BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > 17 ülkeden dünya izcileri Bağcılar’da bir araya geldi

17 ülkeden dünya izcileri Bağcılar’da bir araya geldi

Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si İz­ci­lik Ku­lü­bü­nün dü­zen­le­di­ği ulus­larara­sı kon­fe­ran­sa, dün­ya­nın dört böl­ge­sin­den 17 ül­ke­den iz­ci teş­ki­latla­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı.Bağ­cı­lar Be­le­di­ye­si İz­ci­lik Ku­lü­bü­nün dü­zen­le­di­ği ulus­larara­sı kon­fe­ran­sa, dün­ya­nın dört böl­ge­sin­den 17 ül­ke­den iz­ci teş­ki­latla­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­dı. Ge­çen yıl ilk de­fa dü­zen­le­nen Ulus­la­ra­ra­sı İz­ci­lik Kon­fe­ran­sı­nın ar­dın­dan bu yıl ikin­ci­si ya­pı­lan ve ‘Da­ha te­miz bir dün­ya için iz­ci­lik’ ko­nu­lu kon­fe­ran­sa yo­ğun ka­tı­lım ger­çek­leş­ti. Dün­ya­nın dört bir ya­nın­dan çe­şit­li din­ler­den, ırk­lar­dan ve ül­ke­ler­den ka­tı­lı­mın ger­çek­leş­ti­ği kon­fe­ran­sa; Dün­ya İz­ci­lik Teş­ki­la­tı Av­ru­pa Tem­sil­ci­li­ği, Dün­ya İz­ci­lik Teş­ki­la­tı As­ya Pa­si­fik Tem­sil­ci­si, Dün­ya İz­ci­lik Teş­ki­la­tı Af­ri­ka tem­sil­ci­si, Cle­an Up The World, Ulus­la­ra­ra­sı Müs­lü­man İz­ci­ler Bir­li­ği, Tür­ki­ye, Bul­ga­ris­tan, Pa­kis­tan, İn­gil­te­re, Gür­cis­tan, Yu­na­nis­tan, Mı­sır, İs­pan­ya, Eti­yop­ya, Çek Cum­hu­ri­ye­ti, Slo­vak­ya ve Ku­veyt’ten tem­sil­ci­ler ka­tıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT