BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bahçelievler’de yatırımlar artıyor

Bahçelievler’de yatırımlar artıyor

Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 2009-2011 yıl­la­rı ara­sın­da­ki ge­lir gi­der büt­çe­si, Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di.Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye Mec­li­si­nin 2009-2011 yıl­la­rı ara­sın­da­ki ge­lir gi­der büt­çe­si, Be­le­di­ye Mec­li­sin­ce oy bir­li­ği ile ka­bul edil­di. Bah­çe­li­ev­ler Be­le­di­ye büt­çe­si­nin yüz­de 34.29’u ya­tı­rım­la­ra, di­ğer bö­lüm­le­ri de te­miz­lik, kül­tü­rel, sağ­lık, ka­mu­laş­tır­ma, park ve bah­çe­ler ile per­so­nel gi­der­le­ri­ne ay­rıl­dı. Baş­kan Os­man De­ve­li­oğ­lu “Ya­tı­rım ata­ğı­mız sü­re­cek. Çağ­daş kent­leş­me­nin, kent­sel dö­nü­şüm­le müm­kün ola­ca­ğı­nın en gü­zel ör­nek­le­ri­ni, hiz­met­le­rin en gü­ze­li­ne la­yık hal­kı­mı­za sun­ma­ya de­vam ede­ce­ğiz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105403
  % -0.53
 • 3.9178
  % -0.37
 • 4.6416
  % 0.11
 • 5.2173
  % -0.11
 • 162.807
  % -0.01
 
 
 
 
 
KAPAT