BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ver çayı al pirinci!

Ver çayı al pirinci!

Ri­ze’de dör­dün­cü mah­su­lü alan çay üre­ti­ci­leri, ürünlerini özel sek­tö­re verip karşılığında ev ih­ti­yaç­la­rı­nı alı­yorRi­ze’de dör­dün­cü mah­su­lü alan çay üre­ti­ci­leri, ürünlerini özel sek­tö­re verip karşılığında ev ih­ti­yaç­la­rı­nı alı­yor Ri­ze’de ik­lim şart­la­rı­nın uy­gun git­me­si so­nu­cu bir­kaç yıl­da bir gö­rü­len dör­dün­cü sür­gün ça­yı ha­sat eden üre­ti­ci­ler, ÇAY­KUR’un yaş çay kam­pan­ya­sı­nı ta­mam­laması sebebiyle ça­yları­nı sa­de­ce ba­zı özel sek­tör fir­ma­la­rı­na sa­ta­bi­li­yor. Bu fir­ma­la­r da yaş ça­yı, pa­ra ye­ri­ne gı­da ve çe­şit­li ürün­ler ve­re­rek takas usûlü ile sa­tın alı­yor. Bu yıl ik­lim şart­la­rı­nın uy­gun ol­ma­sın­dan do­la­yı ba­zı yer­ler­de dör­dün­cü sür­gün ça­yın ha­sat ol­gun­lu­ğu­na gel­di­ği­ni be­lir­ten Çay Üre­ti­ci­le­ri Yar­dım­laş­ma ve Da­ya­nış­ma Der­ne­ği Baş­ka­nı Mus­ta­fa Ma­vi, “Nor­mal­de çay­da dör­dün­cü sür­gün pek ol­maz. An­cak bu yıl şart­la­rın uy­gun ol­ma­sı se­be­biy­le çay­da dör­dün­cü ha­sat ger­çek­leş­ti­ril­di” de­di. TAKAS YAPIYORLAR ÇAY­KUR’un yaş çay alım­la­rı­nı ta­mam­la­ma­sıy­la dör­dün­cü ha­sa­dı sa­ta­ma­yan çay üre­ti­ci­le­ri, özel sek­tö­re yö­nel­di. Çay­la­rı­nı ve­ren üre­ti­ci­ler, karşılığında pa­ra ye­ri­ne gı­da ve te­miz­lik mad­de­le­ri alı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT