BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Sağlık alanında yapılan reformlar bebeklerin ölüm oranını düşürdü

Sağlık alanında yapılan reformlar bebeklerin ölüm oranını düşürdü

Son yıl­lar­da sağ­lı­ğa ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la has­ta­ne­ler­de­ki do­ğum ora­nı yüz­de 78’den yüz­de 92’ye çı­kar­ken, an­ne ve be­bek ölüm­le­rin­de ha­tı­rı sa­yı­lır bir dü­şüş ya­şa­nı­yorSon yıl­lar­da sağ­lı­ğa ya­pı­lan ya­tı­rım­lar­la has­ta­ne­ler­de­ki do­ğum ora­nı yüz­de 78’den yüz­de 92’ye çı­kar­ken, an­ne ve be­bek ölüm­le­rin­de ha­tı­rı sa­yı­lır bir dü­şüş ya­şa­nı­yor > Gök­han Ka­ya AN­KA­RA Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, son dö­nem­de ye­ni­do­ğan üni­te­le­ri­ne yap­tı­ğı ya­tı­rım­lar­la an­ne ve be­bek ölüm­le­ri­nin hız­la azal­ma­sı­nı sağ­la­dı. Ye­ni­do­ğan mer­kez sa­yı­sı 39’dan 106’ya çı­ka­rı­lır­ken, ye­ni­do­ğan yo­ğun ba­kım ya­tak sa­yı­sı 665’ten bin 765’e, do­na­nım­lı na­kil ku­vöz sa­yı­sı ise 252’den 491’e çı­ka­rıl­dı. Has­ta­ne­de ya­pı­lan do­ğum ora­nı­nın yüz­de 78’den yüz­de 92’ye yük­sel­til­me­siy­le; an­ne ölüm ora­nı yüz bin­de 70’ler­den yüz bin­de 20’le­re, be­bek ölüm oran­la­rı da bin­de 28’den bin­de 20’le­rin al­tı­na düş­tü. BÜ­TÜN DO­ĞUM­LAR HAS­TA­NE­DE Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı’ndan alı­nan bil­gi­ye gö­re, 2010 yı­lın­da ye­ni­do­ğan mer­kez sa­yı­sı­nın 200’e çı­ka­rıl­ma­sıy­la yüz­de 92 olan has­ta­ne­de ya­pı­lan do­ğum ora­nı­nın 2012’de yüz­de 100 ulaş­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. Şu an­da kır­sa­la hiz­met ver­me ora­nı­nın yüz­de 100’e ulaş­tı­ğı­nı açık­la­yan ba­kan­lık yet­ki­li­le­ri, ye­ni­do­ğan can­lan­dır­ma eği­ti­mi alan per­so­nel sa­yı­sı­nın 1998-2002 yıl­la­rı ara­sın­da 4 bin iken, 2003-2008 yıl­la­rı ara­sın­da 17 bi­ni bul­du­ğu­nu be­lir­ti­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT