BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > VİZYONDAKİLER

VİZYONDAKİLER

Film, ölü­mün eşi­ğin­de­ki genç bir ada­mın ha­ya­tı­nı ve çev­re­si­ni ye­ni­den keş­fet­me­si­ni ko­nu edi­ni­yor> HAZIRLAYAN - M. Kurtbay Önür / kurtbay.onur@tg.com.tr PARİS ­Ö­lü­mü dü­şü­nün­ce!.. > Filmin künyesi Yö­net­men: Ced­ric K­la­pisch O­yun­cu­lar: Ju­li­et­te Bi­noc­he, Ro­ma­in Du­ris, Fab­ri­ce Luc­hi­ni, M. Zey­ned­din Se­lim ­Tü­rü: D­ra­ma Fran­sa’nın dün­ya­ca ün­lü ak­tö­rü Ju­li­et­te Bi­noc­he ile Fab­ri­ce Luc­hi­ni ve Ro­ma­in Du­ris gi­bi ün­lü oyun­cu­la­rın yer al­dı­ğı film çar­pı­cı bir kur­gu üze­ri­ne otur­tul­muş. Bü­yük bir us­ta­lık­la ya­zıl­mış ve ha­ya­tı hoş bir bi­çim­de yo­rum­la­yan bu hi­kâ­ye, has­ta ve öle­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­nen Pi­er­re is­min­de bir Pa­ris­li’yi an­la­tı­yor. Pi­er­re (Ro­ma­in Du­ris) ölüm­cül bir has­ta­lı­ğa ya­ka­lan­dı­ğı­nı dü­şün­dü­ğün­de kız kar­de­şi (Eli­se) ve çev­re­sin­de­ki bü­tün dost­la­rı ha­ya­tı Pi­er­re için ko­lay­laş­tır­mak için uğ­ra­şır. Pi­er­re’nin için­de bu­lun­du­ğu du­rum, çev­re­sin­de­ki in­san­la­ra ye­ni ve fark­lı bir göz­le bak­ma­sı­na ne­den olur. Ken­di ölü­mü­nü dü­şün­mek, ken­di ha­ya­tı­na, baş­ka in­san­la­rın ha­yat­la­rı­na ve bü­tün şe­hir ha­ya­tı­na bir­den­bi­re ye­ni bir an­lam ka­tar. Mey­ve ve seb­ze sa­tı­cı­la­rı, fı­rı­na ko­şan bir ka­dın, iş­çi, dans­çı, mü­hen­dis, ev­siz adam, üni­ver­si­te pro­fe­sö­rü, mo­del, Ca­me­ro­on’lu ya­sa dı­şı bir göç­men ar­tık bir­bi­rin­den fark­lı ki­şi­ler­den olu­şan bü­tün çev­re­si san­ki onun için bir ara­ya gel­miş­tir... Bu fil­me si­nir da­yan­maz!.. > Filmin künyesi TES­TE­RE 5 O­ri­ji­nal A­dı: Saw -5 Yö­net­men: Da­vid Hackl O­yun­cu­lar: To­bin Bell, Cos­tas Mand­lor, S­cott Pe­ter­son, Ju­li­e Benz Tü­rü: Kor­ku- Ge­ri­lim Yö­net­men­li­ği­ni Da­vid Hackl’in yap­tı­ğı “Tes­te­re-5”de, To­bin Bell, Cos­tas Mand­lor Scott Pat­ter­son, Ju­li­e Benz baş­rol­le­ri pay­la­şı­yor. Tes­te­re se­ri­si­nin her bö­lü­mün­de bir se­ri ka­ti­lin sı­nır­la­rı zor­la­yan ci­na­yet­le­ri gös­te­ri­li­yor. Ço­cuk­la­rın sey­ret­me­me­si ge­re­ken bir film olan Tes­te­re’nin her sah­ne­si kan ve vah­şet­le do­lu. Se­ri­nin en id­di­alı bö­lü­mü ola­rak be­lir­ti­len “Tes­te­re 5” ge­ri­li­min ya­nı sı­ra vah­şe­tin gör­sel şö­le­ni gi­bi. Film­de Hoff­man, Jig­saw ef­sa­ne­si­nin en son va­ri­si gi­bi gö­zük­mek­te­dir. Ama sır­rı teh­li­ke al­tı­na gi­rin­ce, ya­rım kal­mış iş­le­rin pe­şi­ne dü­şer. Ya­ni ye­ni bir ci­na­yet­ler se­ri­si­ne adım atıl­mak­ta­dır. Bir Nu­ri Bil­ge Cey­lan k­la­si­ği > Filmin künyesi ÜÇ MAY­MUN Yö­net­men: Nu­ri Bil­ge Cey­lan O­yun­cu­lar: Ya­vuz Bin­göl, Ha­ti­ce As­lan, A. Rı­fat Şun­gar Tü­rü: D­ra­ma Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın ka­le­min­den ve ba­kış açı­sın­dan be­yaz per­de­ye ak­ta­rı­lan film Can­nes’dan ödül­le dön­dü. Fil­min ge­nel öze­ti şöy­le; “Kü­çük za­af­la­rın bü­yük ya­lan­la­ra dö­nü­şe­rek par­ça­la­dı­ğı bir ai­le baş­la­rı­na ge­len kor­kunç ger­çe­ği ört­bas ede­rek her şe­ye rağ­men bir ara­da kal­ma­ya ça­ba­lar. Al­tın­dan kal­ka­ma­ya­cak­la­rı acı­la­ra ya da so­rum­lu­luk­la­ra ma­ruz kal­ma­mak adı­na kor­kunç ger­çe­ği bil­mek için “Üç May­mun”u oy­na­mak zo­run­da­dır­lar. Ama ger­çek gün yü­zü­ne çı­ka­cak­tır. ­Ka­ran­lık dün­ya­da­ki sır­lar > Filmin künyesi Sİ­HİR­Lİ ŞE­HİR O­ri­ji­nal A­dı: T­he City Em­ber Yö­net­men: Gil Ke­nan O­yun­cu­lar: Bill Mur­ray, Tim Rob­bins, Sa­o­ir­se Ro­nan, Toby Jo­nes Tü­rü: Ge­ri­lim Je­an­ne Dup­ra­u’nun 2003 yı­lın­da ya­yın­la­nan ay­nı ad­lı ki­ta­bın­dan uyar­la­nan fil­min se­nar­yo­su­nu Ca­ro­li­ne Thomp­son yaz­dı, yö­net­men­li­ği­ni Gil Ke­nan üst­len­di. Film­de Li­na ve Do­on ad­lı iki ço­cu­ğun öy­kü­sü an­la­tı­lır. On­lar, gök­yü­zü­nün her za­man ka­ran­lık ol­du­ğu, gü­ne­şin doğ­ma­dı­ğı Em­ber ken­tin­de ya­şar­lar. Bu yüz­den kent­te ve ev­ler­de sü­rek­li ışık­lar yan­mak­ta­dır. Em­ber ken­ti­nin ener­ji kay­nak­la­rı­nın tü­ken­me­ye baş­la­ma­sıy­la bir­lik­te lam­ba­lar da tit­re­şe­rek sön­me­ye yüz tu­tar. Bu­nun üze­ri­ne iki kar­deş, Em­ber ken­ti­nin ku­ru­lu­şun­dan be­ri var olan gi­ze­mi çöz­mek ve in­san­la­ra gün ışı­ğı­nı sağ­la­mak için ça­re­ler ara­ma­ya baş­lar­lar.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT