BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bu sorular cevapsız kalamaz!

Bu sorular cevapsız kalamaz!

Di­yar­ba­kırs­por As­baş­ka­nı Ab­dur­rah­man Ya­kut, Bo­lu Baş­ka­nı Ne­cip Ça­rık­çı ile D.Ba­kır-Bo­lu ma­çı­nın 4. ha­ke­mi Ru­hi Ars­lan­bo­ğa‘nın maç­tan bir gün son­ra te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Ne­cip Ça­rık­çı, Ru­hi Ars­lan­bo­ğa’yı ara­ya­rak ne ko­nuş­muş­tur.Di­yar­ba­kırs­por As­baş­ka­nı Ab­dur­rah­man Ya­kut, Bo­lu Baş­ka­nı Ne­cip Ça­rık­çı ile D.Ba­kır-Bo­lu ma­çı­nın 4. ha­ke­mi Ru­hi Ars­lan­bo­ğa‘nın maç­tan bir gün son­ra te­le­fon gö­rüş­me­si yap­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Ne­cip Ça­rık­çı, Ru­hi Ars­lan­bo­ğa’yı ara­ya­rak ne ko­nuş­muş­tur. Bu­nu ka­mu­oyu­na açık­la­sın. Ak­si tak­dir­de 2 da­ki­ka­lık bu ko­nuş­ma­yı biz açık­la­ya­ca­ğız” di­yor. Ab­dur­rah­man Ya­kut, sı­ra­dan bi­ri de­ğil. Di­yar­ba­kırs­por’da yıl­lar­dır yö­ne­ti­ci. Ken­di­si fi­zik te­da­vi uz­ma­nı bir dok­tor. Ya­ni, suç­la­ma­sı cid­di­ye alın­ma­sı ge­re­ken bir yö­ne­ti­ci. Ba­kın da­ha ne­ler söy­lü­yor? “Eli­miz­de­ki bel­ge­ler­den bir bö­lü­mü­nü açık­lı­yo­ruz. Bo­lu Baş­ka­nı maç­tan bir gün son­ra ya­ni 15 Ey­lül ge­ce­si 0 532 613 91... no’lu te­le­fo­nun­dan 0 532 347 52... no’lu te­le­fo­nu ara­ya­rak Ru­hi Ars­lan­bo­ğa ile 2 da­ki­ka sü­ren bir gö­rüş­me yap­mış­tır. İn­san­la­rın bir­bir­le­riy­le ile­ti­şim kur­ma öz­gür­lü­ğü­ne el­bet­te say­gı­lı­yız. An­cak bu sı­ra­dan bir gö­rüş­me de­ğil­dir. Aca­ba bu gö­rüş­me­de ne­ler ko­nuş­tu­lar, za­fer­le­ri­ni mi kut­la­dı­lar? Bu olay Türk fut­bo­lun­da­ki çar­pık, kir­li ve mi­de bu­lan­dı­ran iliş­ki­le­rin bi­ti­ril­me­si, te­miz bir say­fa­nın da açıl­ma­sı için fır­sat­tır. Bir ku­lüp baş­ka­nı­nın böy­le­si­ne olay­lı bir maç­tan son­ra ma­çın ha­kem­le­riy­le gö­rüş­me­si ne de­re­ce etik­tir? Eğer teb­rik et­mek için ara­mış­sa ne­den ma­çın ha­ke­mi­ni, göz­lem­ci­le­ri­ni ve en önem­li­si bu işin en üst ma­ka­mı olan MHK’yi de­ğil de, or­ta ha­ke­min kar­de­şi olan 4. ha­ke­mi ara­ma ge­re­ği duy­muş­tur?” Ey MHK ve Fe­de­ras­yon yö­ne­ti­ci­le­ri bu açık­la­ma­lar si­zi ra­hat­sız et­mi­yor mu? Üze­ri­ne git­mek için ye­ter­li bir ih­bar de­ğil mi? İs­ter­se­niz ben si­ze in­ce bir ipu­cu da­ha ve­re­yim. Ça­ğı­rın Bo­lus­por­lu Ser­kan Öz­soy‘u Fe­de­ras­yo­na, din­le­yin. Bu ko­nu ay­dın­lı­ğa ka­vuş­maz­sa, bu li­gin so­nu zor ge­lir. Ha­kem suç­suz­sa, çı­kın “Hiç­bir su­çu yok­tur” de­yin. Na­sıl ba­zı ha­kem­ler için yıl­dı­rım hı­zıy­la ba­sın açık­la­ma­sı ya­pı­yor­sa­nız şim­di de ya­pın, ya da bu işin üs­tü­ne gi­din, bir yer­le­re ula­şın. >> Te­rim’e var, ha­ke­me yok TFF Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Fa­tih Te­rim’in de­vam et­mek­te o­lan söz­leş­me­sin­de­ki ma­a­şı­nı 110 bin YTL’den 260 bin YTL’ye çı­kar­dı. Üs­te­lik dün­ya, ta­ri­hi bir e­ko­no­mik k­riz­den ge­çi­yor. Ay­nı top­lan­tı­da ha­kem­le­re de taz­mi­nat ve har­cı­rah da­hil yüz­de 10 zam ka­ra­rı çık­tı. ­Bi­ri­ne zam yüz­de 136, di­ğe­ri­ne yüz­de 10. ­Ha­kem Der­ne­ği, 2 haf­ta ön­ce İs­tan­bul’da şu­be baş­kan­la­rı­nı ve Fe­de­ras­yo­nun a­ğır top­la­rı­nı bir a­ra­ya ge­tir­miş­ti. Bu top­lan­tı­da ha­kem­le­rin p­rob­lem­le­ri di­le ge­ti­ril­me­miş ol­ma­lı. Hal­bu­ki, ta­lep­le­ri i­let­mek i­çin ha­zır bir fır­sat­tı. ­Ya ta­lep­ler i­le­til­me­di. Ya da TFF, ar­tık Der­ne­ği cid­di­ye al­mı­yor. Te­rim‘in em­sal­le­ri doğ­ru­dur Av­ru­pa’da ve­ya ül­ke­miz­de bü­yük pa­ra­lar a­lı­yor­lar. Bi­zim ha­kem­le­ri­miz de em­sal­le­ri­ne yak­laş­ma­lı. Te­rim, kı­lı­na do­ku­na­na en gü­zel ce­va­bı a­nın­da ya­pış­tı­rı­yor. Yıl­maz Vu­ral ha­kem­le­re mey­dan o­ku­du, Ha­kem Der­ne­ği, 48 sa­at son­ra hiç­bir ga­ze­te­de ge­rek­ti­ği öl­çü­ler­de yer al­ma­yan ya­zı­lı bir a­çık­la­ma ya­pa­bil­di. Yıl­maz Vu­ral, 2 gün bo­yun­ca bü­tün te­le­viz­yon ka­nal­la­rın­da boy gös­ter­di. Hak­sız ol­du­ğu bir ko­nu­da hak­kı­nı a­ra­dı. Bir ki­şi de ya­yı­na bağ­la­nıp, “Sen ne di­yor­sun kar­de­şim? Ku­ral böy­le” di­ye­me­di. >> El in­saf ey yetkililer!.. Sel­çuk De­re­li 15 Ekim Çar­şam­ba gü­nü Dün­ya Ku­pa­sı Grup Ele­me mü­sa­ba­ka­sı olan İz­lan­da-Ma­ke­don­ya ma­çı­nı yö­net­ti. Muh­te­me­len per­şem­be gü­nü An­ka­ra’ya dö­ne­bil­miş­tir. 17 Ekim Cu­ma gü­nü Or­du’ya git­miş ol­ma­lı. 18 Ekim Cu­mar­te­si gü­nü de Or­dus­por-Ka­sım­pa­şa ma­çı­nı yö­net­ti. Yi­ne muh­te­me­len 19 Ekim Pa­zar gü­nü An­ka­ra’ya dö­ne­bil­miş­tir. 20 Ekim Pa­zar­te­si sa­ba­hı da at­le­tik test­le­re ka­tıl­dı. El in­saf!. İz­lan­da’ya bel­ki pa­zar­te­si, bel­ki sa­lı gü­nü git­ti. 7 gün ara­lık­sız bir me­sa­i. Gün­ler çu­va­la mı gir­di? Bu ka­dar se­ya­hat­ten son­ra at­le­tik tes­ti bir baş­ka gü­ne er­te­le­ye­mez miy­di­niz? >> Cem Pa­pi­la i­le şif­re­ler!. Ya­rın ak­şam TGRT Ha­ber TV‘de Ha­kem Tri­osu‘nun ko­nu­ğu Te­le­gol yo­rum­cu­su Cem Pa­pi­la ola­cak. Cem Pa­pi­la ile bi­raz de­rin bir soh­bet ya­pa­ca­ğız. Türk ha­kem­li­ği­nin şif­re­le­ri­ni, geç­mi­şi­ni ve ge­le­ce­ği­ni tar­tı­şa­ca­ğız. Bek­le­riz. >> Ko­ca­e­li ha­kem­li­ği 16 Ekim Per­şem­be gü­nü TFF 2.Lig 1.Grup’ta Geb­ze-Da­rı­ca G.Bir­li­ği ma­çı var­dı. Ya­ni bir Ko­ca­eli der­bi­si. Bu maç, Ko­ca­eli­li bir ha­ke­me ana­sı­nın ak sü­tü ka­dar he­lal. Bu ma­çı yö­net­mek için şart­la­rı uyan Ko­ca­eli’de 5 ta­ne ha­kem var. Yar­dım­cı­lar ve 4.ha­kem Ko­ca­eli’den se­çi­li­yor. Ama ha­kem Ba­lı­ke­sir’den Ali Ter­zi­oğ­lu. Ba­na gö­re Ko­ca­eli’de­ki ha­kem­le­re bun­dan da­ha bü­yük ha­ka­ret ola­maz. İs­tan­bul’da bu­na ben­zer bir uy­gu­la­ma için geç­miş­te bu ifa­de­yi bir ke­re da­ha kul­lan­mış­tım. Ma­dem bu ka­dar ti­tiz­si­niz, bu ma­çın Ko­ca­eli­li yar­dım­cı ha­ke­mi Gün­doğ­du Yi­ğit, Geb­ze’de otu­ru­yor. Evi de Geb­zes­por’a 150 met­re. Ko­ca­eli’nin 5 ta­ne ha­vuz­da klas­man ha­ke­mi var. He­nüz TFF 2. Lig’de sif­tah­la­rı yok. Bu ara­da Ko­ca­eli’de İl Ha­kem Ku­ru­lu Baş­ka­nı Yu­suf Say ile ASKF Baş­ka­nı Mu­rat Ay­dın’ın bir­bir­le­ri­ne küs ol­duk­la­rı­nı da duy­duk. HAKEM - METRE Maç Hakem Maç KK SK Penaltı Gözlemci Be­şik­taş-­Si­vas ­Ha­lis Öz­kah­ya 3.ma­çı - 4 1 Yavuz Karaozan ­De­niz­li-G.Bir­li­ği ­Ha­kan Öz­kan 3.ma­çı - 5 1 Halit Gerçeker An­ka­ra-­Ko­ca­e­li ­Su­at Ars­lan­bo­ğa 3.ma­çı - 10 3 ­Ser­dar Ça­kır F.Bah­çe-­Bur­sa ­Tol­ga Öz­kal­fa 4.ma­çı - 10 - Erdal Güleç A.Gü­cü-­Kay­se­ri ­Kud­du­si Müf­tü­oğ­lu 3.ma­çı 1 8 - Metin Aydoğan ­Kon­ya-­Be­le­di­ye­ Ab­dul­lah Yıl­maz 2.ma­çı - 7 - Kadir Tozlu An­tal­ya-­Ha­cet­te­pe­ İl­ker Me­ral 3.ma­çı 1 10 1 Metin Karaarslan T­rab­zon-G.An­tep ­Yu­nus Yıl­dı­rım 5.ma­çı - 9 - İlhami Kaplan Es­ki­şe­hir-G.Sa­ray ­Fı­rat Ay­dı­nus 5.ma­çı 4 24 1 Hasan Ceylan
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT