BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Amerikan başkan adayları hediyelik eşyaların üzerinde

Amerikan başkan adayları hediyelik eşyaların üzerinde

New York’ta he­di­ye­lik eş­ya ma­ğa­za­la­rı ve so­kak sa­tı­cı­la­rı­nın vit­rin­le­ri ile raf­la­rı­nı, üze­rin­de De­mok­rat Par­ti ve Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti’nin baş­kan aday­la­rı Ba­rack Oba­ma ile John McCa­in’in fo­toğ­raf­la­rı­nın bu­lun­du­ğu şap­ka­dan saç to­ka­sı­na, ti­şört­ten çan­ta­la­ra ka­dar çe­şit çe­şit ürün süs­lü­yor.New York’ta he­di­ye­lik eş­ya ma­ğa­za­la­rı ve so­kak sa­tı­cı­la­rı­nın vit­rin­le­ri ile raf­la­rı­nı, üze­rin­de De­mok­rat Par­ti ve Cum­hu­ri­yet­çi Par­ti’nin baş­kan aday­la­rı Ba­rack Oba­ma ile John McCa­in’in fo­toğ­raf­la­rı­nın bu­lun­du­ğu şap­ka­dan saç to­ka­sı­na, ti­şört­ten çan­ta­la­ra ka­dar çe­şit çe­şit ürün süs­lü­yor. Ken­tin en çok tu­rist çe­ken böl­ge­si olan Man­hat­tan’da­ki es­naf, se­çim­le­re çok az bir sü­re kal­ma­sı se­be­biy­le ül­ke­de son ay­la­rın en çok il­gi uyan­dı­ran ve ko­nu­şu­lan ko­nu­sun­dan ti­ca­ri çı­kar sağ­la­ma­ya ça­lı­şı­yor. Özel­lik­le dün­ya­ca ün­lü Ti­mes Mey­da­nı çev­re­sin­de bu­lu­nan he­di­ye­lik eş­ya dük­kan­la­rı, raf­la­rı­nın ön kı­sım­la­rı­nı iki li­de­rin re­sim­le­ri­nin bu­lun­du­ğu ürün­le­ri­ne ayı­rı­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT