BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dünya liderleri kriz için toplanıyor

Dünya liderleri kriz için toplanıyor

Tür­ki­ye­’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu G-20 üye­le­ri­nin li­der­le­ri AB­D’­de bir ara­ya ge­le­rek, kü­re­sel fi­nan­sal kriz­le­rin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ted­bir­le­ri ele ala­cak. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bus­h’­un ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­la­cak top­lan­tı­da, mev­cut fi­nan­sal kri­zin al­tın­da ya­tan se­bep­le­re ve kü­re­sel ola­rak bu kriz­de atı­la­bi­le­cek adım­la­ra, re­form­la­ra odak­la­nı­la­cak.Tür­ki­ye­’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu G-20 üye­le­ri­nin li­der­le­ri AB­D’­de bir ara­ya ge­le­rek, kü­re­sel fi­nan­sal kriz­le­rin ön­len­me­si­ne yö­ne­lik ted­bir­le­ri ele ala­cak. ABD Baş­ka­nı Ge­or­ge W. Bus­h’­un ev sa­hip­li­ğin­de ya­pı­la­cak top­lan­tı­da, mev­cut fi­nan­sal kri­zin al­tın­da ya­tan se­bep­le­re ve kü­re­sel ola­rak bu kriz­de atı­la­bi­le­cek adım­la­ra, re­form­la­ra odak­la­nı­la­cak. Zir­ve­ye Tür­ki­ye­’nin ya­nı­sı­ra, Ar­jan­tin, Avustral­ya, Bre­zil­ya, Ka­na­da, Çin, Fran­sa, Al­man­ya, Hin­dis­tan, En­do­nez­ya, İtal­ya, Ja­pon­ya, Gü­ney Ko­re, Mek­si­ka, Rus­ya, Suu­di Ara­bis­tan, Gü­ney Af­ri­ka, İn­gil­te­re, ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği­’nin tem­sil­ci­le­ri de ka­tı­la­cak. 15 Ka­sı­m’­da ya­pı­la­cak zir­ve için Be­yaz Sa­ray, 4 Ka­sı­m’­da­ki ABD baş­kan­lık se­çi­mi­ni ka­za­nan aday­dan da des­tek is­te­ye­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT