BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avea, çevre ülkelerden şirket alacak

Avea, çevre ülkelerden şirket alacak

A­na or­tak­la­rı Türk Te­le­kom i­le çev­re ül­ke­ler­den şir­ket a­la­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten A­ve­a CE­O’su Cü­neyt Türk­tan, “Na­kit gü­cü o­lan şir­ket­ler i­çin bu dö­nem bir fır­sat o­la­bi­lir” de­diA­na or­tak­la­rı Türk Te­le­kom i­le çev­re ül­ke­ler­den şir­ket a­la­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten A­ve­a CE­O’su Cü­neyt Türk­tan, “Na­kit gü­cü o­lan şir­ket­ler i­çin bu dö­nem bir fır­sat o­la­bi­lir” de­di Ave­a Üst Yö­ne­ti­ci­si (CE­O) Cüneyt Türk­tan, bü­tün dün­ya­yı sar­san eko­no­mik kri­zi, ana or­tak­la­rı Türk Te­le­ko­m’­la fır­sa­ta dö­nüş­tü­re­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ga­ze­te­ci­ler­le bir soh­bet top­lan­tı­sı dü­zen­le­yen Türk­tan, çev­re ül­ke­ler­de te­le­kom sek­tö­rün­de el­den çı­kar­ma­la­rın ya­şa­na­ca­ğı­nı, akıl­lı­ca dav­ra­nan­la­rın bu fır­sat­tan fay­da­la­na­bi­le­ce­ği­ni be­lir­te­rek, “Bul­ga­ris­tan, Or­ta Do­ğu, Tür­k Cum­hu­ri­yet­leri gi­bi böl­ge­ler­de özel­lik­le bu dö­nem­de var­lık­lar çok ucuz­la­ya­cak. Na­kit gü­cü olan şir­ket­ler için bu çok önem­li fır­sat. Bul­gar Te­le­ko­m’­un ana his­se­da­rı AIG muh­te­me­len şim­di bu var­lı­ğı el­le­rin­den çı­ka­ra­cak. Bu gi­bi ör­nek­ler ço­ğal­tı­la­bi­lir. Özel­lik­le sa­bit hat­lar­da çok ucu­za alı­na­bi­le­cek şir­ket­le­ri 1999’da ka­çır­dık. Bu dö­nem­de ise söz­ko­nu­su ül­ke­ler­de ge­li­şe­bi­li­ri­z” de­di. Cü­neyt Türk­tan, dün­ya­da­ki bü­yü­me­nin 1.8 mil­yar do­la­rı­nın ise Tür­ki­ye mo­bil pa­za­rın­dan ge­le­ce­ği­ni ve Tür­ki­ye­’de 4 yıl için­de mo­bil pa­za­rın yüz­de 21’lik ar­tış ile 10.5 mil­yar do­la­ra ulaş­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü­nü bil­dir­di. Ave­a’­nın 2005 yı­lın­dan bu ya­na top­lam pa­za­rın üs­tün­de bü­yü­dü­ğü­nü vur­gu­la­yan Türk­tan, “2007 yı­lı­nın ilk ya­rı­sın­dan bu yı­lın ilk ya­rı­sı­na ka­dar ge­lir­ler­de yüz­de 36’lık ar­tış kay­det­ti­k” de­di. DÜŞÜŞ BEKLENMİYOR Cüneyt Türktan, e­ko­no­mik k­ri­zin, ge­rek A­ve­a ge­rek­se di­ğer o­pe­ra­tör­le­rin ko­nuş­ma sü­re­le­rin­de ve YTL ge­lir­le­rin­de her­han­gi bir dü­şü­şe se­bep ol­ma­ya­ca­ğı tah­mi­ni­nde bulundu. MOBİL İNTERNET VERGİDEN MUAF OLSUN Avea CEO’su Cüneyt Türktan, hükümetin mobil internet hizmetlerinden vergi almamasını istedi ve “Zaten şu anda böyle bir gelir söz konusu değil. İletişim sektörünün teşviki için böyle bir karar alınabilir” diye konuştu. HE­DEF MUT­SUZ­LAR Nu­ma­ra ta­şı­na­bi­lir­li­ği­nin GSM sek­tö­rü açı­sın­dan önem­li nok­ta­lar­dan bi­ri ola­ca­ğı­nı be­lir­ten Türk­tan, bir yıl­lık sü­re için­de 6-9 mil­yon ola­rak tah­min edi­len mut­suz abo­ne­nin yak­la­şık 2 ile 2.5 mil­yo­nu­n Ave­a’­ya çek­me­yi he­def­le­dik­le­ri­ni an­lat­tı. Mev­cut ta­ri­fe­le­riy­le ra­kip­le­rin­den or­ta­la­ma yüz­de 25 ucuz ol­duk­la­rı­nı da kay­de­den Türk­tan, mev­cut abo­ne­le­ri tut­mak için ye­ni kam­pan­ya ya­pa­bi­le­cek­le­ri­ni, ra­kip ope­ra­tör­le­rin de ben­zer ça­lış­ma­lar için­de ol­du­ğu­nu di­le ge­tir­di. 3G iha­le­si­nin ka­sım so­nun­da ya­pı­la­ca­ğı­nı da ha­tır­la­tan Cü­neyt Türk­tan, “En az 2 ope­ra­tör ha­zır­sa, ben­ce hü­kü­met bu iha­le­den vaz­geç­mez. Er­te­len­me bek­le­mi­yo­ru­m” dedi. ­Şu an­da se­ne so­nu­na i­liş­kin he­def­ler­de de­ği­şik­li­ğin söz ko­nu­su ol­ma­dı­ğı­nın da al­tı­nı çi­zen Türk­tan, “Te­le­kom sek­tö­rün­de k­riz se­be­biy­le çok bü­yük et­ki­len­me o­la­ca­ğı­nı san­mı­yo­rum. Ye­ter ki pa­nik ol­ma­sın, na­kit a­kı­şı ve fi­nans­man gü­cü ol­sun” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT