BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > TAZMİNAT DERDİ

TAZMİNAT DERDİ

F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi Ara­go­nes’i gön­der­me­nin ça­re­le­ri­ni arı­yor. An­cak sa­rı-la­ci­vert­li­ler yük­lü taz­mi­nat yü­zün­den dev­re ara­sı­nı bek­li­yorF.Bah­çe Yö­ne­ti­mi Ara­go­nes’i gön­der­me­nin ça­re­le­ri­ni arı­yor. An­cak sa­rı-la­ci­vert­li­ler yük­lü taz­mi­nat yü­zün­den dev­re ara­sı­nı bek­li­yor KEN­Dİ­Sİ Mİ BI­RA­KA­CAK? Bu se­zon hem lig­de hem de Av­ru­pa’da al­dı­ğı so­nuç­lar­la ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­yan F.Bah­çe’de yö­ne­tim, Tek­nik Di­rek­tör Ara­go­nes’le yol­la­rı­nı ayır­ma­nın plan­la­rı­nı ya­pı­yor. Son Ar­se­nal ma­çın­da Ka­dı­köy’de alı­nan 5-2’lik ağır ye­nil­gi, İs­pan­yol ho­ca­nın kre­di­si­ni tü­ket­ti. Sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­ti­mi dü­şün­dü­ren tek ko­nu, Ara­go­nes’in söz­leş­me­sin­de­ki ağır taz­mi­nat mad­de­si. İs­pan­yol ho­ca, söz­leş­me­si­ne 4 ay için­de gön­de­ril­me­si ha­lin­de yıl­lık üc­re­ti­nin ta­ma­mı­nı ala­ca­ğı­na da­ir mad­de ek­let­miş­ti. Ara­go­nes’in Bur­sa ma­çı­nı ka­za­nıp is­ti­fa ede­bi­le­ce­ği id­di­ası­nı gün­de­me ge­ti­ren İs­pan­yol ba­sı­nı­na gö­re de “de­de”yle yol­la­rın ay­rıl­ma­sı sür­priz ol­ma­ya­cak. FİG­GER Nİ­YE GEL­Dİ? F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi­nin 3,5 mil­yon eu­ro­luk yük­lü taz­mi­nat­tan kur­tul­mak için dev­re ara­sı­nı bek­le­ye­ce­ği ifa­de edi­lir­ken, sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Shakh­tar’la söz­leş­me­si ara­lık ayın­da so­na ere­cek olan Lu­cus­cu’ya tek­lif gö­tü­re­ce­ği be­lir­til­di. Yö­ne­ti­min per­for­mans­la­rın­dan mem­nun ol­ma­dı­ğı Jo­si­co ve Mal­do­na­do’yla da dev­re ara­sın­da yol­la­rı­nı ayır­ma­ya ha­zır­lan­dı­ğı öğ­re­nil­di. Sa­rı-la­ci­vert­li yö­ne­tim, Ar­se­nal ma­çı­nı iz­le­yen me­na­jer Ju­an Fig­ger’in Ara­go­nes ko­nu­su­nu gö­rüş­mek için de­ğil, ta­kım­da kal­ma­sı­nı ar­zu­la­dık­la­rı Alex ve Lu­ga­no’nun söz­leş­me­si­nin uza­tıl­ma­sı için İs­tan­bul’da ol­du­ğu­nu res­mi si­te­den açık­la­dı. > M. Emin ULUÇ BUR­SA HA­ZIR­LIK­LA­RI SÜ­RÜ­YOR F.Bah­çe, Bur­sa i­le cu­mar­te­si gü­nü ya­pa­ca­ğı ma­çın ha­zır­lık­la­rı­nı dün Sa­man­dı­ra’da A­ra­go­nes yö­ne­ti­min­de ba­sı­na ka­pa­lı yap­tı­ğı ça­lış­may­la sür­dür­dü. Sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin tak­tik a­ğır­lık­lı bir ça­lış­ma yap­tı­ğı be­lir­ti­lir­ken, ant­ren­ma­na sa­kat­lı­ğı sü­ren Ön­der’in ka­tıl­ma­dı­ğı, Gök­han ve Em­re’nin de kon­dis­yo­ner Do­lu Ars­lan i­le bir­lik­te ko­şu yap­tı­ğı kay­de­dil­di. F.BAHÇE NOTLARI Sarp’a sa­rıl­dı­lar Au­re­li­o’nun git­me­sin­den son­ra bu oyun­cu­nun ye­ri­ni bir tür­lü dol­du­ra­ma­yan F.Bah­çe, dev­re ara­sın­da or­ta sa­ha­ya tak­vi­ye için kol­la­rı sı­va­ya­cak. Sa­rı-la­ci­vert­li­le­rin Bur­sas­por’da for­ma gi­yen Mus­ta­fa Sarp’la dir­sek te­ma­sın­da bu­lun­du­ğu, ocak­ta­ki ara trans­fer­de 28 ya­şın­da­ki oyun­cu­yu renk­le­ri­ne bağ­la­ya­ca­ğı id­di­a edil­di. Zi­co fi­na­li gö­re­me­di *F.Bah­çe’nin es­ki ho­ca­sı Zi­co’nun ça­lış­tır­dı­ğı Bun­yod­kor, As­ya Şam­pi­yon­lar Li­gi’ne ve­da et­ti. Öz­bek ta­kı­mı­nı ge­çen ay tes­lim alan Zi­co, ya­rı fi­nal­de Avus­tral­ya’nın Ade­la­ida Uni­ted ta­kı­mı­nı 3-0’ın rö­van­şın­da 1-0 yen­di. An­cak bu skor, Ri­val­do’nun da top koş­tur­du­ğu Bun­yod­kor’a fi­nal için yet­me­di. Kaş’tan al na­si­ha­ti *İs­pan­yol ta­kım­la­rın­dan Ge­ta­fe’de for­ma gi­yen İb­ra­him Kaş, Ara­go­nes’e, ‘’Sa­bır­lı ol­ma­lı­lar’’ di­ye­rek des­tek ver­di. AS Ga­ze­te­si’ne de­meç ve­ren genç fut­bol­cu, ‘’Onun iyi bir ho­ca ol­du­ğu­nu, bir ba­ba gi­bi dav­ran­dı­ğı­nı duy­dum. Ama Tür­ki­ye’de fut­bol fa­na­tik­li­ği var ve fut­bol baş­ka bir şe­kil­de ya­şa­nı­yor’’ de­di. Ta­raf­tar des­tek çık­tı *F.Bah­çe­li ta­raf­tar­lar, an­tu.com si­te­sin­de F.Bah­çe Yö­ne­ti­mi­ne çağ­rı­da bu­lun­du. Ara­go­nes’in gön­de­ril­me­si­ni is­te­me­dik­le­ri­ni be­lir­ten sa­rı-la­ci­vert­li ta­raf­tar­lar, ya­yın­la­dık­la­rı bil­di­ri­de, “Ara trans­fer dö­ne­min­de ace­ley­le, pa­nik ha­lin­de, plan­lan­ma­dan ya­pı­lan trans­fer de is­te­mi­yo­ruz’’ gö­rü­şü­nü be­lirt­ti. Ara­go­nes ye­ter­siz *F.Bah­çe’nin es­ki tek­nik di­rek­tö­rü Rıd­van Dil­men, Ara­go­nes’in ye­ter­li ol­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Pa­muk­ka­le Üni­ver­si­te­si (PA­Ü) Spor Bi­lim­le­ri ve Tek­no­lo­ji­si Yük­sek Oku­lu ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen pa­ne­le ka­tı­lan Dil­men, yan­lış trans­fer po­li­ti­ka­la­rı ve ha­ta­lı ter­cih­ler ne­de­niy­le F.Bah­çe’nin bu yıl hüs­ran ya­şa­dı­ğı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT