BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kewell’ın yıldızlaştığı gece

Kewell’ın yıldızlaştığı gece

At be kar­de­şim, a­ta­bil­di­ğin ka­dar at!.. Böy­le fır­sat te­pi­lir mi, hiç? ­Na­sıl­sa O­lim­pi­a­kos’un ka­le­sin­de mil­li maç­ta 4 gol at­tı­ğı­mız, ko­va ka­le­ci Ni­ko­po­u­li­dis var.At be kar­de­şim, a­ta­bil­di­ğin ka­dar at!.. Böy­le fır­sat te­pi­lir mi, hiç? ­Na­sıl­sa O­lim­pi­a­kos’un ka­le­sin­de mil­li maç­ta 4 gol at­tı­ğı­mız, ko­va ka­le­ci Ni­ko­po­u­li­dis var. **** İ­na­nın, Ni­ko­po­u­li­dis‘i ka­le­de gö­rün­ce, be­nim bi­le iş­ta­hım ka­bar­dı. T­ri­bün­den hay­kır­ma­ya, baş­la­dım, “ya­kın - u­zak” de­me, “yer­den - ha­va­dan bak­ma, çer­çe­ve­yi gör­dün mü vur!” Fa­kat, Sab­ri dı­şın­da hiç­bir G.Sa­ray­lı şu­tu dü­şü­ne­me­di ko­ca dev­re­de. Oy­sa Her­ta Ber­lin, Ben­fi­ca ve Me­ta­list’in de bu­lun­du­ğu B G­ru­bu’n­da, bel­ki de G.Sa­ray’ın 3 pu­an a­la­bi­le­ce­ği en za­yıf ta­kım, O­lim­pi­a­kos’tu. Öy­le han­tal bir ya­pı­la­rı var­dı ki, G.Sa­ray di­ki­ne hız­lı o­yu­nu be­ce­re­bil­se, hü­cu­ma çı­kar­ken ge­rek­siz pas ge­ve­ze­li­ği­ne düş­me­se, maç da­ha ka­fa­dan ko­pa­cak­tı. Fa­kat, G.Sa­ray’ı di­ki­ne hız­lı oy­na­ta­bi­le­cek, tek fut­bol­cu Ay­dın Yıl­maz i­se t­ri­bün­de o­tu­ru­yor­du. Bu­nu an­la­ya­bil­miş de­ği­lim, ne­den? ­Bir de, du­ran top­la­rı, us­ta bir ok­çu gi­bi Ar­da ve Ke­well’ın ka­fa­sı­na ni­şan­la­ma­sıy­la t­ri­bün­le­ri mest e­den Lin­coln‘ün fut­bo­lu, med - ce­zir o­yu­nu şa­şırt­tı be­ni. Ö­zel­lik­le Ma­ra­do­na va­ri el­le oy­na­ma­sı­na hiç an­lam ve­re­me­dim. A­man be Lin­coln, da­ha üç ge­ce ön­ce T­rab­zon kar­şı­sın­da ta­kı­mı­nı bu yüz­den 10 ki­şi bı­rak­ma­dın mı? Ne za­man ders a­la­cak­sın? ­Par­don, i­kin­ci ya­rı to­pu üst di­re­ğe ni­şan­la­sa da Ke­well‘e at­tır­dı­ğı go­lün pa­sı mü­kem­mel­di. ­Ma­çın a­da­mı tar­tış­ma­sız Ke­well‘dı. Top a­ya­ğı­na böy­le maç­lar­da bir baş­ka ya­kı­şı­yor. Bu fut­bol­cu, bi­lek­le­ri­ne öy­le ha­kim ki, ra­kip­te­ki top­la­rı bi­le te­re­ya­ğın­dan kıl çe­ker gi­bi çe­kip a­lı­yor da, yer­den o­yun­da son vu­ruş­la­rı ay­nı us­ta­lık­la ya­pa­mı­yor. Bir de o­nu ba­şar­sa, gök­te yıl­dız bı­rak­ma­yıp, top­la­ya­cak­tı. A­ma?.. Al­lah i­çin ha­va­da af­fet­me­di. At­tı­ğı ka­fa go­lü us­ta bir bi­lar­do­cu vu­ru­şu­nu ha­tır­lat­tı. He­lal ol­sun. **** ­Gü­zel o­lan şu ki, Ay­han ve Me­i­ra i­ki­li­si hem or­ta sa­ha­ya hem de sa­vun­ma­yı to­par­la­mış du­rum­da. A­ma se­ne­ye çift dev­re­li lig u­su­lü­ne gö­re oy­na­na­cak o­lan U­E­FA Ku­pa­sı’n­da G.Sa­ray, O­lim­pi­a­kos ga­li­bi­ye­tiy­le g­ru­ba i­yi bir baş­lan­gıç yap­tı. Fa­kat, 2000 ru­hu­nu ge­ri ka­za­na­bil­me­si i­çin da­ha tem­po­lu, da­ha bir dik­kat­li ve da­ha is­tek­li ol­ma­sı şart!
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT