BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MB’den bankalara iyi haber

MB’den bankalara iyi haber

Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, ban­ka­la­rın dö­viz de­po­su pi­ya­sa­sın­da­ki borç­lan­ma li­mit­le­ri­ni yüz­de 100 ar­tı­ra­cak­la­rı­nı bil­dir­di.Mer­kez Ban­ka­sı Baş­ka­nı Dur­muş Yıl­maz, ban­ka­la­rın dö­viz de­po­su pi­ya­sa­sın­da­ki borç­lan­ma li­mit­le­ri­ni yüz­de 100 ar­tı­ra­cak­la­rı­nı bil­dir­di. Mer­kez Ban­ka­sı ve Dün­ya Ban­ka­sı Ha­zi­ne de­part­ma­nı ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen top­lan­tı ön­ce­sin­de so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­ran Yılmaz, “Mer­kez Ban­ka­sı dö­viz pi­ya­sa­sın­da­ki ge­liş­me­le­ri çok ya­kın­dan ta­kip edi­yor. Üze­ri­ne dü­şen gö­re­vi ya­pa­cak­tır. Ban­ka­la­rı­mı­zın dö­viz de­po­su pi­ya­sa­sın­da­ki borç­lan­ma li­mit­le­ri­mi­zi ar­tır­dık. Ban­ka­la­rı­mız ra­hat­la­ya­cak” dedi. Yıl­maz, mev­du­ata yüz­de 100 gü­ven­ce ko­nu­sun­da “Şu an­da bu­na ge­rek yok. Borç ver­me fa­iz ora­nın­da yap­tı­ğımız 50 baz pu­an­lık in­di­ri­m, ban­ka­nın gev­şek pa­ra po­li­ti­ka­sı iz­le­ye­ce­ği an­la­mı­na gelmiyor” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT