BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İSÖM, engellilere AT SIRTINDA ücretsiz terapi dönemi başlattı

İSÖM, engellilere AT SIRTINDA ücretsiz terapi dönemi başlattı

İSÖM, İstanbullu zihinsel özürlüler için, İngiltere ve ABD’de yaygın olarak kullanılan “atla tedavi” uygulamalarını başlattıİs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si Sağ­lık ve Sos­yal Hiz­met­ler Dai­re Baş­kan­lı­ğı Özür­lü­ler Mü­dür­lü­ğü, zi­hin­sel özür­lü­le­rin re­ha­bi­li­tas­yo­nu için önem­li bir pro­je­yi da­ha ha­ya­ta ge­çir­di. İSÖM ar­tık, tıp di­lin­de Hip­po­te­ra­pi ola­rak ad­lan­dı­rı­lan at­la te­ra­pi yön­te­mi­ni İs­tan­bul­lu zi­hin­sel özür­lü ço­cuk­la­ra üc­ret­siz ola­rak ve­ri­yor. İlk ola­rak Flor­ya Özür­lü­ler Yaz Kam­pı’nda baş­la­yan uy­gu­la­ma­nın iler­le­yen dö­nem­ler­de yay­gın­laş­tı­rıl­ma­sı he­def­le­ni­yor. PSİKOLOGLAR SEÇİYOR İs­tan­bul’un 12 il­çe­sin­de bu­lu­nan Zi­hin­sel Özür­lü­ler eği­tim ve re­ha­bi­li­tas­yon mer­kez­le­rin­de eği­tim alan zi­hin­sel özür­lü ço­cuk­lar­dan, zi­hin­sel ge­li­şim gös­te­re­bi­le­cek du­rum­da olan­lar fiz­yo­te­ra­pist­ler ve psi­ko­log­lar ta­ra­fın­dan se­çi­li­yor. Se­çi­len ço­cuk­lar, ken­di­le­ri­ne ha­zır­la­nan prog­ram­lar çer­çe­ve­sin­de haf­ta­nın be­lir­li gün­le­rin­de Flor­ya’da bu­lu­nan Özür­lü­ler Yaz Kam­pı’na gö­tü­rü­le­rek Fiz­yo­te­ra­pist ve bi­ni­ci­lik eğit­men­le­ri­nin gö­ze­ti­min­de hip­po­te­ra­pi se­ans­la­rı­na ka­tı­lı­yor. FİZ­YO­TE­RA­PİST­LER EŞ­LİK EDİ­YOR Flor­ya’da bu­lu­nan Özür­lü­ler Yaz Kam­pı’na gö­tü­rü­len en­gel­li ço­cuk­lar, fiz­yo­te­ra­pist ve bi­ni­ci­lik eğit­men­le­ri­nin gö­ze­ti­min­de hip­po­te­ra­pi se­ans­la­rı­na ka­tı­lı­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT