BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Marca: Güiza da gidebilir!

Marca: Güiza da gidebilir!

İs­pan­yol med­ya­sı A­ra­go­nes’in F.Bah­çe’de­ki ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li il­ginç de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam e­di­yor.KU­LÜ­BE­DE OL­MA­YA­Bİ­LİR ­İs­pan­yol med­ya­sı A­ra­go­nes’in F.Bah­çe’de­ki ge­le­ce­ğiy­le il­gi­li il­ginç de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lun­ma­ya de­vam e­di­yor. AS ga­ze­te­si, A­ra­go­nes’in haf­ta so­nun­dan ön­ce gö­re­vin­den a­lın­ma­sı yö­nün­de F.Bah­çe i­le mü­za­ke­re yap­tı­ğı­na i­liş­kin söy­len­ti­ler ol­du­ğu­nu ya­zar­ken, İs­pan­yol tek­nik a­da­mın bir da­ha F.Bah­çe ku­lü­be­si­ne o­tur­ma­ya­bi­le­ce­ği­ni id­di­a et­ti. A­RA­LIK­TA İS­PAN­YOL­SUZ Mar­ca ga­ze­te­si de ‘’Lu­is des­tek­siz ka­lı­yor’’ baş­lı­ğı al­tın­da, ‘’A­ra­go­nes’e tek des­tek ve­ren Baş­kan A­ziz Yıl­dı­rım bi­le des­tek ve­ren tek ke­li­me e­de­me­di. Bur­sa ma­çın­da ta­kı­mın ba­şın­da o­lup ol­ma­ya­ca­ğı bel­li de­ğil. A­ra­go­nes gi­der­se, Manc­hes­ter City’nin is­te­di­ği Da­ni­el Gü­i­za da gi­de­bi­lir. F.Bah­çe a­ra­lık a­yın­da İs­pan­yol­suz ka­la­bi­lir’’ i­fa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT