BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > OBAMA’NIN TÜRKİYE’YE BAKIŞI: Bush’un Irak politikası PKK terörünü artırdı

OBAMA’NIN TÜRKİYE’YE BAKIŞI: Bush’un Irak politikası PKK terörünü artırdı

4 Ka­sım­da­ki ABD baş­kan­lık se­çim­le­ri­ne sa­yı­lı gün­ler ka­la Ba­rack Oba­ma, mev­cut Cum­hu­ri­yet­çi yö­ne­ti­min yan­lış po­li­ti­ka­la­rı se­be­biy­le ger­gin­le­şen Türk-Ame­ri­kan stra­te­jik or­tak­lı­ğı­nın, ken­di baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de ona­rı­la­ca­ğı­nı söy­le­di> WAS­HING­TON İHA Dük­kan­la­rın vit­rin­le­ri­ni süs­le­yen to­ka­lar­da, Ba­rack Oba­ma ile John McCa­in’in ya­nı sı­ra yar­dım­cı­la­rı­nın da re­sim­le­ri yer alı­yor. Erme­ni id­di­ala­rı­na des­tek ve­ren açık­la­ma­la­rı ve Kıb­rıs ko­nu­sun­da Tür­ki­ye için “iş­gal­ci” ta­nım­la­ma­sıy­la Tür­ki­ye’nin tep­ki­si­ni çe­ken ABD De­mok­rat Par­ti Baş­kan Ada­yı Ba­rack Oba­ma, par­ti­si­nin dış po­li­ti­ka se­çim bil­dir­ge­sin­de, Ge­or­ge W. Bush’un yan­lış Irak po­li­ti­ka­sı­nın PKK te­rö­rü­nü ar­tır­dı­ğı­nı söy­le­di. Oba­ma, “İs­tik­rar­lı, de­mok­ra­tik ve yü­zü­nü ba­tı­ya çe­vir­miş bir Tür­ki­ye ile ya­kın iliş­ki­le­rin, Ame­ri­ka’nın ulu­sal çı­ka­rı için önem ta­şı­dı­ğı­nı” ifa­de et­ti. MCCA­IN’E 12 PU­AN FARK AT­TI An­ket­ler­de Cum­hu­ri­ye­ti ra­ki­bi McCa­in’in 12 pu­an önün­de yer alan Oba­ma, Tür­ki­ye’yi “Müs­lü­man dün­ya­sın­da­ki en ile­ri de­mok­ra­si” ola­rak ni­te­le­ye­rek, Bush’un yan­lış po­li­ti­ka­la­rı se­be­biy­le Türk­ler’in sa­de­ce yüzde 12’si­nin ABD hak­kın­da olum­lu dü­şün­ce­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ifa­de et­ti. Kıb­rıs ko­nu­suy­la il­gi­li ola­rak ise Oba­ma ve Yar­dım­cı­sı Jo­e Bi­den’in, Ada’da adil ve ka­lı­cı bir çö­züm sağ­lan­ma­sı ça­ba­la­rı­na li­der­lik ede­ce­ği be­lir­ti­le­rek, Kıb­rıs’ta çö­zü­mün, “Tür­ki­ye’nin AB üye­li­ği önün­de­ki önem­li bir en­ge­li or­ta­dan kal­dı­ra­ca­ğı” di­le ge­ti­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT