BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Aktütün gazisi büyük coşkuyla karşılandı

Aktütün gazisi büyük coşkuyla karşılandı

“El bom­ba­sı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu aya­ğım par­ça­lan­mış­tı, mev­zi­de ba­yıl­dım. Gö­zü­mü GA­TA’da aç­tım”“El bom­ba­sı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu aya­ğım par­ça­lan­mış­tı, mev­zi­de ba­yıl­dım. Gö­zü­mü GA­TA’da aç­tım” > Be­kir Ko­ca - Er­sen Kü­çük TRAB­ZON İHA Ak­tü­tün Jan­dar­ma Ka­ra­ko­lu’na dü­zen­le­nen sal­dı­rı­da ağır ya­ra­la­nan ve An­ka­ra’da­ki GA­TA’da ge­çir­di­ği ope­ras­yon son­ra­sı sağ aya­ğı­nı kay­be­den ko­man­do on­ba­şı Bay­ram Yıl­dı­rım, te­da­vi­si­nin ar­dın­dan dün Trab­zon’a ge­ti­ril­di. AK Par­ti Art­vin Mil­let­ve­ki­li Er­te­kin Ço­lak ile bir­lik­te Trab­zon’a ge­len Bay­ram Yıl­dı­rım (20), coş­kuy­la kar­şı­la­ndı. Of’ta­ki evi­ne dön­dü­ğü için çok mut­lu ol­du­ğu­nu be­lir­ten Yıl­dı­rım, “Ham­dol­sun an­ne ve ba­ba­ma, sev­dik­le­ri­me ka­vuş­tum. El bom­ba­sı­nın pat­la­ma­sı so­nu­cu aya­ğım par­ça­lan­mış­tı ama par­mak­la­rı­mı his­se­di­yor­dum. Mev­zi­de ba­yıl­mış­tım, gö­zü­mü An­ka­ra GA­TA’da aç­tım” de­di. An­ne­si Es­ma Yıl­dı­rım, “Al­lah’a şü­kür­ler ol­sun. Söy­le­ye­cek söz bu­la­mı­yo­rum. Baş­ka kim­se­nin ca­nı yan­ma­sın. Bu­na da çok şü­kür” di­ye ko­nu­şur­ken; ba­ba Meh­met Yıl­dı­rım, “Al­lah ya­nın­da­ki ar­ka­daş­la­rı­na şe­hit­lik mer­te­be­si na­sip et­ti. Bi­zim­ki­ne de ga­zi­lik... Al­lah’a şü­kür­ler ol­sun” şek­lin­de duy­gu­la­rı­nı di­le ge­tir­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT