BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ArkiPARC’ın aydınlatması Philips’ten

ArkiPARC’ın aydınlatması Philips’ten

Gay­ri­men­kul, mi­mar­lık ve in­şa­at sek­tör­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­me­yi he­def­le­yen Ar­ki­PARC 2008 et­kin­li­ğin­de, Phi­lips Ay­dın­lat­ma bö­lü­mü “Şe­hir Ay­dın­lat­ma­sı ve Be­yaz Işı­k” kon­sep­tiy­le yer al­dı.Gay­ri­men­kul, mi­mar­lık ve in­şa­at sek­tör­le­ri­ni bir ara­ya ge­tir­me­yi he­def­le­yen Ar­ki­PARC 2008 et­kin­li­ğin­de, Phi­lips Ay­dın­lat­ma bö­lü­mü “Şe­hir Ay­dın­lat­ma­sı ve Be­yaz Işı­k” kon­sep­tiy­le yer al­dı. Şe­hir gü­zel­leş­tir­me kap­sa­mın­da pek çok şe­hir ay­dın­lat­ma­sı ça­lış­ma­sı ger­çek­leş­ti­ren Phi­lips, spon­sor ola­rak yer al­dı­ğı et­kin­lik­te sek­tör pro­fes­yo­nel­le­ri ile bir ara­ya gel­di. Ar­ki­te­ra Mi­mar­lık Mer­ke­zi ta­ra­fın­dan Har­bi­ye As­ke­ri Kül­tür Mer­ke­zi­’n­de dü­zen­le­nen Ar­ki­PARC 2008’de Phi­lips özel stand ala­nın­da, şe­hir ay­dın­lat­ma­sın­da kul­la­nı­lan “Be­yaz Işı­k” kon­sep­ti, LED ay­dın­lat­ma ve ener­ji ve­rim­li ay­dın­lat­ma çö­züm­le­ri ile il­gi­li bil­gi ver­di. Phi­lips Tür­ki­ye ve Kaf­kas­lar CE­O’­su An­ton Boo­ij, şe­hir gü­zel­leş­tir­me ay­dın­lat­ma­sın­da ay­dın­la­tı­lan ob­je­yi ve­ya ye­ri ön pla­na çı­ka­ra­rak kim­lik ka­zan­dır­dık­la­rı­nı be­lirt­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT