BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Yargının yetkisine ayar şart

Yargının yetkisine ayar şart

MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin gö­rev ve yet­ki­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da­ki bir sü­re­ce MHP’nin kat­kı­da bu­lun­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu bil­dir­di.MHP Ge­nel Baş­ka­nı Dev­let Bah­çe­li, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin gö­rev ve yet­ki­le­ri­nin ye­ni­den dü­zen­len­me­si ko­nu­sun­da­ki bir sü­re­ce MHP’nin kat­kı­da bu­lun­ma­ya ha­zır ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Üni­ver­si­te­ler­de kı­lık-kı­ya­fet ko­nu­sun­da­ki de­ği­şik­lik­le­ri­nin ip­tal edil­me­siy­le il­gi­li “Ka­rar hu­ku­ki de­ğil, si­ya­si­dir” di­yen Bah­çe­li, “TBMM’nin, ana­ya­sal gö­rev ve yet­ki­le­ri­ne bu ka­bul edi­le­mez mü­da­ha­le kar­şı­sın­da ha­re­ket­siz kal­ma­ma­sı ge­re­kir” şek­lin­de ko­nuş­tu. Bah­çe­li, “Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin gö­rev ve yet­ki­le­ri­ni dü­zen­le­yen 148. ve 153. mad­de­ler­de de­ği­şik­lik ya­pıl­ma­sı ko­nu­sun­da yü­rü­tü­le­cek sü­re­ce MHP ola­rak 70 mil­let­ve­ki­liy­le ha­zı­rız” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT