BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ediz Hun’la yeşil sayfa

Ünlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyorÜnlü aktör ve biyolog EDİZ HUN, çevre ve ekoloji ile ilgili tüm bilgi ve birikimlerini artık sizlerle paylaşıyor Tür­ki­ye Ga­ze­te­si Türk ba­sı­nın­da bir il­ke im­za ata­rak çev­re ve eko­lo­ji­yi esas alan özel bir say­fa­yı ya­yın­la­ma­ya baş­lı­yor. Dün­ya hız­la kir­le­ni­yor, eko­lo­jik den­ge bo­zu­lu­yor, glo­bal ısın­ma ik­li­mi ve su kay­nak­la­rı­nı teh­dit edi­yor ve in­sa­noğ­lu muh­te­mel bir fe­la­ke­ti âde­ta sey­re­di­yor. İş­te Ye­şil Say­fa Dün­ya­yı, can­lı tür­le­ri­ni ve in­san­lı­ğı teh­dit eden her tür­lü teh­li­ke­ye kar­şı dik­kat çek­mek ve çö­züm öne­ri­le­ri sun­mak için ha­zır­la­nı­yor. Yeşil Sayfa’yı okuyun, siz de bu çabaya katkıda bulunun. Yakında Türkiye’de EDİZ HUN BUGÜN TGRT HABER TV’DE Bo­zu­lan eko­lo­jik den­ge Fark­lı, se­vi­ye­li ve ta­raf­sız bir yak­la­şım­la konuları ele alan Baş Ba­şa’yı TGRT HA­BER TV Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met Soy­sal ha­zır­la­yıp su­nu­yor. Baş Ba­şa’nın bu haf­ta­ki ko­nu­ğu ün­lü ak­tör Ediz Hun. Oyun­cu, po­li­ti­ka­cı, bi­yo­log ve çev­re­ci kim­lik­le­riy­le ta­nı­nan Ediz Hun; kü­re­sel ısın­ma, çev­re bi­lin­ci ve Kyo­to Pro­to­ko­lü (kü­re­sel ısın­ma ve ik­lim de­ği­şik­li­ği ko­nu­sun­da mü­ca­de­le­yi sağ­la­ma­ya yö­ne­lik ulus­la­ra­ra­sı tek çer­çe­ve bel­ge­si) ile il­gi­li gö­rüş­le­ri­ni Baş Ba­şa’da an­la­tı­yor. Ediz Hun ay­rı­ca; Tür­ki­ye ve dün­ya­da ya­şa­nan son ge­liş­me­le­ri Meh­met Soy­sal’a de­ğer­len­di­ri­yor. Ediz Hun ile çok özel bir soh­be­tin yer ala­ca­ğı Baş Ba­şa bu ak­şam can­lı ya­yın­la TGRT HA­BER TV’de. TGRT HABER 22:00
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT