BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Arsenal, Luis’i çimlere gömdü

Arsenal, Luis’i çimlere gömdü

Av­ru­pa ba­sı­nı, Ar­se­nal he­zi­me­ti­nin suç­lu­su ola­rak Ara­go-ne­s’­i gös­ter­di. Ga­ze­te­ler, “Çim­le­re gö­mü­len Lu­is ar­tık bar­dağı taşırdı. Tür­ki­ye ma­ce­ra­sı ça­buk bi­ti­yo­r” baş­lık­la­rı­nı at­tı.Av­ru­pa ba­sı­nı, Ar­se­nal he­zi­me­ti­nin suç­lu­su ola­rak Ara­go-ne­s’­i gös­ter­di. Ga­ze­te­ler, “Çim­le­re gö­mü­len Lu­is ar­tık bar­dağı taşırdı. Tür­ki­ye ma­ce­ra­sı ça­buk bi­ti­yo­r” baş­lık­la­rı­nı at­tı. SONUN EŞİĞİNDE F.Bah­çe’nin Ar­se­nal he­zi­me­ti Av­ru­pa’da man­şet­le­ri­ süs­ler­ken, Baş­kan Yıl­dı­rım’ın da des­te­ği­ni kay­beden Luis Aragones’in Bursa maçının ardından istifa etmesi bekleniyor İN­Gİ­LİZ­LER DAL­GA GEÇ­Tİ! F.Bah­çe için kâ­bus gi­bi baş­la­yan se­zo­nun ka­ra­ba­sa­na dön­dü­ğü Ar­se­nal ma­çı son­ra­sı Av­ru­pa med­ya­sı İn­gi­liz eki­bi­ne öv­gü yağ­dı­rır­ken, eleş­ti­ri ok­la­rı­nın he­de­fin­de Tek­nik Di­rek­tör Lu­is Ara­go­nes yer al­dı. Za­fer sar­ho­şu İn­gi­liz med­ya­sı, dün 59. yaş gü­nü­nü kut­la­yan Ar­se­ne Wen­ger’in en gü­zel he­di­ye­yi al­dı­ğı­nı vur­gu­lar­ken, F.Bah­çe için alay edi­ci ifa­de­ler kul­lan­mak­tan çe­kin­me­di. Te­leg­raph “Ar­se­nal’in 5 yıl­dız­lı ge­ce­si” yo­ru­mu ya­par­ken, Ti­mes “Wen­ger genç si­lah­la­rı­nı pat­lat­tı” di­ye yaz­dı. En ağır ifa­de­ler ise In­de­pen­dent ta­ra­fın­dan ka­le­me alın­dı: “Ka­dı­köy’den çı­kış yok­muş. Cid­den öy­le mi? Hoş­ça­kal Ka­dı­köy ve te­şek­kür­ler!” İS­PAN­YOL­LAR İPİ ÇEK­Tİ İs­pan­yol med­ya­sı da ge­niş yer ayır­dı­ğı kar­şı­laş­ma son­ra­sı ken­di va­tan­daş­la­rı­nı ön pla­na çı­ka­ran ya­zı­la­ra yer ver­di. Ar­se­nal­li Fab­re­gas öv­gü­ler top­lar­ken, Ara­go­nes in­saf­sız eleş­ti­ri­ler­den ka­ça­ma­dı. “Fab­re­gas, Lu­is’i uçu­rum ke­na­rı­na ko­yu­yor” baş­lı­ğı atan Mar­ca, “Ar­se­nal, Lu­is’i gö­mü­yor” vur­gu­su yap­tı ve Ara­go­nes’in ko­vul­ma­nın eşi­ğin­de ol­du­ğu­nu öne sür­dü. As, ye­nil­gi için “Lu­is’e çı­kış ka­pı­sı gös­ter­di” yo­ru­mu­nu ya­par­ken, F.Bah­çe’de ka­la­ca­ğı­nı söy­le­yen Güi­za’ya “Bel­ki de git­me­li” me­sa­jı­nı yol­la­dı. ABC, Ar­se­nal’i za­lim­lik­le (!) suç­lar­ken, İs­pan­yol med­ya­sı Ara­go­nes’in is­ti­fa­sı­nın an me­se­le­si ol­du­ğu fik­rin­de bir­leş­ti. KENDİ RIZASIYLA GİDECEK UE­FA ma­çın so­nu­cu­nu “F.Bah­çe, şah­la­nan Ar­se­nal’e ye­nil­di” baş­lı­ğıy­la du­yu­rur­ken, tek olum­lu yo­rum FI­FA’dan gel­di: “Bü­yük za­ra­ra rağ­men, Ara­go­nes’in adam­la­rı baş­la­rı­nı as­la eğ­me­di” di­ye yaz­dı. Dün­ya bu ma­çı ko­nu­şur­ken, F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi de Ara­go­nes’ten des­te­ği­ni çek­ti. Ara­go­nes’in ego­su­nun kur­ba­nı ol­du­ğu­nu dü­şü­nen yö­ne­ti­ci­ler, İs­pan­yol’a kar­şı ta­vır alır­ken, ku­lüp­te son sö­zü söy­le­yen Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ın da sab­rı­nın taş­tı­ğı öğ­re­nil­di. Yö­ne­ti­min Bur­sa ma­çı­nın ar­dın­dan dü­zen­le­ye­ce­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da Ara­go­nes ile yol­la­rın ay­rı­la­ca­ğı, İs­pan­yol ça­lış­tı­rı­cı­nın ken­di rı­za­sı ile gö­re­vi bı­ra­ka­ca­ğı ge­len ha­ber­ler ara­sın­da. > M. Emin ULUÇ BİL­Dİ­Ğİ­Nİ O­KU­YOR Ar­se­nal ma­çın­da ilk 11’e a­lın­ma­dı­ğı­nı gö­rün­ce A­ra­go­nes’e “Ben ye­dek o­tu­ra­cak o­yun­cu de­ği­lim” di­ye çı­kı­şan ve kad­ro dı­şı ka­lan Co­lin Ka­zım, dün ya­pı­lan id­man­da da ho­ca­sı­na kar­şı tav­rı­nı sür­dür­dü. Ka­zım, ant­ren­man­da ken­di­si­ne bir şey­ler an­lat­ma­ya ça­lı­şan A­ra­go­nes’e sır­tı­nı dö­ne­rek u­mur­sa­maz bir ha­va ta­kı­nır­ken, İs­pan­yol ho­ca o­yun­cu­su­nun bu ha­re­ket­le­ri­ne al­dır­ma­dan ko­nuş­ma­sı­nı sür­dür­dü. G.Sa­ray’a bi­le­ni­yor Ar­se­nal ma­çı ön­ce­si İn­gi­liz ITV te­le­viz­yo­nu­na ko­nu­şan Ka­zım id­di­a­lı a­çık­la­ma­lar yap­tı. Kız ar­ka­da­şı i­le bir­lik­te ya­şa­dı­ğı İs­tan­bul’da mut­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen si­ya­hi o­yun­cu, es­ki ho­ca­sı Mark McG­he­e’ye yol­la­dı­ğı me­saj­da G.Sa­ray ma­çı­nı he­def gös­ter­di. Ka­zım, “Ben­den fut­bol­cu ol­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­yen McG­he­e u­ma­rım bir gün G.Sa­ray’ı ça­lış­tı­rır ve ben o maç­ta hat-t­rick ya­pa­rım” de­di. Kı­sa sü­re­de bü­yük a­dım­lar at­tı­ğı­nı söy­le­yen C­ris­ti­a­no Ro­nal­do hay­ra­nı Ka­zım, en bü­yük ha­ya­li­nin Ar­se­nal’de oy­na­mak ol­du­ğu­nu söy­le­di. Ka­zım, se­zon ön­ce­si i­ki İ­tal­yan de­vin­den tek­lif al­dı­ğı­nı an­cak ku­lüp­le­rin F.Bah­çe i­le an­la­şa­ma­dı­ğı­nı da i­ti­raf et­ti. F.BAHÇE NOTLARI Gül­me­yi unut­tu­lar Bur­sa ma­çı­nın ha­zır­lık­la­rı­na din­len­me­den baş­la­yan F.Bah­çe’de fut­bol­cu­la­rın yü­zü gül­mü­yor. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin dün yap­tı­ğı an­tren­man­da Ar­se­nal kar­şı­sın­da gö­rev ya­pan fut­bol­cu­lar ko­şu ve pas ça­lış­ma­sıy­la ye­ti­nir­ken di­ğer oyun­cu­lar pas ve pres id­ma­nı­nın ar­dın­dan dar alan­da çift ka­le oy­na­dı. İd­ma­na te­da­vi­le­ri sü­ren Gök­han ve Ön­der ile izin­li olan Se­mih ka­tıl­ma­dı. Kor­kunç tab­lo Ara­go­nes yö­ne­ti­min­de­ki F.Bah­çe’nin kar­ne­si 14 maç­ta 6 ga­li­bi­yet, 6 mağ­lu­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik ol­du. Sü­per Lig’de 7 maç­ta 4 mağ­lu­bi­yet, 3 ga­li­bi­yet alan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, 3 ga­li­bi­yet, 2 mağ­lu­bi­yet, 2 be­ra­ber­lik­le Av­ru­pa’da nis­pe­ten da­ha iyi so­nuç­la­ra im­za at­sa da şan­sı­nı da­ha ça­buk tü­ket­ti. Sü­per Lig’de 10. sı­ra­da ka­lan sa­rı-la­ci­vert­li­ler, Av­ru­pa’ya ise el sal­la­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Em­re ye­tiş­mi­yor Ar­se­nal mağ­du­ru F.Bah­çe’de sa­kat­lı­ğı bu­lu­nan Em­re Be­lö­zoğ­lu’nun Bur­sa ma­çın­da da oy­na­ma­sı­nın zor ol­du­ğu be­lir­til­di. Kay­se­ri kar­şı­laş­ma­sın­da sa­kat­la­nan ve Ko­ca­eli ile Ar­se­nal maç­la­rın­da for­ma gi­ye­me­yen mil­li gol­cü­nün ça­lış­ma­la­ra baş­la­ma­sı­na kar­şın Bur­sa kar­şı­sın­da gö­rev ya­pa­ma­ya­ca­ğı öğ­re­nil­di. Gök­han Gö­nül’ün du­ru­mu­nun ise iyi ol­du­ğu açık­lan­dı. Bu da mı ola­cak­tı? F.Bah­çe’nin Ar­se­nal he­zi­me­ti Aziz Yıl­dı­rım dö­ne­mi­nin en kö­tü iç sa­ha so­nu­cu ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çer­ken, ta­ri­hin en kö­tü 2. so­nu­cu ol­du. Yıl­dı­rım baş­kan­lı­ğın­da­ki F.Bah­çe, Av­ru­pa’da da­ha ön­ce en kö­tü ye­nil­gi­si­ni 4-0 ile Mi­lan kar­şı­sın­da ya­şa­mış­tı. Sa­rı-la­ci­vert­li­ler ta­ri­hi­nin en fark­lı ye­nil­gi­si­ni ise 1994-95’te UE­FA Ku­pa­sı 1. tur ma­çın­da Can­nes kar­şı­sın­da 5-1’lik skor­la al­mış­tı. Suç­lu Aziz Yıl­dı­rım Ta­ri­hi­nin en kö­tü se­zon­la­rın­dan bi­ri­ni ya­şa­yan F.Bah­çe’de ta­raf­tar­lar Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım’ı suç­la­dı. Bir in­ter­net si­te­sin­de ya­pı­lan “Kö­tü gi­di­şin so­rum­lu­su kim” ko­nu­lu an­ket­te oy kul­la­nan­la­rın yüz­de 49.58’i Aziz Yıl­dı­rım’ı işa­ret­ler­ken, Ara­go­nes oy­la­rın yüz­de 22,25’ini al­dı. Yan­lış ya­pı­lan trans­fer se­çe­ne­ği­ni yüz­de 20,55’lik ke­sim ter­cih eder­ken, fut­bol­cu­lar yüz­de 7,61’le en ma­sum grup ol­du. Ey­vah ka­sım gel­di! Zor gün­ler ya­şa­yan F.Bah­çe, ka­sım ayın­da kes­kin vi­raj­lar­la do­lu bir sü­re­ce gi­re­cek. Bu haf­ta sa­ha­sın­da Bur­sa’yı ağır­la­ya­cak olan Ka­nar­ya, 29 Ekim’de A.Gü­cü ile oy­na­ya­ca­ğı ku­pa ma­çı­nın ar­dın­dan fır­tı­na­ya gi­re­cek. Ön­ce Es­ki­şe­hir dep­las­ma­nı, dö­nü­şün­de 5 Ka­sım’da­ki Ar­se­nal sı­na­vı, he­men ar­dın­dan G.Sa­ray der­bi­si. Ar­dın­dan An­ka­ra ve A.Gü­cü maç­la­rı, son­ra Por­to sı­na­vı, ayın ka­pa­nı­şı ise 13. haf­ta­da Be­şik­taş der­bi­si.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT