BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Ergenekon’da ilk ifadeler!

Ergenekon’da ilk ifadeler!

‘As­rın Da­va­sı­’nın ikin­ci du­ruş­ma­sın­da, bu de­fa yer sı­kın­tı­sı ya­şan­ma­dı. Sa­nık­la­rın kim­lik tes­pi­ti sı­ra­sın­da il­ginç di­ya­log­lar dikkat çekti. Mu­zaf­fer Te­kin, ga­zi maa­şı al­dı­ğı­nı söy­le­di. Ya­zar Er­gun Poy­raz ise “Şu an evim yok. Ad­re­sim Si­liv­ri Ce­za­evi­” de­di. Avu­kat­lar, sa­nık­la­rın tah­li­ye­si­ni is­te­di, an­cak mah­ke­me red­det­ti.‘As­rın Da­va­sı­’nın ikin­ci du­ruş­ma­sın­da, bu de­fa yer sı­kın­tı­sı ya­şan­ma­dı. Sa­nık­la­rın kim­lik tes­pi­ti sı­ra­sın­da il­ginç di­ya­log­lar dikkat çekti. Mu­zaf­fer Te­kin, ga­zi maa­şı al­dı­ğı­nı söy­le­di. Ya­zar Er­gun Poy­raz ise “Şu an evim yok. Ad­re­sim Si­liv­ri Ce­za­evi­” de­di. Avu­kat­lar, sa­nık­la­rın tah­li­ye­si­ni is­te­di, an­cak mah­ke­me red­det­ti. BU DE­FA TEZGÂHLAR BOŞ KALDI İlk du­ruş­ma­­da, sey­yar sa­tı­cı­la­rın yük­lü sa­tış yap­ma­sı üzerine Si­liv­ri Ce­za­e­vi ö­nün­de­ki tez­gâh sa­yı­sı dün kat­lan­dı. Geniş güvenlik tedbirleri alınan da­va­yı iz­le­me­ye ge­lenler a­za­lın­ca, ba­zı sa­tı­cı­lar sif­tah bile ya­pa­ma­dı. > Ra­ma­zan Cin İS­TAN­BUL İHA 46’sı tu­tuk­lu 86 sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın ikin­ci otu­ru­mu dün dü­zen­len­di. İs­tan­bul 13. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, da­va­nın öğ­le­den son­ra­ki bö­lü­mün­de kim­lik tes­pi­ti yap­tı. Bir gü­ven­lik şir­ke­tin­de yüz­de 20 or­tak­lı­ğı ve 3 bin 200 YTL emek­li ge­li­ri bu­lun­du­ğu­nu be­lir­ten Ve­li Kü­çük, “Bu za­ma­na ka­dar şir­ket­ler­den ge­li­rim ol­ma­dı, za­rar et­tim. Son 2 se­ne­ye ka­dar ki­ra­da otu­ru­yor­dum. Ban­ka kre­di­siy­le ev al­dım. Ma­aşı­mın ya­rı­sı, ki­ra ye­ri­ne ban­ka kre­di­si­ne gi­di­yor” de­di. Bin 500 YTL ga­zi maa­şı al­dı­ğı­nı be­lir­ten Mu­zaf­fer Te­kin, pet­rol ve teks­til işi yap­tı­ğı­nı an­lat­tı. Ok­tay Yıl­dı­rım, TSK’dan harp ma­lu­lü sı­fa­tıy­la emek­li ol­du­ğu­nu ve 1100 YTL emek­li maa­şı bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Er­gun Poy­raz da ya­zar ol­du­ğu­nu ve ay­lık bin 500 YTL olan ge­li­ri­nin, ki­tap­la­rı­nın sa­tış du­ru­mu­na gö­re art­tı­ğı­nı be­lirt­ti. Poy­raz “Ad­re­sim Si­liv­ri Ce­za­evi” di­ye ko­nuş­tu. Sev­gi Ere­ne­rol, SSK emek­li­li­ğin­den 600 YTL ma­aş al­dı­ğı­nı, Türk Or­to­doks Pat­rik­ha­ne­si Ba­sın söz­cü­sü ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı, bu iş­ten de bin YTL ka­zan­dı­ğı­nı kay­det­ti. Fer­han Bol­luk, Ay­dın­lık Der­gi­si Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni ola­rak gö­rev yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, bin 500 YTL ay­lık ge­li­ri bu­lun­du­ğu­nu söy­le­di. Kim­lik tes­pi­ti­nin ar­dın­dan sa­nık avu­kat­la­rı, mü­vek­kil­le­ri­nin tah­li­ye­si­ni ta­lep et­ti. Sav­cı ise bu ta­le­bin red­de­dil­me­si­ni is­te­di. İs­tan­bul 13. A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si, “Er­ge­ne­kon” da­va­sı­nın dün­kü du­ruş­ma­sın­da, sa­nık­lar i­le a­vu­kat­la­rı­nın tah­li­ye ta­lep­le­ri­ni red­de­de­rek, du­ruş­ma­ya 27 E­kim 2008 ta­ri­hi­ne ka­dar a­ra ver­di. Mah­ke­me ay­rı­ca, tu­tuk­lu ve tu­tuk­suz sa­nık­la­rın ay­rı ay­rı yar­gı­lan­ma­sı ka­ra­rı­nı ip­tal e­de­rek, tüm sa­nık­la­rın bir a­ra­da yar­gı­lan­ma­sı­nı ka­rar­laş­tır­dı. Ö­te yan­dan, “Er­ge­ne­kon” so­ruş­tur­ma­sı kap­sa­mın­da mah­ke­me­ye sevk e­di­len Hü­se­yin Kes­kin tu­tuk­lan­dı. Es­ki Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı Er­taç G. i­se, sav­cı­lık ta­ra­fın­dan ser­best bı­ra­kıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT