BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > İslam ülkeleri el ele verip krizi aşmalı

İslam ülkeleri el ele verip krizi aşmalı

Ab­dul­lah Gül’e p­la­ket tak­dim e­dil­di.Ab­dul­lah Gül’e p­la­ket tak­dim e­dil­di. > Hay­ret­tin Tu­ran İS­TAN­BUL Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, dün­ya­nın son ay­lar­da ya­şa­mak­ta ol­du­ğu eko­no­mik çal­kan­tı­la­rın İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü (İKÖ) üye­si ül­ke­le­ri çok ya­kın­dan il­gi­len­dir­di­ği­ni ve et­ki­le­di­ği­ni ifa­de ede­rek, “Bu ko­nu­da güç­le­ri­mi­zi bir­leş­tir­me­li­yiz” de­di. The Mar­ma­ra Ote­li’nde dü­zen­le­nen 24. İSE­DAK (İs­lam Kon­fe­ran­sı Teş­ki­la­tı Eko­no­mik ve Ti­ca­ri İş­bir­li­ği Dai­mi Ko­mi­te­si) Top­lan­tı­sı’nın açı­lı­şın­da ko­nu­şan Ab­dul­lah Gül, kü­re­sel kriz­le il­gi­li ge­liş­me­le­rin dai­mi ko­mi­te­nin ha­zır­lık top­lan­tı­la­rın­da kap­sam­lı bi­çim­de ele alın­dı­ğı­nı ifa­de ede­rek, bu top­lan­tı­da ya­pı­lan ve ya­pı­la­cak gö­rüş alış­ve­riş­le­ri­nin, üye ül­ke­le­rin kü­re­sel eko­no­mik sar­sın­tı­lar­dan as­ga­ri bi­çim­de et­ki­len­me­le­ri­ne ve hat­ta bun­la­rı fır­sa­ta çe­vir­me­le­ri­ne yar­dım­cı ol­ma­sı­nı te­men­ni et­ti­ği­ni kay­det­ti. HE­DEF BA­RIŞ VE İS­TİK­RAR Gül, bu ko­nu­da İKÖ üye­si ül­ke­le­rin iş bir­li­ği içe­ri­sin­de bir­bir­le­ri­ne des­tek ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, bu ül­ke­ler­le ve ben­zer prob­lem­ler­le kar­şı kar­şı­ya bu­lu­nan üye ül­ke­ler­le da­ha yo­ğun iş bir­li­ğin­de bu­lun­ma­nın her­kes için önem­li bir so­rum­lu­luk ol­du­ğu­na dik­kat çe­ke­rek, “Bu­na yıl­lar­dır gay­ri adil ve gay­ri in­sa­ni izo­las­yon al­tın­da bu­lu­nan KKTC de da­hil­dir. Bu kar­deş­le­ri­mi­zin yok­sul­luk dön­gü­sü­nü yen­me­le­ri ve bu böl­ge­le­rin ba­rış, is­tik­rar ve re­fah ala­nı­na dö­nüş­me­si baş­lı­ca te­men­ni­miz­dir” di­ye ko­nuş­tu. İs­lam Kon­fe­ran­sı Ör­gü­tü (İKÖ) Ge­nel Sek­re­te­ri Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu da kü­re­sel kri­zin, İKÖ üye­si ül­ke­le­rin İs­la­mî fi­nans me­ka­niz­ma­la­rı­nı öne çı­kar­ma­la­rı için önem­li bir fır­sat sağ­la­dı­ğı­nı söy­le­di. İh­sa­noğ­lu, üye ül­ke­ler ara­sın­da­ki ti­ca­ret ora­nı­nın yüz­de 20’ye çı­kar­tıl­ma­sı­nı he­def­le­dik­le­ri­ni kay­det­ti. ­Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, I­rak İs­lam Yük­sek Kon­sey Baş­kan Yar­dım­cı­sı Am­mar El- He­kim’i S­wiss O­tel’de ka­bul et­ti. Zi­ya­ret ba­sı­na ka­pa­lı ger­çek­leş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT