BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 12 milyon YTL’ye Terim ‘varım’ dedi

12 milyon YTL’ye Terim ‘varım’ dedi

Mil­li Ta­kım­la­rın tü­mün­den so­rum­lu tu­tu­lan Fa­tih Te­rim gö­rev sü­re­si­ni 2012 so­nu­na ka­dar u­za­tan söz­leş­me­yi im­za­la­dıMil­li Ta­kım­la­rın tü­mün­den so­rum­lu tu­tu­lan Fa­tih Te­rim gö­rev sü­re­si­ni 2012 so­nu­na ka­dar u­za­tan söz­leş­me­yi im­za­la­dı ÖZ­GE­NER, “İNAN­DIK!” Mil­li Ta­kım­lar So­rum­lu­su Fa­tih Te­rim’in, gö­rev sü­re­si­ni 2012 yı­lı so­nu­na ka­dar uza­tan söz­leş­me dün TFF Baş­kan ve Yö­ne­tim Ku­ru­lu üye­le­ri­nin hu­zu­run­da im­za­lan­dı. TFF Baş­ka­nı Mah­mut Öz­ge­ner, “Mil­li Ta­kı­mı­mı­zın, 2010 Dün­ya Ku­pa­sı ve 2012 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda he­de­fe Fa­tih Te­rim ile ula­şa­ca­ğı­na inan­dık ve ho­ca­mız­la an­laş­tık” de­di. Öz­ge­ner, A Mil­li Ta­kım tek­nik di­rek­tör­lü­ğü­nün ya­nı sı­ra tüm yaş grup­la­rın­da­ki mil­li ta­kım­la­rın so­rum­lu­lu­ğu­na da de­vam ede­cek olan Fa­tih Te­rim’in yıl­lık üc­re­ti­nin 3 mil­yon 120 bin YTL. ve ay­lık ma­aşı­nın 260 bin YTL. ola­ca­ğı­nı da söz­le­ri­ne ek­le­di. “GE­LİR­LE­Rİ­Mİ­Zİ KAT­LA­DIK” Baş­kan Mah­mut Öz­ge­ner, “TFF özerk bir ku­rum. Fut­bol eko­no­mi­si­ni ken­di bü­yü­ten ve spon­sor­luk gir­di­si­ni yüz­de 250 art­tı­ra­rak, 40 mil­yon YTL’ye ula­şan gir­di­siy­le dün­ya­nın en faz­la ge­lir el­de eden 6’ncı fe­de­ras­yo­nu. TFF, bu çer­çe­ve­de Fa­tih Te­rim’in ye­ni söz­leş­me­si­ni dü­zen­le­miş­tir. Ay­rı­ca Fa­tih Te­rim li­der­li­ğin­de­ki Mil­li Ta­kı­mı­mı­za 2008 Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı’nda ya­şat­tık­la­rı mut­lu­luk­tan do­la­yı te­şek­kür edi­yo­rum. Sa­de­ce ül­ke­de­ki 70 mil­yo­nu de­ğil Or­ta­do­ğu’da, Bal­kan­lar’da, Tür­ki Cum­hu­ri­yet­ler’de­ki mil­yon­lar­ca in­sa­nı da he­ye­can­lan­dır­ma­yı ba­şar­dı­lar” de­di. > Ha­san SA­RI­Çİ­ÇEK
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93777
  % -0.81
 • 4.7158
  % -0.42
 • 5.4622
  % -0.7
 • 6.2385
  % -0.68
 • 194.404
  % -0.11
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT