BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kim ve neden?..

Kim ve neden?..

Vol­kan’a kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Mal­do­na­do’ya kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Ro­ber­to Car­los’a kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Ara­go­nes’e “is­ti­fa”di­ye ba­ğı­rı­yor­lar!..Vol­kan’a kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Mal­do­na­do’ya kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Ro­ber­to Car­los’a kı­zı­yor, ıs­lık­lı­yor­lar!.. Ara­go­nes’e “is­ti­fa”di­ye ba­ğı­rı­yor­lar!.. Ni­ha­yet “Yö­ne­tim is­ti­fa” di­ye de ba­ğır­ma­ya baş­la­dı­lar!.. Sı­ra ki­me gel­di, aca­ba?.. Av­ru­pa’da ba­şa­rı­dan ba­şa­rı­ya ko­şan bu ta­kı­mı “kim”, bu hâ­le ge­tir­di?.. Ar­dı ar­dı­na Ap­pi­ah’ı, Tun­cay’ı kay­be­den, Vol­kan’ı “tek” bı­rak­ma­ya­cak, ge­rek­ti­ğin­de onun ye­ri­ni dol­du­ra­cak ka­le­ci­yi gön­de­rip, “tec­rü­be­siz ve genç” bir Vol­kan’ı lig­de şam­pi­yon­luk ya­rı­şı­nın ve Av­ru­pa Ku­pa­sı maç­la­rı­nın “ye­dek ka­le­ci­si” ola­rak bı­ra­kan, Au­re­li­o “is­te­me­ye is­te­me­ye” gi­der­ken ade­ta sey­re­den, yer­le­ri­ne “Em­re’yi, Jo­si­ca’yı, Mal­do­na­do’yu alıp”, üs­te­lik “bu de­ği­şi­min ta­kı­mı olum­lu de­ğil, olum­suz yön­de et­ki­le­ye­ce­ği­ni” ya­zıp çi­zen yo­rum­cu­la­ra ve spor ya­zar­la­rı­na fır­ça üs­tü­ne fır­ça çe­ken kim­di?.. “Siz bu işi bil­mi­yor­su­nuz, bu yıl­ki ta­kım, ge­çen se­zon­da­ki ta­kım­dan çok da­ha güç­lü­dür” di­yen kim­di?.. “Ta­kı­mı şam­pi­yon yap­mış, Av­ru­pa Ku­pa­la­rı’nda yu­ka­rı­la­ra ta­şı­mız, İn­ter’le­ri, Chel­sa’la­rı, Se­vil­la’la­rı yen­miş” bir tek­nik di­rek­tö­rü gön­de­ren kim­di?.. “Gi­di­yo­rum” de­yip ge­ri dön­me­yi adet edi­nen, da­ha­sı “Ge­ri dön­mem için yü­rü­yüş­ler ya­pın” di­ye ta­li­mat­lar ve­ren kim­di?.. “Ku­lüp­te tek adam ola­bil­mek için” omuz­la­rın­da yük­sel­di­ği, “her iş­te te­pe te­pe kul­lan­dı­ğı” bir “ta­raf­tar gru­bu­nu”, bo­zuş­tu­ğun­da “ha­in” di­ye ni­te­le­ye­rek, ne ka­dar ve­fa­lı ol­du­ğu­nu gös­te­ren kim­di?.. Hak­kın­da “iha­le­le­re şöy­le ve­ya böy­le bir şey­ler ka­rış­tır­dı­ğı” id­di­ası ile, “30 yı­la ya­kın ha­pis ce­za­sı” ta­le­bi ile da­va açıl­mış, mal­la­rı­na ted­bir kon­muş, yurt dı­şı­na çı­kı­şı ya­sak­lan­mış, or­ta­ğı tu­tuk­lan­mış bir mü­te­ah­hi­di hâ­l⠓baş­kan ve­ki­lim” di­ye ya­nın­da oturt­ma­ya de­vam eden kim­di?.. Ba­kı­yo­rum, spor say­fa­la­rın­da ve TV ek­ran­la­rın­da bi­le “Baş­ka­nın adam­la­rı” ola­rak ta­nı nan bir çok ar­ka­da­şı­mız bi­le, “gü­rül gü­rül gür­le­me­se­ler” de, “mı­rıl mı­rıl mı­rıl­dan­ma­ya” baş­la­dı­lar!.. “Fa­na­tik­li­ğin en ko­yu renk­le­riy­le bo­yan­mış” göz­lük cam­la­rı­nın ar­ka­sın­dan ba­kan ve “bu yüz­den” hâ­l⠓ger­çek­le­ri gör­me­mek­te ıs­rar eden” ba­zı ta­raf­tar­lar dı­şın­da, “Fe­ner­bah­çe Fut­bol Ta­kı­mı’nın bu hâ­le dü­şü­şü­nün te­mel se­be­bi­ni bil­me­yen, ko­nuş­ma­yan” kal­ma­dı; “tek adam yö­ne­ti­mi!..” Fe­ner­bah­çe Cum­hu­ri­ye­ti’ni, pa­di­şah­lı­ğa dö­nüş­tü­ren uy­gu­la­ma­lar ve tâ­bi­yet!.. “Tek Adam”, as­lın­da “bu yö­ne­tim sis­te­mi ile” sa­de­ce “Fe­ner­bah­çe’ye de­ğil, ken­di­si­ne de, yap­tı­ğı on­ca gü­zel ve bü­yük işe de ya­zık et­ti­ği­nin” far­kın­da de­ğil!.. Et­ra­fı­na çe­ki dü­zen ver­se, “eli­ne, aya­ğı­na sa­rıl­mış, sır­tı­na bin­miş” ba­zı­la­rı­nın ye­ri­ne, “Fe­ner­bah­çe’ye ken­di­si gi­bi hiz­met ede­cek” pı­rıl pı­rıl in­san­la­rı ya­nı­na al­ma­ya gay­ret et­se, on­la­ra ini­si­ya­tif ta­nı­sa, öne çı­kar­sa, hat­ta “Bu iş­te ha­ta­lı­sın, bu yap­tı­ğın yan­lış” di­yen, di­ye­bi­len yö­ne­ti­ci­ler se­çe­bil­se, “Ben” ye­ri­ne “biz” ol­ma­nın si­ner­ji­si­ni ge­ti­re­cek bir “yö­ne­tim ve sis­tem kur­sa”, bi­raz da “hoş­gö­rü­lü” ola­rak “eleş­ti­ri­le­re ta­ham­mül ede­bil­se” ve eleş­ti­ri­ler­den “ders­ler çı­kar­sa, fay­da­lan­sa”, ina­nı­yo­rum ki, “lâf­ta ka­lan” ve bu du­rum bir se­zon­da or­ta­ya çı­kan “Dün­ya Ku­lü­bü” ol­ma yo­lun­da Fe­ner­bah­çe’ye çok bü­yük adım­lar att ıra­cak ve “bu sö­zü­nü ger­çek hâ­li­ne ge­ti­re­cek­tir!..” Han­gi ku­lüp ta­raf­ta­rı, “he­men yu­ka­rı­da­ki pa­rag­raf­ta yaz­dı­ğım çer­çe­ve­de” bir ku­lüp baş­ka­nı­nın ol­ma­sı­nı is­te­mez?.. “On­ca hiz­me­ti­ne ve yap­tı­ğı bü­yük iş­le­re rağ­men”, her gün “ken­di­si­ni is­te­me­yen” Fe­ner­bah­çe­li­le­rin sa­yı­sı art­tı­ğı­na gö­re, Aziz Baş­kan’ın “bi­zim gi­bi eleş­ti­ri­ler ya­pan­la­ra kı­za­ca­ğı­na”, ay­na­nın kar­şı­sı­na ge­çip, “ken­di ken­diy­le he­sap­laş­ma­sı” ve “ay­na­da­ki yü­ze” ce­sa­ret­le “Ben ne­re­de yan­lış yap­tım” di­ye sor­ma­sı ge­rek­mi­yor mu?..
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT