BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Üç olsun bizim olsun..

Üç olsun bizim olsun..

G.Sa­ray son lig ma­çı­nın kad­ro­su­nu ve mo­de­li­ni sür­dü sa­ha­ya. Olim­pi­a­kos ise bas­kı ku­ran ve üç for­vet­le sal­dı­ran bir ta­kım as­la de­ğil­di. An­cak da­ha iyi top tu­tan ve aya­ğa oy­na­yan bir ta­kım ol­du­ğu için, maç bi­zim­ki­le­rin kon­tra çı­kış­la­rı­na pek mü­sa­it ol­du ilk10 da­ki­ka so­nun­da. Bu çı­kış­la­rın iki­si po­zis­yon, iki­si de ra­ki­be er­ken iki sa­rı kart ol­du...G.Sa­ray son lig ma­çı­nın kad­ro­su­nu ve mo­de­li­ni sür­dü sa­ha­ya. Olim­pi­a­kos ise bas­kı ku­ran ve üç for­vet­le sal­dı­ran bir ta­kım as­la de­ğil­di. An­cak da­ha iyi top tu­tan ve aya­ğa oy­na­yan bir ta­kım ol­du­ğu için, maç bi­zim­ki­le­rin kon­tra çı­kış­la­rı­na pek mü­sa­it ol­du ilk10 da­ki­ka so­nun­da. Bu çı­kış­la­rın iki­si po­zis­yon, iki­si de ra­ki­be er­ken iki sa­rı kart ol­du... Go­lün araş­tır­ma­cı­sı hep biz ol­duk. Lin­coln‘ün “fa­ke lo­ok” pas­la­rı, iki yan­dan sı­fı­ra ine­bi­len Ar­da fi­lan der­ken blo­ke et­tik Yu­nan şam­pi­yo­nu­nu.. Tek ek­sik gol der­ken onu da son gün­le­rin “gol te­da­rik­çi­si” olup üç ge­ce ön­ce­nin muh­te­şem go­lü­nün çok ba­si­ti­ni ata­ma­yan Ar­da’dan umar­ken Ke­well‘ın müt­hiş ön di­re­ği ve “ka­fa vu­ru­şu” de­ğil, “ka­fa şu­tu” ile bul­duk.. “Sı­fır risk” oy­na­yan Mei­ra ve Aşık Em­re ile “ma­xi­mum risk” oy­na­yan Lin­coln ve Ar­da ma­çı ta­şı­ma­ya ça­lı­şan­lar­dı. Ke­well‘ın sa­vun­ma yap­tı­ğı ve Ser­vet‘in de hü­cum et­ti­ği “ta­kım oyu­nu” ilk ya­rı­yı bi­raz sı­kın­tı­lı ta­mam­la­dı; ama ol­sun.. İkin­ci ya­rı “ma­ka­ra ya­pa­rak” oy­na­yan Ga­la­ta­sa­ray’ın go­lün kat­mer­li­si­ni ko­va­la­ma­sı ne­de­niy­le ma­çı ga­ran­ti­le­ye­me­me­si­nin sı­kın­tı­sı ve ra­ki­bi­ni eze­rek oy­na­ma­nın ver­di­ği key­fiy­le oy­na­dı. O ara­da bir pe­nal­tı ve çu­val­la gol de gü­me git­ti ama olur bun­lar çün­kü, ha­kem İs­pan­yol’un te­ki za­ten... Son­la­ra doğ­ru biz yo­rul­duk ve ma­çı “ida­re ede­rek” oy­na­ma­ya ça­lış­tık ama on­la­rın “di­li bir ka­rış dı­şa­rı­da” ve pe­ri­şan­lar. “Üç ol­sun bi­zim ol­sun” pu­an­la­rı­nı “bir ol­sun bi­zim ol­sun” go­lüy­le alıp bi­ti­ri­yo­ruz ma­çı.. Özet­le.. Ha­ri­ka bir ta­kım sa­vun­ma­sı, mü­kem­mel bir pres an­la­yı­şı uy­gu­la­yan ve gö­zü fe­na hal­de ok­şa­yıp kim­se­nin kay­tar­ma­dı­ğı bir Ga­la­ta­sa­ray sey­ret­tim dün ge­ce.. .
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT