BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Özel sektörle krizden çıkılacak

Özel sektörle krizden çıkılacak

İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş fuarda yapt­ığı ko­nuş­ma­da kriz­den çı­kış­ta özel sek­tö­rün önem­li rol oy­na­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Yal­çın­taş eko­no­mik dü­zen­le­rin de­ğiş­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak “özel sek­tör git­tik­çe önem ka­zan­mak­ta. Ya­şa­nan bu şid­det­li kriz­den çı­kış­ta özel sek­tör önem ka­za­na­cak­tır.İs­tan­bul Ti­ca­ret Oda­sı Baş­ka­nı Mu­rat Yal­çın­taş fuarda yapt­ığı ko­nuş­ma­da kriz­den çı­kış­ta özel sek­tö­rün önem­li rol oy­na­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Yal­çın­taş eko­no­mik dü­zen­le­rin de­ğiş­ti­ği­ni vur­gu­la­ya­rak “özel sek­tör git­tik­çe önem ka­zan­mak­ta. Ya­şa­nan bu şid­det­li kriz­den çı­kış­ta özel sek­tör önem ka­za­na­cak­tır. Şim­di­ye ka­dar ol­du­ğu gi­bi özel sek­tör tem­kin­li ve atı­lım­cı özel­li­ğiy­le kri­zin ça­kış ka­pı­sı ola­cak­tı­r” de­di. MÜSİAD Fu­arı’­nın açı­lış tö­re­nin­de Saa­det Par­ti­si Ge­nel Baş­ka­nı Re­cai Ku­tan ve De­mok­rat Par­ti Ge­nel Baş­ka­nı Sü­ley­man Soy­lu­’da bi­rer ko­nuş­ma yap­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT