BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kafamıza göre!

Kafamıza göre!

F.Bah­çe’nin sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne iyi bir ta­kım ol­ma­dı­ğı Ar­se­nal ma­çıy­la iyi­ce gün yü­zü­ne çık­tı.F.Bah­çe’nin sa­nıl­dı­ğı­nın ak­si­ne iyi bir ta­kım ol­ma­dı­ğı Ar­se­nal ma­çıy­la iyi­ce gün yü­zü­ne çık­tı. Biz­ler bu sü­tun­lar­dan “ger­çek­le­ri” ya­zar­ken, her yaz­dı­ğı­mı­zın, her söy­le­di­ği­mi­zin al­tın­da “mak­sat” ara­yan­lar uma­rım ar­tık ba­zı şey­le­rin far­kı­na var­mış­lar­dır. “Doğ­ru­la­rı” ya­zar­ken bi­zi, “F.Bah­çe düş­ma­nı” ya da “Bi­ri­le­ri­nin ada­mı” ilan eden­le­rin, sa­rı-la­ci­vert­li ca­mi­aya ne ka­dar za­rar ver­di­ği çok net an­la­şıl­dı. Bel­ki bi­zim yaz­dık­la­rı­mız de­ğil ama “Ta­be­la­da ya­zan” skor­la­rın ağır­lı­ğı, “Kral’ın çıp­lak ol­du­ğu­nu” gös­ter­di. Evet, Kral çıp­lak ve uzun bir sü­re­dir onun üs­tü­nü ört­me­ye ça­lı­şan­la­rın ar­tık bir şey­ler yap­ma za­ma­nı gel­di. “Ka­fa­sı­na gö­re” tek­nik di­rek­tör, “Ka­fa­sı­na gö­re” yö­ne­ti­ci ve “Ka­fa­sı­na gö­re” ga­ze­te­ci­ler­le ça­lış­ma­yı çok se­ven Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım, bun­dan son­ra “pro­fes­yo­nel­ler­le” ça­lış­ma­lı. İyi­ce yıp­ra­nan ve ar­tık bir şey “ya­pa­ma­ya­ca­ğı” iyi­ce or­ta­ya çı­kan Ara­go­nes bir an ön­ce gön­de­ril­me­li. Hep söy­lü­yo­rum, İs­pan­yol tek­nik adam ta­kım içe­ri­sin­de se­vil­mi­yor. Aziz Baş­kan‘ı, hem ta­raf­ta­rın hem de med­ya­nın bas­kı­sın­dan kur­ta­ra­cak baş­ka bir çö­züm gö­rün­mü­yor. Eğer so­run Ara­go­nes‘in taz­mi­na­tıy­sa be­lir­le­yin bir he­sap nu­ma­ra­sı ta­raf­tar (siz­ce müş­te­ri) bu pa­ra­yı da öder. Hiç­bir ra­kam F.Bah­çe’den da­ha önem­li de­ğil­dir. Ak­si tak­dir­de Ar­se­nal ma­çı son­ra­sı tri­bün­ler­den yük­se­len, “Yö­ne­tim is­ti­fa” ses­le­ri da­ha da ar­ta­cak. Fut­bo­lun ba­şı­na Sü­per Lig’i ta­nı­yan, bi­len bir yer­li tek­nik adam ge­ti­ril­me­li ve dev­re ara­sın­da, “Baş­ka­nın ka­fa­sı­na gö­re” de­ğil, ih­ti­ya­ca yö­ne­lik trans­fer­ler ya­pıl­ma­lı­dır. Şe­kip Mos­tu­roğ­lu, res­mi in­ter­net si­te­sin­den ga­ze­te­ci­le­re ce­vap ve­re­ce­ği­ne, ta­be­la­ya yan­sı­yan ve F.Bah­çe ta­ri­hi­nin en ağır mağ­lu­bi­yet­le­ri­nin he­sa­bı­nı ver­me­li­dir. Mah­mut Us­lu, sev­me­dik­le­ri­nin ku­yu­su­nu ka­za­ca­ğı­na, F.Bah­çe’nin men­fa­at­le­ri için ça­lış­ma­lı­dır. Fut­bol­cu­lar, üzer­le­rin­de­ki for­ma­nın ağır­lı­ğı­nın, gu­ru­ru­nun, şe­re­fi­nin far­kı­na var­ma­lı, bü­yük­lü­ğü­nü akıl­la­rın­dan bir an ol­sun çı­kar­ma­ma­lı. Ve ta­biî ki son sö­züm Baş­kan Aziz Yıl­dı­rım‘a... Biz siz­den, “Ka­fa­mı­za gö­re” tek­nik adam, yö­ne­ti­ci, fut­bol­cu is­te­mi­yo­ruz. Ce­fa­kâr, fe­da­kâr F.Bah­çe ta­raf­ta­rı­nın “ka­fa­sı­nın ra­hat” ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz sa­de­ce...
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT