BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kilci: Köprü MP ve yollar özelleşecek

Kilci: Köprü MP ve yollar özelleşecek

Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Me­tin Kil­ci, bir­kaç gün ge­cik­mey­le de ol­sa önü­müz­de­ki haf­ta içe­ri­sin­de şans oyun­la­rı­nın li­san­sı­nın ve­ril­me­si iha­le­si­ni baş­lat­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di.Özel­leş­tir­me İda­re­si Baş­ka­nı Me­tin Kil­ci, bir­kaç gün ge­cik­mey­le de ol­sa önü­müz­de­ki haf­ta içe­ri­sin­de şans oyun­la­rı­nın li­san­sı­nın ve­ril­me­si iha­le­si­ni baş­lat­ma­yı plan­la­dık­la­rı­nı bil­dir­di. “3. Ulus­la­ra­ra­sı Pro­je Fi­nans­ma­nı Top­lan­tı­sı­”n­da ko­nu­şan Kil­ci, 2003-2008 yıl­la­rın­da­ki top­lam özel­leş­tir­me ge­li­ri­nin 32.5 mil­yar do­la­rı aş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu­nun 28.3 mil­yar do­lar­lık kıs­mı­nın de­vir iş­lem­le­ri ta­mam­lan­dı. Oto­yol ve köp­rü­le­rin özel­leş­ti­ril­me­si ko­nu­sun­da da önem­li bir nok­ta­ya ge­lin­di­” de­di. HE­NÜZ NET­LEŞ­ME­Dİ “Ö­nü­müz­de­ki 2009 yı­lı­nın önem­li pro­je­le­rin­den bir ta­ne­si de oto­yol ve köp­rü­le­rin özel­leş­tir­me­si ola­ca­k” di­yen Kil­ci şöy­le ko­nuş­tu: “Bu nok­ta­da he­nüz pa­ke­tin kap­sa­mı hu­su­su net­lik ka­zan­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te bü­yük ih­ti­mal­le Bo­ğa­zi­çi köp­rü­sü­nü ay­rı de­ğer­len­di­rip, Fa­tih Köp­rü­sü ve di­ğer oto­yol­la­rın tek bir pa­ket içe­ri­sin­de özel­leş­ti­ril­me­si­ni plan­lı­yo­ruz. Yak­la­şık 20-25 yıl ola­rak iş­let­me hak­kı ön­gö­rü­yo­ruz. An­cak bu hu­sus­la­rın tek­rar ka­ra­ra bağ­lan­ma­sı ge­re­ke­cek.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT