BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Siyasî ve ticarî ilişkiler OLUMSUZ ETKİLENİR

Siyasî ve ticarî ilişkiler OLUMSUZ ETKİLENİR

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkeleriyle saat farkı oluşacağı ve ticareti sıkıntıya sokacağı gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdiDışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkeleriyle saat farkı oluşacağı ve ticareti sıkıntıya sokacağı gerekçesiyle olumsuz görüş bildirdi Tür­ki­ye 26 Ekim’de sa­at­le­ri­ni bir de­fa da­ha ge­ri al­ma­ya ha­zır­la­nı­yor. Sa­bah 04.00’te sa­at­ler 03:00’e alı­na­cak ve böy­le­ce 30 Mart’ta baş­la­yan ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı so­na ere­cek. Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı, yaz ay­la­rın­da da­ha faz­la ener­ji ta­sar­ru­fu ama­cıy­la ya­pı­lan uy­gu­la­ma­yı 2010 yı­lın­dan iti­ba­ren se­ne­nin ge­ne­li­ne yay­ma­yı he­def­li­yor. Sa­at ba­şı tul ya­rım da­ire­si­nin (Re­fe­rans me­rid­ye­ni­nin) ba­tı­dan do­ğu­ya kay­dı­rıl­ma­sı an­la­mı­na ge­len bu uy­gu­la­ma­da­ki amaç, sa­de­ce 7 ay de­ğil, yıl bo­yun­ca ta­sar­ruf et­mek... İle­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın ger­çek­ten ta­sar­ruf sağ­la­yıp sağ­la­ma­ya­ca­ğı ise ay­rı bir tar­tış­ma ko­nu­su ola­rak il­gi­li ma­kam­la­rın kar­şı­sı­na çı­kı­yor. HE­SAP­LAR TUT­MA­YIN­CA... Tür­ki­ye, 1925’te İz­mit’ten ge­çen 30 de­re­ce Do­ğu me­rid­ye­ni­ni esas alan Gre­en­wich Me­an Ti­me+2, ya­ni, (GMT+2) dün­ya stan­dart­la­rı­na gö­re (B) stan­dart sa­at di­li­mi­ni kul­lan­ma­ya baş­la­dı. An­cak 1978’de ta­sar­ruf ge­rek­çe­siy­le re­fe­rans me­rid­ye­ni 45 de­re­ce do­ğu meridyenine kay­dı­rıl­dı. Böy­le­ce ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı bü­tün yı­la ya­yıl­mış ol­du. Ne var ki, he­sap­lar tut­ma­dı. 6.5 yıl sü­re ile de­vam eden uy­gu­la­ma­ya, ya­şa­nan bir­çok sı­kın­tı se­be­biy­le 1984 ta­ri­hin­de son ve­ril­di ve tek­rar 30 de­re­ce me­rid­ye­ni­ne dö­nül­dü. Ka­nun de­ği­şik­li­ği­nin ge­rek­çe­sin­de; Ba­tı ül­ke­le­ri ile sa­at far­kın­dan kay­nak­la­nan bil­gi alış­ve­ri­şi ve ha­ber­leş­me sı­kın­tı­la­rı­nın aşıl­ma­sı, dış eko­no­mik ko­nu­lar­da ge­rek­li sü­rat ve et­kin­li­ğin art­tı­rıl­ma­sı, Mer­kez Ban­ka­sı, bor­sa ve ban­ka­cı­lık mu­ame­le­le­rin­de za­man açı­sın­dan ge­re­ken uyum­suz­luk, ula­şım sek­tö­rün­de Ba­tı ile Tür­ki­ye ara­sın­da­ki uyu­mun te­mi­ni gös­te­ril­di. Ve ge­rek­çe­de­ki en önem­li nok­ta ise, dün­ya ile uyu­mun bo­zul­ma­sı kar­şı­lı­ğın­da, ener­ji­de sağ­la­nan ta­sar­ruf sa­de­ce yüz­de 0.5 ile sı­nır­lıy­dı... Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­kan­lı­ğı’nın res­mi in­ter­net si­te­sin­de­ki tab­lo­lar­dan çı­kan so­nu­ca gö­re, ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­na 1 yıl bo­yun­ca de­vam edil­se, elek­trik­ten ya­pı­la­cak ta­sar­ru­fun top­lam­da­ki pa­yı sa­de­ce yüz­de 0.58 ola­cak­tır. Bu­nun se­be­bi ise as­lın­da ga­yet ba­sit... Tür­ki­ye’de nü­fu­sun yüz­de 80’i, sa­na­yi­nin ise yüz­de 90’ı Tür­ki­ye’nin ha­len kul­lan­mak­ta ol­du­ğu (GMT+2), ya­ni B Stan­dart Za­man Di­li­mi için­de yer alı­yor. ENER­Jİ KAY­BI OLU­ŞU­YOR Do­ğu il­le­rin­de ak­şam sa­at­le­rin­de 1 sa­at­lik sü­re ile ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­lan­dı­ğın­da, nü­fu­sun ve elek­trik tü­ke­ti­mi­nin çok da­ha yo­ğun ol­du­ğu, ya­ni Tür­ki­ye’nin 5’te 4’ünü teş­kil eden ba­tı il­le­rin­de, aşı­rı bir ener­ji kay­bı olu­şu­yor. Tür­ki­ye’nin 2007 yı­lın­da ka­çak elek­trik­ten kay­bı, TE­DAŞ’ın TBMM KİT Ko­mis­yo­nu’na sun­du­ğu ra­po­ra gö­re yüz­de 14.8... TE­DAŞ’ın ver­di­ği bu ra­kam ge­ne­le ya­yıl­dı­ğın­da oran yüz­de 19’a, ka­yıp-ka­çak mik­ta­rı ise 28 mil­yar Ki­lo­watt­sa­at’e yük­se­li­yor. Bu­nun ma­li be­de­li de tam 3 mil­yar YTL... Ya­ni ba­kan­lık, ka­çak-ka­yıp elek­trik­ten yüz­de 19 za­rar eder­ken, yıl bo­yun­ca ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sıy­la yüz­de 0.5 ta­sar­ruf et­me­ye ça­lı­şı­yor. İle­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın baş­lan­gıç yıl­la­rın­da, sa­at­le­rin 1 sa­at ile­ri alın­ma­sı ve böy­le­ce so­kak ve ko­nut ay­dın­lat­ma­sın­dan ta­sar­ruf ya­pı­la­ca­ğı fik­ri, son za­man­lar­da elek­trik ener­ji­si­nin ısıt­ma ve so­ğut­ma­da yo­ğun ola­rak kul­la­nıl­ma­sın­dan son­ra de­ğiş­miş, ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın ener­ji ta­sar­ru­fu yö­nün­de hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­dı­ğı, hat­ta ener­ji tü­ke­ti­mi­ni art­tır­dı­ğı, bil­has­sa ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği dev­let­le­rin­de ya­pı­lan il­mi ça­lış­ma­lar­la or­ta­ya kon­ma­ya baş­la­nmış­tır. Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ise uy­gu­la­ma­ya çe­şit­li ge­rek­çe­ler­le sı­cak bak­mı­yor. Tür­ki­ye ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nı yı­lın ta­ma­mı­na ya­yar­sa; de­vam­lı ola­rak 45’in­ci do­ğu me­rid­ye­ni­ni re­fe­rans ola­rak kul­la­na­cak. Sa­at bir­lik­te­li­ği yap­tı­ğı ül­ke­ler ise Suu­di Ara­bis­tan, Irak, Bah­reyn, Ku­veyt, Ka­tar, Ye­men, Rus­ya’nın bir ke­si­mi, Ken­ya, Ji­bu­ti, Erit­re, So­ma­li, Su­dan, Tan­zan­ya ve Ugan­da gi­bi ül­ke­ler ola­cak. KRİ­TİK BİR KA­RAR Av­ru­pa Bir­li­ği’ne üye ol­ma­ya ça­lı­şan Tür­ki­ye’nin, 45 de­re­ce do­ğu me­rid­ye­ni­ne ge­çer­se AB ül­ke­le­ri ile ara­sın­da­ki sa­at far­kı, me­sa­i sa­at­le­ri­nin uyum­suz­lu­ğu ba­kı­mın­dan AB’nin yaz saa­ti uy­gu­la­dı­ğı dö­nem­de gün­de 2 saa­te, nor­mal dö­nem­de ise, gün­de 4 saa­te çı­ka­cak. Bu­nun, üye­lik gö­rüş­me­le­ri­nin ya­nı ­sı­ra ih­ra­ca­tı­mı­zın yüz­de 80’ini, it­ha­la­tı­mı­zın ise yüz­de 75’ini yap­tı­ğı­mız Av­ru­pa ül­ke­le­ri ile yü­rü­tül­mek­te olan iliş­ki­le­ri olum­suz et­ki­le­me­sin­den kor­ku­lu­yor. Sa­at far­kı, bu açı­lar­dan ba­kıl­dı­ğı za­man, Tür­ki­ye için kri­tik önem ta­şı­yor. Ge­li­nen nok­ta­da ve­ri­le­cek ka­rar, Tür­ki­ye’nin As­ya­lı mı, yok­sa Av­ru­pa­lı mı ol­du­ğu­nu gös­ter­me­si­nin ya­nın­da, ta­sar­ruf he­sa­bı­nı da ye­ni­den göz­den ge­çir­me­si­ni zo­run­lu kı­lı­yor. NÜFUSUN YÜZDE 80’İ, SANAYİNİN YÜZDE 90’I GÖZARDI EDİLİYOR 30 derece doğu meridyeninden geçen (GMT+2) milli saat dilimimizin, 45 derece doğu meridyeninden geçen (GMT+3) saat dilimine kaydırılması, yani devamlı ileri saat uygulamasının, nüfus, sanayi ve illerimize göre durumu. DÜNYA NE DÜŞÜNÜYOR? Hır­sız­lık ve ka­za­lar ar­tı­yor öğ­ren­ci­ler kor­ku­yor! İle­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın ener­ji ta­sar­ru­fu sağ­la­yıp sağ­la­ma­dı­ğı yö­nün­de­ki il­mi ça­lış­ma­la­rı yü­rü­ten ül­ke­le­rin ba­şın­da ABD ve Av­ru­pa Bir­li­ği dev­let­le­ri ge­li­yor. ABD’de Ka­li­for­ni­ya Ener­ji Ko­mis­yo­nu’nun ya­yın­la­dı­ğı bir ra­por­da, ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın ener­ji ta­sar­ru­fu yö­nün­de hiç­bir kat­kı­sı ol­ma­dı­ğı, hat­ta az mik­tar­da ener­ji tü­ke­ti­mi­ni ar­ttır­dı­ğı vur­gu­la­nı­yor. Ka­li­for­ni­ya Üni­ver­si­te­si çev­re eko­no­mist­le­rin­den Matt­hew Kotc­hen’in, 7 mil­yon abo­ne­nin ay­lık fa­tu­ra­sı­nı in­ce­le­ye­rek çı­kar­dı­ğı so­nu­ca gö­re, ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı ışık­lan­dır­ma­da ta­sar­ruf sağ­lı­yor, an­cak ısıt­ma ve so­ğut­ma­da bü­yük ar­tı­şa se­bep olu­yor. Ener­ji tü­ke­ti­min­de ba­şı çe­ken ısıt­ma ve so­ğut­ma ener­ji ih­ti­ya­cı, ta­sar­ruf ye­ri­ne yüz­de 4’lük ar­tı­şa yol açı­yor. TÜKETİM ARTIYOR 2008 yı­lın­da ABD’nin In­di­ana eya­le­tin­de ya­pı­lan araş­tır­ma­da da, ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı ile tü­ke­ti­min yüz­de 1-4 ara­sın­da art­tı­ğı kay­de­di­li­yor. Ra­por­da, sa­bah sa­at­le­rin­de ka­ran­lı­ğın uza­ma­sı­nın hır­sız­lık olay­la­rı­nı, tra­fik ka­za­la­rı­nı, ya­kıt tü­ke­ti­mi­ni ar­ttır­dı­ğı­na, sa­bah er­ken oku­la gi­den ço­cuk­la­ra ka­ran­lı­ğın olum­suz et­ki yap­tı­ğı­na ve zi­ra­at­le uğ­ra­şan­la­rın ne­ga­tif yön­de et­ki­len­di­ği­ne dik­kat çe­ki­li­yor. ABD ve AB ül­ke­le­ri­nin ya­nı­ sı­ra Avus­tral­ya, Ye­ni Ze­lan­da ve Ja­pon­ya gi­bi ül­ke­ler­de de ile­ri sa­at uy­gu­la­ma­sı­nın; mo­bil te­le­fon­la­ra, bil­gi­sa­yar­la­ra ve uçuş prog­ram­la­rı­na olum­suz et­ki yap­tı­ğı ifa­de edi­li­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT