BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tembelleşmeye izin verin, kazanın

Tembelleşmeye izin verin, kazanın

Gi­şe re­kor­la­rı kı­ran film­le­rin kos­tüm ta­sa­rım­cı­sı Fi­eld, “T­ren­di­niz ol­ma­lı. S­ti­li­niz tak­lit e­dil­me­me­li” de­diGi­şe re­kor­la­rı kı­ran film­le­rin kos­tüm ta­sa­rım­cı­sı Fi­eld, “T­ren­di­niz ol­ma­lı. S­ti­li­niz tak­lit e­dil­me­me­li” de­di Holl­ywo­od’­un ün­lü film­le­ri­nin kos­tüm ta­sa­rım­cı­sı, Emmy ödül­lü Pat­ri­ci­a Fi­eld, Pe­ra­ken­de Gün­le­rin­de ta­sar­la­dı­ğı kı­ya­fet­le­rin hi­ka­ye­le­ri­ni an­lat­tı. Ürün ve mar­ka yö­ne­ti­mi­ni et­ki­le­yen trend­le­ri an­la­tan Fi­eld, “E­ko­no­mik kriz­de en çok pe­ra­ken­de sek­tör­ler et­ki­le­nir. Bu­nu iyi yö­net­mek için 3 yön­tem­le güç­le­nin. Fark­lı olun, kon­sep­ti­niz ol­sun ve tem­bel­leş­me­ye izin ve­rin. İn­san­la­rın ma­ğa­za­nı­za gir­me­si için ça­lı­şın. En lüks ma­ğa­za­lar bi­le so­kak kül­tü­rü­nü kul­la­na­rak fark­lı­la­şı­yo­r” de­di. Her kı­ya­fe­tin bir hi­ka­ye­si ol­du­ğu­nu da kay­de­den Pat­ri­ci­a Fi­eld, “T­ren­di­niz ol­ma­lı. Tak­lit edi­le­me­yen sti­le sa­hip ol­ma­lı­sı­nı­z” di­ye ko­nuş­tu. Şa­şır­tı­cı ha­fı­za­sıy­la Gui­ness Dün­ya Re­kor­la­rı ki­ta­bı­na gir­miş olan Bob Gray da sa­tı­şa yö­ne­lik ha­fı­za ge­liş­tir­me yön­tem­le­ri­ni an­lat­tı. KÖ­TÜ HA­FI­ZA YOK­TUR “Kö­tü ha­fı­za yok­tur, eği­til­me­miş ha­fı­za var­dı­r” di­yen Bob Gra­y’­in ver­di­ği ipuç­la­rın­da “Ço­cuk­la­rın sa­hip ol­du­ğu gi­bi müt­hiş bir ha­yal gü­cün­den ya­rar­la­na­rak, ken­di hi­kâ­ye­le­ri­ni­zi oluş­tu­run ve ha­tır­la­yı­n” de­di. Ka­na­da­’ya göç et­tik­ten son­ra baş­la­dı­ğı “sa­tı­cı­lık” ka­ri­ye­rin­de, ha­fı­za gü­cü­nü kul­la­na­rak, ilk yıl­da şir­ke­tin sa­tış­la­rı­nı yüz­de 13 ar­tı­ra­bi­len Gray, ken­di eki­bi­nin ve­ri­mi­ni yük­selt­mek için ver­di­ği ha­fı­za eği­tim­le­ri, kı­sa sü­re son­ra For­tu­ne 100 ve For­tu­ne 500 fir­ma­la­rın­dan yo­ğun ta­lep gö­rü­yor. HER TASARIMIN HİKAYESİ VAR Emmy ödül­lü Pat­ri­ci­a Fi­eld (sağda) kendisine Emmy ödülü kazandıran tasarımlarının hikayesini anlattı ve krizi iyi yönetmenin ipuçlarına dikkat çekti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91844
  % 0.23
 • 4.7862
  % -0.07
 • 5.5624
  % -0.35
 • 6.2367
  % -1.01
 • 188.307
  % -0.69
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT