BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > EGEMEN BAĞIŞ: Halk, CHP’yi müebbet muhalefete mahkum etti

EGEMEN BAĞIŞ: Halk, CHP’yi müebbet muhalefete mahkum etti

Bin­göl’de, AK Par­ti Mer­kez İl­çe kon­gre­si­ne ka­tı­lan AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin do­ğu­su ile ba­tı­sı­nın ay­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, in­san­la­rı böl­me­ye ve bir­bir­le­ri­ne düş­man et­me­ye ça­lı­şan­la­ra fır­sat ver­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di.Bin­göl’de, AK Par­ti Mer­kez İl­çe kon­gre­si­ne ka­tı­lan AK Par­ti Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ege­men Ba­ğış, bu­ra­da yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, Tür­ki­ye’nin do­ğu­su ile ba­tı­sı­nın ay­nı ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, in­san­la­rı böl­me­ye ve bir­bir­le­ri­ne düş­man et­me­ye ça­lı­şan­la­ra fır­sat ver­me­ye­cek­le­ri­ni söy­le­di. Ba­ğış, “Ar­tık ba­tı­da ne var­sa do­ğu­da da o var. Gü­ney­de ne var­sa, ku­zey­de o var. Ara­mı­za fit­ne, fe­sat sok­mak is­te­yen­le­re, böl­mek is­te­yen­le­re, va­tan­daş­la­rı­mız fır­sat ver­me­ye­cek­tir. Onun için di­yo­ruz ki tek mil­let, tek bay­rak, tek va­tan, tek dev­let. Ge­le­ce­ğe bu şe­kil­de yü­rü­ye­ce­ğiz” di­ye ko­nuş­tu. “Biz di­ğer si­ya­si par­ti­ler gi­bi söy­lem­ler­le de­ğil, yap­tık­la­rı­mız­la ko­nu­şu­yo­ruz” di­ye­rek CHP’yi eleş­ti­ren Ba­ğış, “Bi­zi ik­ti­dar ya­pan bu halk, CHP’yi de mü­eb­bet mu­ha­le­fe­te mah­kum et­miş­tir” şek­lin­de ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT