BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 474 firma katılacak

474 firma katılacak

CNR Ex­po Cen­te­r’­da açı­lan ve 26 Ekim ta­ri­hi­ne ka­dar açık ka­la­cak MÜ­Sİ­AD 12. Ulus­la­ra­ra­sı Fu­arı’­na 408’i yer­li top­lam 474 fir­ma ka­tı­lı­yor.CNR Ex­po Cen­te­r’­da açı­lan ve 26 Ekim ta­ri­hi­ne ka­dar açık ka­la­cak MÜ­Sİ­AD 12. Ulus­la­ra­ra­sı Fu­arı’­na 408’i yer­li top­lam 474 fir­ma ka­tı­lı­yor. Fu­ar­da ma­ki­na, elek­tro­nik, de­ko­ras­yon, in­şa­at, teks­til, gi­yim, hiz­met, oto­mo­tiv ve gı­da sek­tör­le­rin­de fa­ali­yet gös­te­ren fir­ma­lar aç­tık­la­rı stand­lar­da üret­tik­le­ri ürün­le­ri ser­gi­li­yor­lar. “Dün­ya­nın İşi Tür­ki­ye­’nin gü­cü­” slo­ga­nıy­la 27 bin met­re­ka­re­lik bir alan­da dü­zen­le­nen fua­ra 62 ül­ke­den 2200 ya­ban­cı işa­da­mı ve 200 bin zi­ya­ret­çi ve yak­la­şık 4 mil­yar do­lar­lık ti­ca­ri bağ­lan­tı ya­pıl­ma­sı bek­le­ni­yor. MÜ­Sİ­AD’­ın Kı­zı­la­y’­la ger­çek­leş­ti­re­ce­ği or­ga­ni­zas­yon­la da kan ba­ğı­şı kam­pan­ya­sı ya­pı­la­cak. Özel oda­lar­da ise iki­li ti­ca­ret gö­rüş­me­le­ri ger­çek­leş­ti­ri­lir­ken ka­tı­lım­cı ül­ke­ler ­de ken­di­le­ri­ni ta­nı­ta­bi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT