BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Volkswagen’den Türkiye’ye özel araç

Volkswagen’den Türkiye’ye özel araç

Volks­wa­gen ta­ra­fın­dan sa­de­ce Tür­ki­ye’ye ö­zel ü­re­ti­len T­rans­por­ter’ın ye­ni ver­si­yo­nu S­port­li­ne sa­tı­şa su­nul­duVolks­wa­gen ta­ra­fın­dan sa­de­ce Tür­ki­ye’ye ö­zel ü­re­ti­len T­rans­por­ter’ın ye­ni ver­si­yo­nu S­port­li­ne sa­tı­şa su­nul­du > İnan Ar­vas İS­TAN­BUL Sı­nı­fı­nın en yük­sek gü­ven­lik ve kon­for do­na­nım­la­rı­nı su­nan Volk­swa­gen Trans­por­te­r’­ın ye­ni ver­si­yo­nu Sport­li­ne Tür­ki­ye­’de sa­tı­şa su­nul­du. Sa­de­ce Tür­ki­ye­’ye özel ola­rak üre­ti­len Trans­por­ter Sport­li­ne, Al­man üre­ti­ci­nin tek bir pa­za­ra özel ola­rak se­ri üre­ti­me al­dı­ğı ilk mo­del ol­ma özel­li­ği­ni ta­şı­yor. Trans­por­ter Sport­li­ne­’ın lans­ma­nın­da ko­nu­şan VW Ulus­la­ra­ra­sı Sa­tış So­rum­lu­su Dr. Jens Ef­fen­ber­ger, “Tür­ki­ye, Al­man­ya­’dan son­ra bi­zim için en önem­li ikin­ci üs­sü­müz. 2003-2007 ara­sı sa­tış­la­rı­mı­zı yüz­de 90 art­tır­dık. Müş­te­ri­ler­den ge­len ta­lep­ten yo­la çı­ka­rak Tür­ki­ye için özel bir araç üret­tik. Uz­man­lar, glo­bal kri­zin Tür­ki­ye­’yi da­ha az et­ki­le­ye­ce­ği­ni söy­le­me­si bi­zi çok se­vin­dir­di. Glo­bal kriz­den do­la­yı İs­pan­ya ve İr­lan­da­’da sa­tış­la­rı­mız da­ral­dı. Ama di­ğer Av­ru­pa ül­ke­le­rin­de sa­tış­la­rı­mız is­tik­rar­lı ve ga­yet iyi­” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT