BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hacca gitmek

Hacca gitmek

Su­al: Hac­ca git­me­nin öne­mi ne­dir? CE­VAP: Gü­cü ye­te­nin, öm­rün­de bir ke­re Kâ­be’ye gi­dip, ora­ya mah­sus iba­det­le­ri yap­ma­sı farz­dır. Da­ha son­ra ya­pı­lan hac­lar, na­fi­le olur. Nü­sük, iba­det de­mek­tir.Su­al: Hac­ca git­me­nin öne­mi ne­dir? CE­VAP: Gü­cü ye­te­nin, öm­rün­de bir ke­re Kâ­be’ye gi­dip, ora­ya mah­sus iba­det­le­ri yap­ma­sı farz­dır. Da­ha son­ra ya­pı­lan hac­lar, na­fi­le olur. Nü­sük, iba­det de­mek­tir. Farz olan hac­ca git­me­ye ça­lış­ma­lı! Bir ke­re farz olan hac­cı yap­mak, 20 ke­re Al­lah yo­lun­da sa­vaş­mak­tan da­ha se­vab­dır. Ha­dis-i şe­rif­te, (Hac, su­yun kir­le­ri te­miz­le­di­ği gi­bi, gü­nah­la­rı yok eder) bu­yu­rul­du. (Ta­be­ra­ni) Ka­bul olan hac, na­maz, oruç ve ze­kât borç­la­rı­nın af­fı­na se­bep ol­maz. Bun­la­rı ge­cik­tir­me gü­nah­la­rı­nın af­fı­na se­bep olur. Kul borç­la­rı ve­ril­me­dik­çe ve­ya he­lal­le­şil­me­dik­çe öden­miş ol­maz. Kul ve Hak borç­la­rın­dan baş­ka gü­nah­lar af­fe­di­lir. Hac­cın sa­hih ol­ma­sı için, vak­tin­de hac ya­pıl­ma­sı la­zım­dır. Ka­bul ol­ma­sı için de, hac­cın sa­hih ol­ma­sı, o kim­se­nin iti­ka­dı­nın düz­gün ol­ma­sı, bid’at eh­li ol­ma­ma­sı gi­bi şart­la­rı var­dır. Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: (Bid’at iş­le­ye­nin, oru­cu, hac­cı, ci­ha­dı ka­bul ol­maz.) [Dey­le­mi] Üç tür­lü hac var­dır: 1- İf­rad hac: Bu hac­cı ya­pa­na müf­rid ha­cı de­nir. İh­ra­ma gi­rer­ken, yal­nız hac yap­ma­ya ni­yet eden kim­se­dir. Mek­ke’de otu­ran­lar, yal­nız müf­rid ha­cı olur. 2- Kı­ran hac: Bu hac­cı ya­pa­na ka­rin ha­cı de­nir. Hac ile um­re­ye bir­lik­te ni­yet eden kim­se­dir. Ön­ce um­re için ta­vaf ve say edip, son­ra ih­ra­mı­nı çı­kar­ma­dan ve tı­raş ol­ma­dan, hac gün­le­rin­de hac için, tek­rar ta­vaf ve say ya­par. 3- Te­met­tü hac: Bu hac­cı ya­pa­na mü­te­met­ti ha­cı de­nir. Hac ay­la­rın­da [ya­ni Şev­val, Zil­ka­de ile, Zil­hic­ce­nin ilk on gü­nün­de] um­re yap­mak için ih­ra­ma gi­rip ve um­re için ta­vaf ve say ya­pıp ve tı­raş olup, ih­ram­dan çı­kar. Mem­le­ke­ti­ne git­me­ye­rek, o se­ne, ter­vi­ye gü­nün­de ve­ya da­ha ön­ce, hac için ih­ra­ma gi­re­rek, müf­rid ha­cı gi­bi hac ya­par. Yal­nız, ta­vaf-ı zi­ya­ret­ten son­ra da say ya­par. Ka­rin ve mü­te­met­ti ha­cı­la­rın şü­kür kur­ba­nı kes­me­si va­cib­dir. Te­met­tü ve­ya Kı­ran hac­cı ya­pan­lar­dan, kur­ban­lık hay­van bu­lun­ma­ma­sı ve­ya alı­na­ma­ma­sı se­be­biy­le, kur­ban kes­me im­kâ­nı ol­ma­yan­lar, üç gün hac es­na­sın­da, ye­di gün hac­dan son­ra ol­mak üze­re on gün oruç tu­tar­lar. İlk üç gü­nün, ih­ra­ma gir­dik­ten son­ra hac ay­la­rı için­de ve kur­ban bay­ra­mı­nın ilk gü­nün­den ön­ce Mek­ke‘de tu­tul­muş ol­ma­sı zo­run­lu­dur. Kur­ban kes­me im­kâ­nı el­de edi­le­bi­le­ce­ği ümi­diy­le, bu üç gün­lük oru­cun son vak­ti­ne ka­dar ge­cik­ti­ril­me­si ya­ni are­fe gü­nü ta­mam­lan­mak üze­re 7, 8 ve 9 Zil­hic­ce gün­le­rin­de tu­tul­ma­sı ef­dal­dir. Te­met­tü hac­cın­da bu oruç he­nüz hac için ih­ra­ma gir­me­den um­re ih­ra­mın­dan son­ra da tu­tu­la­bi­lir.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT