la­ra ku­lak­la­rı­nı­zı tı­ka­ya­cak­sı­nız! Ba­sı­nı­mı­zın bir ke­si­mi ta­ra­fın­dan, özel­lik­le yıp­ra­tıl­mak is­ten­me­le­re kar­şı, az çok du­yar­sız ka­la­cak­sı­nız... Ve ger­çek ba­sı­na ise, eşit dav­ra­na­cak­sı­nız... Eleş­ti­ri­ler­den ders ala­cak­sı­nız... Çün­kü küs­mek, inat­laş­mak, bir bü­yük ta­kı­mın ba­şın­da­ki hiç kim­se­ye ya­rar ge­tir­me­miş­tir bu gü­ne ka­dar... *** Bir gün, Er­tuğ­rul Sağ­lam‘la rö­por­taj için Üm­ra­ni­ye Te­sis­le­ri‘ne git­tik... Üs­te­lik ka­la­ba­lık bir ekip ha­lin­de... Be­şik­taş‘tan, Türk fut­bo­lun­dan ko­nuş­tuk... Ağ­zın­dan cım­bız­la söz alır gi­bi, Sağ­lam’ın di­şe do­ku­nur bir söz­cü­ğü­nü ya­ka­la­ma­ya ça­lış­tık... İşi­miz bit­ti­ğin­de, re­sim fas­lı­na gel­dik... Gü­nü, gö­rün­tü­le­mek ve ko­nuş­ma­la­rı­mı­zı da­ha an­lam­lı ha­le ge­tir­mek için ri­ca­da bu­lun­duk... Ama o da ne? Sağ­lam, re­sim çek­ti­ril­me­si­ne kar­şı gel­di... “Ge­rek yok” de­di. Biz­ler, ba­şı­mız­da Spor Mü­dü­rü­müz Sa­dık Söz­tu­tan da ol­mak üze­re şa­şır­dık kal­dık... Ne mah­zu­ru var­dı aca­ba, re­sim çek­tir­me­nin? Is­rar­la­rı­mı­zın bo­şa git­ti­ği an­da bi­ze söy­le­di­ği söz­ler çok en­te­re­san­dı: “Şim­di si­zin­le re­sim çek­ti­rir­sem, di­ğer ga­ze­te­ler üze­ri­me ge­lir.” Hop­pa­la... *** Be­şik­taş‘ın tek­nik di­rek­tö­rü, bi­ze rö­por­taj ver­mek­ten de­ğil, bi­zim­le bu rö­por­taj­da gö­rün­tü­le­mek­ten çe­ki­ni­yor­du. Tu­ha­fı­mı­za git­ti o an... Bir bü­yük ta­kı­mın ba­şın­da ho­ca­lık ya­pan Türk an­tre­nö­rü­nün man­ta­li­te­si, böy­le mi ol­ma­lıy­dı? İşe ba­kın; ses var gö­rün­tü yok... Di­ğer ba­sın or­gan­la­rın­dan çe­kin­ce var... Ür­kek­lik var... O gün “Her an çan­tam ya­nım­da, gi­de­cek­miş gi­bi ha­zı­rım” de­me­si­nin al­tın­da­ki ger­çek buy­du as­lın­da... Ken­di­ne gü­ve­ni, ba­şın­da bu­lun­du­ğu ta­kım­da­ki oto­ri­te­si pa­muk ip­li­ği­ne bağ­lıy­dı san­ki... Ve biz­le­rin ka­na­ati, ta­a o za­man ka­fa­mı­zın için­de yer et­miş­ti: “Bu bir­lik­te­lik as­la uzun ömür­lü ol­maz.” Ta­bii ki, Sağ­lam‘ın de­li­kan­lı­lı­ğı ve adam­lı­ğı ko­nu­sun­da, ak­si­ni söy­le­me­dik hiç­bir za­man... Ama o, lig­de na­mağ­lup bir ta­kı­mı bı­rak­mak zo­run­da kal­mış­sa, bu­nu hiç kim­se­nin, eleş­ti­ri­le­rin­de ve yıp­rat­ma tak­tik­le­rin­de ara­ma­ma­lı... Ba­zen in­san ken­di eder, ken­di bu­lur... Çün­kü ba­şa­rı, sa­de­ce bil­mek­le de­ğil, şan­sı iyi kul­lan­mak­la mey­ve ve­rir... Fır­sat ka­pı çal­maz, o an­cak ya­ka­la­nır...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89693
  % -0.23
 • 4.8345
  % -0.21
 • 5.6615
  % 0.1
 • 6.4028
  % -0.03
 • 193.093
  % -0.43
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT