BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İhracatta sadece 2 milyar dolar kaybederiz

İhracatta sadece 2 milyar dolar kaybederiz

­Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, yap­tık­la­rı he­sap­la­ma­la­ra gö­re Tür­ki­ye’de ih­ra­ca­tın 2 mil­yar do­lar, it­ha­la­tın da 10 mil­yar do­lar a­şa­ğı­da o­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Tüz­men, yıl so­nu ih­ra­ca­tını 136 mil­yar do­lar i­le ta­mam­la­ya­cak­la­rı­nı belirtti.> İSTANBUL - Mustafa SEZER Herkes kalİteden memnun MÜSİAD Uluslararası Fuarı’nı gezen ve traktöre binen Kür­şad Tüz­men ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dı­rdı. Tüzmen, ca­ri açı­ğın GSMH’­ye ora­nı­nın yüz­de 6.5 ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, bu­gün AB’­nin birçok ül­ke­si­nin Tür­ki­ye­’nin 2 ka­tın­dan faz­la ca­ri açık­la mü­ca­de­le et­ti­ği­ni di­le ge­tir­di. Tüz­men, şim­di­ye ka­dar doğ­ru bir şe­kil­de mal ve hiz­met sat­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek “Her­kes Türk ürün­le­ri­nin ka­li­te­si ve hiz­me­tin­den mem­nun. Biz ar­tık ka­li­te­yi sa­tı­yo­ru­z” de­di. Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, Tür­ki­ye­’nin yıl so­nu ih­ra­ca­tı­nın ya­şa­nan kriz­le bir­lik­te he­def­le­rin­den 2 mil­yar do­lar sa­pa­cak­la­rı­nı söy­le­di. 2008 ih­ra­catını 138 mil­yar do­lar ola­rak he­sap­la­dık­la­rı­nı ifa­de eden Tüz­men “He­sap­la­ma­la­ra gö­re ih­ra­ca­tı­mız bu yıl 136 mil­yar do­lar ola­cak. İt­ha­la­tı­mızın ise 10 mil­yar do­lar ora­nın­da aşa­ğı­ya ine­ce­ği­ni tah­min ediyo­ruz. Yüz­de 63 ci­va­rın­da olan ih­ra­ca­tın it­ha­la­tı kar­şı­la­ma ora­nı­nın da da­ha da yük­se­le­ce­k” de­di. Tüz­men MÜ­Sİ­AD ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen fua­rın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da AB’­ye ya­pı­lan ih­ra­ca­tın 10 pu­an ge­ri­ler­ken As­ya ül­ke­le­ri­ne olan ih­ra­ca­tın yüz­de 85, Or­ta Do­ğu pa­za­rı­na ya­pı­lan ih­ra­ca­tın da yüz­de 80 art­tı­ğı­nı söy­le­di. Tüz­men, Tür­ki­ye­’de hep şi­ka­yet edi­len ko­nu­nun ca­ri açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­ra­k” Tür­ki­ye­’nin yak­la­şık 70 mil­yar do­lar dış ti­ca­ret açı­ğı var ve bu­nun 45 mil­yar do­la­rı­nın Tür­ki­ye­’nin mut­la­ka yap­mak zo­run­da ol­du­ğu ener­ji it­ha­la­tın­dan kay­nak­lan­mak­ta­” de­di. Tüz­men, Tür­ki­ye­’nin 350 mil­yar do­lar­lık dış ti­ca­ret hac­mi­nin sa­de­ce Tür­ki­ye’nin değil çev­re ül­ke­le­rin çark­la­rı­nı da çok iyi bir şe­kil­de dön­dü­rür ha­le gel­di­ği­ni vur­gu­la­dı. ARA MALI İTHALATI AZALACAK Dö­viz ku­ru­nun art­ma­sı­nın ara ma­lı it­ha­la­tı­nı azal­ta­ca­ğı­nı be­lir­ten Tüz­men, “Sa­na­yi­ci ucuz di­ye ara ma­lı­nı yurt dı­şın­dan alı­yor­du. Kur­lar yük­sel­di. Şim­di yer­li ma­lı kul­la­na­cak­la­r” de­di Pa­zar­lar do­ğu­ya ka­yı­yor Müs­ta­kil Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği Baş­ka­nı Ömer Ci­had Var­dan fua­rın açı­lı­şın­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da ar­tık ya­tı­rı­mın, ti­ca­re­tin, ba­tı­dan do­ğu­ya kay­dı­ğı­nı söy­le­di. Var­dan, kriz­le bir­lik­te bu­nun­da ba­riz­leş­ti­ği­ni ak­ta­ra­rak “Dü­zen­le­di­ği­miz fu­ar ve İş Fo­ru­mu ulus­la­ra­ra­sı kriz anı­na denk gel­di. Şu an­da 62 ül­ke­den 2200 ya­ban­cı işa­da­mı bu­ra­ya gel­di ve fır­sat­la­rı de­ğer­len­di­re­cek­ler, ve­rim­li iş bağ­lan­tı­la­rı ya­pa­cak­lar.” de­di. Var­dan, Tür­ki­ye­’nin bu kriz or­ta­mın­da do­ğu ve ba­tı ara­sın­da bir köp­rü va­zi­fe­si gö­re­ce­ği­ni ak­ta­ra­rak “Tür­ki­ye­’nin kom­şu­lar­la sı­fır so­run po­li­ti­ka­sı ol­duk­ça ve­rim­li so­nuç­lar ver­di. Tür­ki­ye­’nin kom­şu­la­rıy­la ve çev­re ül­ke­le­riy­le olan ih­ra­ca­tı önem­li öl­çü­de art­tı. “de­di. Var­dan, bu se­ne fua­rın 12’sini dü­zen­le­dik­le­ri­ni ve fua­rın her se­ne bü­yü­dü­ğü­nü de di­le ge­tir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95788
  % 1.81
 • 4.7509
  % -0.88
 • 5.5663
  % -0.82
 • 6.2404
  % -0.78
 • 188.213
  % -0.9
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT