BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Millet iradesi her şeyin üzerinde!

Millet iradesi her şeyin üzerinde!

Anayasa Mahkemesi kararının mil­lî ira­de­ye ters düş­tü­ğü­nü söy­le­yen Er­do­ğan, “411 mil­let­ve­ki­li­nin ter­ci­hi gör­mez­den ge­lin­miş­tir” de­diSA­NAL KOR­KU­LAR ARTIK SON BULMALI Baş­ba­kan Er­do­ğan, TOBB E­ko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Ü­ni­ver­si­te­si e­ği­tim­-öğ­re­tim yı­lı a­çı­lış tö­re­ni­ne ka­tıl­dı. TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu da tö­ren­de ha­zır bu­lun­du. Genç­le­re ses­le­nen Er­do­ğan, “Hiç kim­se fi­kir­le­ri yü­zün­den kı­nan­ma­ma­lı, fark­lı i­nanç ve ha­yat tarz­la­rı ne­de­niy­le dış­lan­ma­ma­lı. Türkiye, sa­nal kor­ku­lar­la, ni­yet o­ku­ma­lar­la mu­a­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne çı­ka­­maz” de­di. Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin üni­ver­si­te­ler­de baş ör­tü­süy­le il­gi­li dü­zen­le­me­yi ip­tal et­me­si ko­nu­sun­da, “Bu ka­rar her şey­den ön­ce par­la­men­to­nun yet­ki­le­ri­ni de dış­lı­yor. Mil­lî ege­men­lik nok­ta­sın­da da tar­tı­şı­la­cak bir ka­rar­dır. Biz mil­le­tin ira­de­si­nin üs­tün­de bir ira­de ta­nı­mı­yo­ruz” de­di. “Gi­ri­şim­ci Bil­gi Sis­te­mi” ko­nu­lu ba­sın top­lan­tı­sın­da açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Er­do­ğan, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rıy­la il­gi­li şun­la­rı söy­le­di: “Alı­nan ka­ra­rı sa­de­ce CHP zih­ni­ye­ti­nin sa­vun­du­ğu­nu gör­düm. Za­ten bu işe iti­ra­zı olan da ora­sıy­dı. Ta­bi­i bir ger­çe­ği or­ta­ya ko­yu­yo­ruz. Ya­ni biz­ler mil­lî ira­de­nin üs­tün­de bir ira­de ta­nı­mı­yo­ruz. De­mok­ra­si za­ten bu­nun en gü­zel uy­gu­la­ma­sı­dır. Bu ge­rek­çe­li ka­rar­da mil­lî ira­de­yi bu şe­kil­de bir atıf­la yo­rum­la­ma var. Bu da hiç hoş de­ğil. Bir uz­laş­ma ola­yın­dan bah­se­di­li­yor. Ya­ni 411 mil­let­ve­ki­li 550 ki­şi­lik bir par­la­men­to içe­ri­sin­de bir uz­laş­ma­yı oluş­tur­mu­yor, öbür ta­raf­ta di­ye­lim ki 100-110 ki­şi bu uz­laş­ma­nın ifa­de­si olu­yor. Böy­le bir an­la­yış ol­maz.” “Ta­bi­i ki Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin ka­ra­rı bağ­la­yı­cı­dır ve bu­na ta­bi­i ki biz­ler uy­mak du­ru­mun­da­yız” di­yen Er­do­ğan, “Ama bu ge­rek­çe­li ka­rar üze­rin­de da­ha çok ko­nu­şu­lur, çok yo­rum­lar ya­pı­lır” şek­lin­de ko­nuş­tu. MHP’YE YE­ŞİL IŞIK Baş­ba­kan Er­do­ğan, “MHP’nin Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin yet­ki­le­ri­nin kı­sıt­lan­ma­sı yö­nün­de­ki ya­sa tek­li­fi­ni des­tek­le­ye­cek mi­si­niz?” so­ru­su­nu ise, “Biz olay­la­ra olum­suz yak­laş­mak­la il­gi­li de­ğil, tam ak­si­ne ne­ti­ce ala­bi­le­cek ne var­sa ül­ke­miz le­hin­de, bu ko­nuy­la il­gi­li ça­lış­ma­ya her za­man için va­rız, ka­tı­lı­rız ama bü­tün me­se­le şu: Ye­ter ki bu­ra­da iyi ni­yet ol­sun. İyi ni­yet ol­du­ğu sü­re­ce de AK Par­ti bun­la­rın için­de ye­ri­ni ala­cak­tır” şek­lin­de ce­vap­la­dı. Baş­ba­kan Er­do­ğan, Irak İs­la­mi Yük­sek Kon­se­yi Fii­li Baş­ka­nı Am­mar El He­kim’i ka­bul et­ti. Ka­bul­de Tür­ki­ye ile Irak ara­sın­da­ki iki­li iliş­ki­le­rin ya­nı sı­ra te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­su­nun da ele alın­dı­ğı bil­di­ril­di. El He­kim, Tür­ki­ye’nin te­rör­le mü­ca­de­le­si­ne des­tek ver­di­ği­ni be­lir­te­rek, “Si­zin acı­nız bi­zim acı­mız­dır. Te­rör­le mü­ca­de­le­ni­zi des­tek­li­yo­ruz, ama bu­nu bir­lik­te yü­rü­te­lim” de­di. Baş­ba­kan dün ay­rı­ca, MİT Müs­te­şa­rı Em­re Ta­ner ve As­ke­ri Baş­da­nış­ma­nı Kor­ge­ne­ral Meh­met Eröz’ü ka­bul et­ti. Er­do­ğan’ın, baş­ta te­rör­le mü­ca­de­le ol­mak üze­re özel­lik­le son dö­nem­de Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­ri’nde ya­şa­nan olay­lar hak­kın­da bil­gi al­dı­ğı öğ­re­nil­di. Başarılı öğrencilere bilgisayar TOBB Eko­no­mi ve Tek­no­lo­ji Üni­ver­si­te­si’nin eği­tim-öğ­re­tim yı­lı açı­lış tö­re­ni­ne ka­tı­lan Baş­ba­kan Er­do­ğan, bu­ra­da ÖSS’de ilk 100’e gi­ren öğ­ren­ci­le­re di­züs­tü bil­gi­sa­yar he­di­ye et­ti. TOBB Baş­ka­nı Ri­fat Hi­sar­cık­lı­oğ­lu’nun da ka­tıl­dığı tö­ren­de ko­nu­şan Er­do­ğan, “Hiç kim­se fi­kir­le­ri yü­zün­den kı­nan­ma­ma­lı, fark­lı inanç ve ha­yat tarz­la­rı se­be­biy­le dış­lan­ma­ma­lı. Bu şe­kil­de Tür­ki­ye’yi mua­sır me­de­ni­yet­ler se­vi­ye­si­ne çı­ka­ra­ma­yız” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91748
  % 0.13
 • 4.7811
  % -0.18
 • 5.5563
  % -0.46
 • 6.2341
  % -1.05
 • 188.154
  % -0.77
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT