BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hayat 40’ından sonra başlamıyor yavaşlıyormuş!

Hayat 40’ından sonra başlamıyor yavaşlıyormuş!

ABD’de ya­pı­lan son a­raş­tır­ma, in­san bey­ni­nin 39 ya­şın­da a­za­mi hız­la ça­lış­tı­ğı­nı, an­cak 40’ın­dan son­ra ya­vaş­la­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du.ABD’de ya­pı­lan son a­raş­tır­ma, in­san bey­ni­nin 39 ya­şın­da a­za­mi hız­la ça­lış­tı­ğı­nı, an­cak 40’ın­dan son­ra ya­vaş­la­dı­ğı­nı or­ta­ya koy­du. Ca­li­for­ni­a Ü­ni­ver­si­te­sin­den uz­man­lar, bu ya­vaş­la­ma­nın ne­de­ni­ni, nö­ron o­la­rak bi­li­nen si­nir hüc­re­le­ri­ni kap­la­yan yağ­lı zır­hın or­ta yaş­tan son­ra ha­sar gör­me­si­ne bağ­lı­yor. E­lekt­rik tel­le­ri­ni kap­la­yan p­las­tik kab­lo­ya ben­ze­yen ve sin­yal­le­rin vü­cut i­le be­yin çev­re­sin­de hız­lı git­me­si­ni sağ­la­yan bu zırh ha­sar gör­me­ye baş­la­dı­ğı za­man, be­yin­de­ki nö­ron­lar­dan ge­çen bu sin­yal­ler de hız kay­be­di­yor. Bu du­rum, vü­cut i­çin­de­ki tep­ki­le­rin ya­vaş­la­ma­sı an­la­mı­na da ge­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT