BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakime rüşvet gözaltısı

Hakime rüşvet gözaltısı

Te­fe­ci­lik su­çun­dan ce­za­e­vin­de bu­lu­nan bir tu­tuk­lu­nun tah­li­ye­si­ni sağ­la­mak maksadıyla rüş­vet al­dık­la­rı id­di­a e­di­len, a­ra­la­rın­da bir ha­kim ve bir a­vu­ka­tın da bu­lun­du­ğu 9 ki­şi gö­zal­tı­na a­lın­dı> İZ­MİR İHA Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­rat Gök’ün ta­li­ma­tıy­la ara­la­rın­da bir ha­kim ve avu­ka­tın­ da bu­lun­du­ğu 9 ki­şi ge­ce gö­zal­tı­na alın­dı. Gö­zal­tı­na alı­nan zan­lı­la­rın te­fe­ci­lik su­çun­dan ce­za­evin­de bu­lu­nan bir şah­sın tah­li­ye­si­ne yar­dım­cı ol­mak için rüş­vet al­dı­ğı id­di­a edil­di. İz­mir Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Mu­rat Gök’e ge­len bir ih­bar mek­tu­bun­da, ‘10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı A.K. ile ba­zı ki­şi­le­rin te­fe­ci­lik su­çun­dan ce­za­evin­de bu­lu­nan şah­sı tah­li­ye et­tir­mek için ev­rak üze­rin­de oy­na­ma yap­tı­ğı’ an­la­tıl­dı. İh­bar üze­ri­ne ha­re­ke­te ge­çen Sav­cı Gök, bir ay­lık ta­kip son­ra­sı 10. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı A.K., İz­mir Ba­ro­su’na ka­yıt­lı bir avu­kat, iki ad­li­ye ça­lı­şa­nı­nın da ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu top­lam 9 ki­şi­yi ge­ce dü­zen­le­nen ope­ras­yon­la gö­zal­tı­na al­dır­dı. 400 BİN YTL TEKLİF EDİLMİŞ Gö­zal­tı­na alı­nan zan­lı­la­rın çe­te ve te­fe­ci­lik suç­la­ma­sı ile ce­za­evin­de tu­tuk­lu bu­lu­nan ha­kim ve avu­kat­la­ra 400 bin YTL pa­ra rüş­vet tek­lif et­tik­le­ri id­di­a edil­di. Olay­la il­gi­li so­ruş­tur­ma de­vam edi­yor. Zan­lı­la­rın ya­rın ad­li­ye­ye çık­ma­sı bek­le­ni­yor. İz­mir Ad­li­ye­sin­de ya­pı­lan du­ruş­ma­da V.O.ǒnin tah­li­ye edil­di­ği, du­ruş­ma­dan son­ra mah­ke­me­nin ha­ki­mi A.K’nin ye­ğe­ni­nin 400 bin YTL’yi al­mak için Muğ­la’ya git­ti­ği, pa­ra­yı alır­ken ya­ka­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Po­li­sin ope­ras­yo­nun­da ha­kim A.K. ve avu­kat A.E’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu 8 ki­şi da­ha gö­zal­tı­na alın­dı. 9 ki­şi­nin sor­gu­su sü­rü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT