BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > PKK ile mücadeleye destek

PKK ile mücadeleye destek

Ür­dün’ün baş­ken­ti Am­man’da ya­pı­lan I­rak’a Kom­şu Ül­ke­ler 5. İ­çiş­le­ri Ba­kan­la­rı top­lan­tı­sı so­na er­di ve ka­pa­nış bil­di­ri­si ya­yın­lan­dı.Ür­dün’ün baş­ken­ti Am­man’da ya­pı­lan I­rak’a Kom­şu Ül­ke­ler 5. İ­çiş­le­ri Ba­kan­la­rı top­lan­tı­sı so­na er­di ve ka­pa­nış bil­di­ri­si ya­yın­lan­dı. 19 mad­de­den o­lu­şan bil­di­ri­de, I­rak’ın, A­rap ve İs­lam kim­li­ği­ne sa­hip kı­lı­na­rak var­lı­ğı­nı de­vam et­tir­me­si­nin ö­nem ka­zan­dı­ğı gö­rü­şü di­le ge­ti­ril­di. Bil­di­ri­de, te­rör ör­gü­tü PKK ve fa­a­li­yet­le­ri kas­te­di­le­rek, “te­rö­ris­tin ta­raf­tar top­la­ma­sı, e­ği­tim p­lan­la­ma­sı, si­ya­sal bi­ri­kim o­luş­tur­ma­sı­nın ön­len­me­si­ne” gay­ret e­dil­me­si ge­rek­ti­ği vur­gu­lan­dı. Her­han­gi bir teh­di­din ön­len­me­si a­ma­cıy­la te­rör ve te­rö­rist­ler­le il­gi­li bil­gi a­lış­ve­ri­şi ve sı­nır­dan sız­ma, ka­çak­çı­lık ve di­ğer il­le­gal fa­a­li­yet­ler­de bu­lu­nul­ma­sı­nın ön­len­me­si ko­nu­la­rı da bil­di­ri­de yer al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT