BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Tebrikler Efes

Tebrikler Efes

Efes için Ka­sun ve Shum­pert gi­bi iki yıl­dız oyun­cu­nun oy­na­ma­ma­sı de­za­van­taj­dı. Bir­kaç gün ön­ce Ban­vit’ten iki maç­lık sa­yı yi­yen tem­sil­ci­miz, bu­na rağ­men Eu­ro­le­agu­e açı­lış ma­çın­da o ka­dar et­ki­li sa­vun­ma yap­tı ki Par­ti­zan ilk 5 da­ki­ka­da sa­de­ce 2 sa­yı üre­te­bil­di; ne var ki ikin­ci 5 da­ki­ka­da da Efes sa­de­ce 3 sa­yı bu­lun­ca du­rum eşit­len­di.Efes için Ka­sun ve Shum­pert gi­bi iki yıl­dız oyun­cu­nun oy­na­ma­ma­sı de­za­van­taj­dı. Bir­kaç gün ön­ce Ban­vit’ten iki maç­lık sa­yı yi­yen tem­sil­ci­miz, bu­na rağ­men Eu­ro­le­agu­e açı­lış ma­çın­da o ka­dar et­ki­li sa­vun­ma yap­tı ki Par­ti­zan ilk 5 da­ki­ka­da sa­de­ce 2 sa­yı üre­te­bil­di; ne var ki ikin­ci 5 da­ki­ka­da da Efes sa­de­ce 3 sa­yı bu­lun­ca du­rum eşit­len­di. Efes için hız­lı oyu­nun ve fast­bre­ak sa­yı­la­rı­nın öne­mi en baş­tan or­ta­ya çık­mış­tı ama bu­nun için re­bo­und al­mak ge­re­ki­yor­du ve Sırp ta­kı­mı­nın bu is­ta­tis­tik ka­te­go­ri­sin­de ezi­ci üs­tün­lü­ğü var­dı. Kon­trol­lü oy­na­yan sta­tü­ko­cu Par­ti­zan’a kar­şı çı­kış yo­lu ‘di­na­mik’ Efes idi... Cenk oyu­na gir­di, tam sa­ha pres ile tem­po­yu yük­selt­ti­ler ve ar­ka ar­ka­ya üç­lük­ler­le bir an­da üs­tün­lük sağ­la­yı­ver­di­ler. Par­ti­zan ilk ya­rı­da 24 sa­yı­da kal­dı. Par­ti­zan’ın dü­şük üç sa­yı yüz­de­si (top­lam­da 4/20) uzun sü­re ham­le yap­ma­la­rı­na im­kan ver­me­di; Efes, son 10 da­ki­ka­ya da 49-37 ön­de gir­di. Ha­va top­la­rın­da­ki cid­di de­za­van­ta­jı­mı­za (hü­cum re­bo­und­la­rın­da 4-20) rağ­men sa­vun­ma­nın ba­şa­rı­sı tem­sil­ci­mi­zi ön­de tut­tu. Par­ti­zan’ın ilk üç pe­ri­yod or­ta­la­ma­sı 12’şer sa­yı idi. Son pe­ri­yod­da Par­ti­zan hü­cu­mu­nu de­ğil ama sa­vun­ma­sı­nı to­par­la­ya­rak Efes’i ön­ce dur­dur­du ve son­ra da ya­ka­la­dı. Ne­fes ke­sen son da­ki­ka­la­rın ga­li­bi tek sa­yıy­la da ol­sa Efes ol­du ve se­zo­na de­ğer­li bir ga­li­bi­yet­le baş­la­mış ol­du­lar. Genç oyun­cu­la­ra şans ver­me ve yıl­dız ye­tiş­tir­me ka­te­go­ri­si­nin ga­li­bi ise Par­ti­zan idi. Oyu­nun içe­ri­sin­de çı­ta­yı 1991 do­ğum­lu Ve­sely‘e ka­dar in­di­re­rek bu ko­nu­da na­sıl bir viz­yo­na ve ce­sa­re­te sa­hip ol­duk­la­rı­nı gös­ter­di­ler.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT